LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Katalikai ir valdžia naudoja žiniasklaidą, psichiatriją ir teisę prieš religines mažumas

2005 m. lapkričio 13 d. per TV3 „Savaitės komentarų“ laidą (toliau Laida) buvo paskleista apie religinę bendruomenę Ošo „Ojas“ meditacijos centrą (toliau Bendruomenė) ir jos narius tikrovės neatitinkanti informacija. Labai apgailėtina ir visuomenei žalinga, kad TV3 laidos požiūris į Bendruomenę priminė komunistų požiūrį į katalikus ar fašistų požiūrį į žydus. Keista, jei laidoje apie amerikiečių astronautų skrydį į Mėnulį būtų kalbama tik apie jų apatinius dalykus. Dar keisčiau, kai laidoje apie daug didingesnį dalyką nei skrydis į Mėnulį – meditaciją katalikų dvasininkų ir hierarchų akys ir kalbos iki širdies, faktiškai, aukščiau kelnių, nepakyla.

Tai katalikybėje tęsiasi nuo viduramžių ir yra vis dar neišgydyta dvasinė liga. Atrodo, kad nuo viduramžių katalikybėje niekas nepasikeitė. Anuomet dėl užslopintų ir netransformuotų emocijų ir sekso katalikai fundamentalistai ir jų hierarchai matydavo apsėstus žmones ir moteris santykiaujančias su velniais ir juos palaikančius eretikus. Šie liguisti vaizdiniai ir šiandien kankina fundamentalistus. Nuo viduramžių pasikeitė tik Lietuvos žmonės, kurių jau tik nedidelė retrogradiška dalis vis dar tiki katalikybės mitais. Didesnioji žmonių dalis jau yra šviesesnė ir neina gaudyti, kankinti ir žudyti šviesuolių ir medituotojų pagal kardinolų ir popiežių nurodymus.

Katalikiškas žiniasklaidos puolimas prieš medituotojus prasidėjo Lietuvos vyskupų statytinio Vyriausybėje P.Plumpos inkviziciniu nurodymu spaudai dar 1996 m. Pagal 2006 m. vasario 26 d. „Savaitės komentarų“ laidą ryškėja, kad už tokių nurodymų stovi ir kardinolas A. J. Bačkis. Lietuvos žiniasklaidoje paskelbta per šimtas falsifikacijų apie Bendruomenę.

Padavus skundą Žurnalistų etikos inspektoriui išryškėjo jo dviveidiškumas. Jis įspėjo „Respubliką“ neįžeidinėti musulmonų dėl kelių karikatūrų, bet pritardamas falsifikatoriams bei pažeisdamas nekaltumo prezumpciją iš Bendruomenės pareikalavo įrodyti savo nekaltumą galybėje falsifikacijų; tarp jų ir Laidoje. Proklierikalinė Žurnalistų etikos inspektoriaus pozicija analogiška Teisingumo ministerijos pozicijai, kuri subliūško Vyriausiame administraciniame teisme dėl Bendruomenės registracijos. Demokratiškoje visuomenėje tokia diskriminacija nepriimtina.Vargu ar Lietuva, nešusi į Europos Konstituciją klierikalizmą, gali susitvarkyti viduje.

Bendruomenę ir jos narius niekinanti falsifikacinė laida 2003 metais buvo sukurpta ir LNK televizijoje. Joje buvo bandyta nukreipti katalikų kaltę dėl vos neišprotėjusios dar 1991 m. studijuojant katalikišką teologiją merginos Kauno Vytauto didžiojo universitete (VDU) ant medituotojų. Sumanymas nepavyko, nes numatyta išprotėjimui auka Neringa Mockutė likti katalikybėje ir dalyvauti prokatalikiškose falsifikacijose nesutiko. Su Neringos istorija ir skausmu galite susipažinti skaitydami jos Laišką falsifikatoriams. Dabar jau praėjus daugiau nei trims metams nuo jos prievartinio išvežimo iš namų į psichiatrinę galima pasakyti, kad ją laikyti psichine ligone ir per prievartą vežti į psichiatrinę gali arba psichiniai ligoniai, arba inkvizicija – naujieji ganytojai. Kad Neringai trūko meilės šeimoje – neabejotina; kad didelė jos motinos katalikės pykčio ir fizinio smurto dalis teko jai – neabejotina. Neringos motina Bronislava Mockienė savo katalikišką veidą rodė ir gąsdindama padegti Bendruomenės pastatą. Katalikės katarsį sutramdė policija.

Maldų neigiamas poveikis žmogaus fizinei sveikatai ištirtas ir parodytas iki šiol išsamiausiame, kainavusiame apie 2,4 milijono dolerių amerikiečių 2006 m. moksliniame tyrime. Maldų neigiamą įtaką ir meditacijų teigiamą įtaką ( Meditacijos poveikis smegenims, kita) patiria ir yra patyręs kiekvienas, kuris yra meldęsis ir meditavęs. Tarp jų ir Neringa. Viena avis prarasta. Baudžiauninkai ir vergai jau išsilaisvino. Pradėjo laisvintis ir avys. Būti avimi ar savimi? Štai į kokį klausimą turi atsakyti sau kiekvienas tikintis, kiekviena avis. Pagal tai ir gyvenimas. O progreso ir tiesos bijo tik gerai įsitaisiusios avys ir jų ganytojai. Fiziniai ir dvasiniai.

Žmonės klausia, kodėl fanatikai katalikai taip puola medituotojus? Todėl, kad medituotojai progresyviai sujungia dvasią su kūnu ir tuo dalijasi. Sujungia per mokslą ir meditaciją. Medituotojai jau yra kūno, proto ir dvasios darnoje. O maldininkai ir po mirties neturi ramybės. Kas atsitiks, jei visi žmonės paliks melą ir identifikaciją su mitais ir eis su meile, tiesa ir laisve? Fundamentalistai ir jų hierarchai, kurie dabar yra prie europinigų ir valdžios, liks ir be pinigų, ir be avių. Dabar jie semte semia europinigus ir prisidengdami įvairiausias vardais, pavyzdžiui, blaivybės šalininkais, juos švaisto savo asmeninėms ambicijoms ar religinių mažumų niekinimui ir kitoms falsifikacijoms. Tai plinta iš to paties proklierikalinio centro. Apie neva Ošo pasekėjų, vartojančių narkotikus, gelbėjimą – irgi be jokių faktų, nes tokių faktų nėra, skelbiasi Lietuvos Blaivybės fondas ir dvasininkas savo ataskaitoje, kurią pasirašo Jurgis Gediminas Jakubčionis. Šią inkviziciją, pasirodo, finansuoja Lietuvos biudžetas. Ką šie veikėjai veiks, iššvaistę Lietuvos mokesčių mokėtojų ir euro-pinigus? Klierikai gali vesti tik į viduramžius, nes kurti jie nemoka ir nesimoko. Dieviškų pažinimo ir kūrimo savybių jie iš Dievo neperėmė.

Dievų daug, tiesa – viena. Mokslinė ir dvasinė tiesa yra patiriama ir patikrinama. Šiandien mokslui labai trūksta dvasios, o katalikybei trūksta ir mokslo, ir dvasios. Vis dar katalikiškos ir komunistinės mesianistinės grupuotės su savo siauromis tiesomis valdo Lietuvą, šalina politikus ir prezidentus. Jos yra ypač žalingos apsijungusios. Apie tokį pavojų yra įspėjęs dar Nobelio premijos laureatas Bertranas Raselas savo knygoje „Religija ir mokslas“. Dėl klierikalizmo vaikai ir suaugę per švietimą, socialines programas, mokslą ir darbą neprileidžiami nei prie kūno, nei prie dvasios. Dėl to žmonės prasigėrinėja, narkotizuojasi, bėga iš Lietuvos. Tai akivaizdžiai rodo ir minėta Lietuvos Blaivybės fondo pseudomokslinė bei proklierikalinė ataskaita. Tik neįtikėtinai tamsūs ir visiškais nemokšomis kitus laikantys retrogradai gali taip švaistyti pinigus leisdami viduramžiškas knygas ir rašydami tokius paistalus. Šie retrogradai užkrečia vaikus ir visuomenę viduramžiška ir tamsuoliška infekcija. O gal su europinigais į Lietuvą sugrįžo viduramžiai ir inkvizicija? Aš esu nemažai matęs komunistiškų pamoksliškų rašliavų, bet klierikiški „blaivininkai“, atrodo, rado papildomų rezervų nepastebimai išsunkti europinigus ir eurosyvus.

Meditacija duoda mokslui ir visuomenei sveikatą, inteligentiškumą ir dvasią. Mokslininkams ir tikintiesiems reikia dar truputį būti tiesesniems ir drąsesniems ir jau Žemėje, Lietuvoje bus rojus.

Pirmas tiesos ir tikro dvasingumo požymis yra vitališkumo ar vitalinės energijos ir jos tekėjimo jutimas, įsisąmoninimas. Bent jau kūne. Mokslas tai jau randa. Visi autentiški dvasiniai mokymai pradeda nuo vitališkumo. Jei religijoje nėra bent vitališkumo potyrio, nėra bent pirmo žingsnio vidun, dvasion, tai joje tėra melas, aklas tikėjimas ir susitapatinimas. Popiežius Jonas Paulius II ypač mėgo identitetą. Tačiau identifikavęsis žmogus tėra tik pusinis, tėra ligonis. Pilnatviškas žmogus nuo visko disidentifikuojasi, atsitapatina. Mes įspėjame, kad pusinis žmogus sirgs centrinės nervų sistemos ligomis; tarp jų ir tokiomis, kaip parkinsonizmas, alzheimerystė. Mūsų bei mokslininkų patyrimas ir tyrimai rodo, kad meditacija labai centruoja ir sveikatina centrinę nervų sistemą, psichiką ir dvasią.

Po pirmo dvasinio žingsnio – vitališkumo patyrimo ir antro – jo transformacijos, seka trečias – disidentifikacija, o su ja ir ramybė bei tyla, bemintė tyla. Krikščionybėje ramybė siūloma tik po mirties. Medituotojas ir viena, ir kita, ir dar daug daugiau randa ir patiria dar būdamas Žemėje, kūne.

Krikščionybė jau vaiką priverčia būti dviveidžiu – nusidėti ir atgailauti. Be jokio pagrindimo ir be jokios logikos vaikui įskiepijama, kad jis yra nuodėmingas ir turi melstis Jėzui bei atgailauti. Gamtoje nuodėmės nėra, ir technikoje gadinti ir taisyti – netinka. Reikia iš karto daryti ir elgtis tik labai gerai, egzistenciškai. Meditatorius gimsta ir gyvena be nuodėmės ir atgailavimo. Meditatorius yra didingoje darnoje, didingoje ramybėje ir tyloje, kurioje ne tik kad nuodėmių, bet ir minčių nėra. Gilus meditatorius mato, kaip gimsta ir miršta, ir sužino, kad krikščionys svarbiausiuose dalykuose nežino tiesos, o meluoja. Žmonijos ir Žemės labui, meditatorius jaučia pareigą tiesą atnešti iki jų, nes jis gimė per juos. Jis jiems dėkingas ir atviras. Žmonių, kurie nori likti tikintys, tamsūs ir retrogradiški, žudyti ir žudytis, jis negali pakeisti. Bet pakviesti žmones būti žmoniškesniems, busti ir evoliucionuoti jis gali, nes toks kelias yra kiekvieno žmogaus rankose. Ne Jėzaus ar Dievo, o kiekvieno žmogaus širdyje ir sąmonėje.

Tikėjimas yra naudingas susitapatinimas, identifikacija su mitu, dogma, doktrina. Prie jų priklauso Dievo hipotezė, atleidimas per kitą, Jėzaus pradėjimas be tėvo, Jėzaus ir Marijos dangun su kūnu paėmimas, fizinio kūno prikėlimas paskutinio teismo dieną, išganymo per Kristų idėja ir pan. Visą šį niekalą kišo ir man į galvą. Tai man ilgai trukdė. Bet kiekvienas brandus žmogus pats nueina savo nemokšiškumo, kančios, džiaugsmo, laimės ir laisvės kelią. Kas kelią praeina, tas ir yra kelio pabaigoje, valgo jo vaisius. Jeigu ir turėjau kokią nuodėmę, kokį stingulį ar melą viduje – tai buvo katalikybė. Ji prieštarauja gyvenimui, mokslui, evoliucijai, dvasiniam patyrimui ir tiesai. Vitališkumas ir džiaugsmas, kuris yra kylančio vitališkumo pasekmė, neteka pagal katalikybės dogmas ir bereikalingai sukuria neturtą, nelaimes, ligas ir kančias. Krikščionių kryžius tėra jų nuodėmės-išpirkimo dviveidystės ir nemokšiškumo pasekmė. Man jį irgi buvo uždėję. Labai daug fizinių bei psichinių ligų ir kančių atkrinta tik pradėjus medituoti. Klaidingai katalikybėje tikima ir kad turtas trukdo palaimai iki ar po mirties. Trukdo ne turtai, o prisirišimas prie jų.

Meditaciją ir jos mokymąsi derėtų įtraukti į švietimo programas nuo darželio iki universiteto. Jos teigiama įtaka gyvenimui ir naujovėms yra ne mažesnė nei mokslo, o sveikatai ir savijautai – dar didesnė. Aš pažinau katalikybę, mokslą ir meditaciją. Apsigynęs daktarinę disertaciją ir tyrinėdamas regėjimą ir regimąjį suvokimą Vilniaus universitete supratau, jog tikėjimas prieštarauja mokslui ir jo rezultatams, o meditacija ne tik suderinama su mokslu, evoliucija, bet ir atveria beribius horizontus. Manyje gimė didingas džiaugsmas atkritus katalikybei ir pažinus atsitapatinimą nuo kūno ir proto. Labai teisingai padaryta ir tai teikia didingų šansų Lietuvai, jog meditacijos mokymas yra įtrauktas į vidurinės mokyklos XI-XII klasių filosofijos kursą.

Bendruomenė dėl jos šmeižto Laidoje kreipėsi į TV3 ir jos įgaliotas atstovas savo inteligentiškame Pasiūlyme sutiko, jog Laida niekaip neatitinka realybės ir faktų, ir pasiūlė paruošti Atsaką. 2006 m. vasario 26 dienos TV3 „Savaitės komentarai“ Atsako laidoje meditacijai ir tiesai priešpastatė katalikų dvasininkiją ir jų tikėjimą.

Atsako anonse laidos vedėja Jolanta Butkevičienė pareiškė: „Katalikų dvasininkai skelbia pavojų dėl prieštaringai vertinamos Ošo religinės bendruomenės.“

Tai natūralu. Katalikų dvasininkai visuomet buvo prieš progresą, meilę, tiesą, laisvę, o medituotojas yra už juos. Žmogus tampa tikinčiu susitapatinęs su mitu, biblija, koranu, bhagavatgita. Norint eiti su progresu, tiesa, reikia bent pradėti galvoti. Jeigu žmogus sugeba galvoti, prasideda atsitapatinimas. Mokslininkas jau gana laisvai gali keisti mintis, požiūrius, idėjas, nuo jų atsitapatinti, bet galutinai atsitapatina nuo kūno ir minties tik medituotojas. Tarp susitapatinusio su kūnu ir dar labiau su protu tikinčiojo ir nuo jų atsitapatinusio medituotojo yra kosminis atstumas.

Anksčiau atstovavęs katalikiškus religijotyrininkus, o dabar – Lietuvos dvasininkus, A. Peškaitis laidos anonse skaito: „Ošo teigia, kad būtų labai gražu, jei vaikai nuo trylikos metų galėtų santykiauti.“ Mano žiniomis, tai tėra eilinė klieriko svajonė ar iš konteksto išplėšta falsifikacija.

Atsakas yra šiek tiek inteligentiškesnis nei pirmoji Laida. Atsako laidoje mažiau taškomasi įsivaizdavimų apie medituotojus purvu, bet vis tik jo yra per daug. Nėra jokių faktų, o tik iš laidos autorių ir kelių dvasininkų pasąmonės pragaro ateinantys įsivaizdinimai, įsivaizdavimai ir haliucinacijos.

Dėl 2006-02-26 d. televizijos kanalo TV3 laidos „Savaitės komentarai“ metu gerb. kardinolo Audrio Juozo Bačkio paskleistų tikrovės neatitinkančių žinių apie Bendruomenę paneigimo, nepagrįsto jos reputacijos ir narių žeminimo jam įteiktas Prašymas.

Be to, dėl 2006-02-26 d. televizijos kanalo TV3 Atsako laidos metu jos autorių paskleistų tikrovės neatitinkančių žinių apie Bendruomenę paneigimo, nepagrįsto jos narių ir reputacijos žeminimo įteiktas Prašymas ir Uždarosios akcinės bendrovės "TELE - 3" vadovui.

Kai kurie Bendruomenės nariai TV3 Atsakui pateikė komentarus ir atsakymus.

Mieli klerkai, klierikai ir Lietuvos žmonės. Lietuva yra ištroškusi geresnio gyvenimo ir tiesos. Ir tai yra prieinama. Tai yra labai arti, truputį aukščiau proto – mūsų širdyje ir sąmonėje. Iš jų atsiskleidžia ir kelias, gerovė, tiesa, laisvė. Dalinkimės jais, o ne identifikacija – dvasiniu mankurtizmu ir dvasine alzheimeryste. Geriausiai dvasines ligas gydo meditacija. Meditacija disidentifikuoja dvasią nuo kūno ir proto ir juos harmonizuoja iki ramybės ir tylos jau Žemėje. Tai daugiau nei stebuklas. Tai stebuklų stebuklas.

Su meile, Prem Buda

Ojas,
atnaujinta 2006-05-11


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos