LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Atnaujinkime Lietuvos dvasią

Norint gauti gerą derlių, reikia juo rūpintis nuo sėklos, želmens, dirvos, gerinti augimo sąlygas. Norint gyventi turtingai ir džiaugsmingai reikia tuo rūpintis nuo kūdikystės, darželio, mokyklos. O kuo rūpinasi politikai ir jų ruporai, kuriuos mes išlaikome? Kaip jie leidžia mūsų ir iš Europos mums plūstančius milijardus eurų? Ar skinsime materialinius ir dvasinius vaisius, ar sėkla ir dirva pūva ir jas reikia valyti, auginti, tobulinti?

DELFI blogas 2010-01-30 rašo: „Centrinis šalies televizijos kanalas yra LTV,<..> išlaikomas visų Lietuvos gyventojų sąskaita, pateikia informaciją apie svarbiausius įvykius šalyje. Čia galima pamatyti ir palyginti kaip ir kelintoje vietoje pedofilijos bylos naujienas vakar pristatė didžiausios šalies televizijos. LNK, BTV ir TV3 žinią apie pedofilijos bylos posūkį parodė pirmoje savo žinių vietoje. Valstybinis ruporas LTV išliko ištikimas savo tradicijoms. <...>“

Pedofilijos vieta LTV parodo katalikiškos moralės veidą. Ką kalba apie pedofiliją tradiciniai tikėjimai, katalikų vyskupai ir apie jų norą įsitaisyti kuo arčiau vaikučių sielovadininkais globos namuose, tą kalba ir LTV. Airijoje, JAV ir visur kitur, kur tradicinių tikėjimų sielovadininkai ir ypač katalikų kunigai jau buvo įsitaisę arčiau vaikučių, šiandien žinome baisias to pasekmes.

JAV, Airių, kitų šalių kunigų ir kardinolų prievartautų vaikų, dabar jau yra tūkstančiai. Jie jau suaugę važiuoja į Vatikaną [1, 2] pasidalinti pedofiliniu skausmu, išgirsti atsiprašymą, pažiūrėti į savo kankintojų vadovų akis, pabandyti nusiraminti ir rasti atsakymą. Juk būtent dabartinis popiežius Benediktas XVI buvo atsakingas už anuometinę kunigų moralę, kai seksualiai prievartauti keliautojai anuomet dar buvo vaikai. Bet jų net ir po vieną ar du neįsileidžia į Vatikaną. Vatikanas ir popiežius Benediktas XVI bėga nuo atsakomybės, nesikeičia. O vaikų ir kitus globos namus kuruojantis ministras Donatas Jankauskas sako apie tai negirdėjęs. Todėl ir artinąs kunigus prie vaikų.

Pagal krikščionis, kūdikis jau gimsta su nuodėme, kaltas. Pagal krikščionis, nekaltų vaikų nėra. O kaltą reikia teisti, gelbėti, pakrikštyti. Logiška. Visam gyvenimui. Neprašant, netiriant, kaip tai veikia. Prievarta.

Tiesa kitokia. Ne pagal tikėjimą, o pagal prigimtį, vaikas - nekaltas. Krikštas jį sutraukia, įrėmina, įkalina. Bažnyčiose moko tik susitraukti, susikaupti, nemoko išsiskleisti, atsipalaiduoti. Koncentruotis, sunkėti – žemiška, išsiskleisti, lengvėti – dieviška. Sėkla dirvoje ir siela dvasioje atsipalaiduoja, išsiskleidžia. Net sėkla, žolė plačiau, laisviau auga. Užtai taip malonu ją liesti, ant jos sėdėti, ja vaikščioti. Ir nekrikštyto paukščio čiulbėjimo labai malonu klausytis. Į nekrikštytą dangų nuostabu žiūrėti. Nesutepta tyra begalybė.

Prieš įsileidžiant į butą ateivį pasitikrinama, kas ateina ar veržiasi. O įsileidžiant į tokią silpną ir jautrią vietą, kaip silpnųjų globos namai bet kokius taip vadinamus sielovadininkus, turi būti peržiūrėti, pagarsinti ir įvertinti bent jau visi žinomi jų - kunigų, vyskupų, kardinolų ir panašūs pedofiliniai faktai, atlikti patyčių, pedofilijos ir kiti psichologiniai statistiniai tyrimai Lietuvos globos namuose, mokyklose ir tik tuomet priimti sprendimai.

Už dabartinę korumpuotą ir pedofilišką Lietuvos teisėsaugą, kuria visiškai nepasitiki kūnu ir siela ją patyrę Lietuvos žmonės, atsakingas visų pirma katalikas prezidentas, jo ekscelencija, daugelio medalių ir ordinų savininkas Valdas Adamkus.[ 3] Kol kas nežinoma, Adamkus, ar Brežnevas turėjo daugiau ordinų? Ar jūs matėte gamtoje normalią gyvą būtybę su įvairių spalvų medaliais ir ordinais?

Adamkus darė viską, ką gali, kad Lietuvos dvasia natūraliai neatsinaujintų, kad jos nepasiektų lygybės ir laisvės dvasia. Iš to gimsta kūrybiškumas ir evoliucija. Adamkus darė viską, kad senoji dvasia maitintųsi naująja, jaunąja. Kaip krikščionių velnias bijo kryžiaus, taip jis bijojo naujųjų religijų, niekino jas taip, kad nė karto į jas nei pažvelgė, nei pavartojo tokią sąvoką. Bet kol žmogus jaunas, neiškrypęs, tai tegul ir nesąmoningai tai jaučia. Dėl to visi, kas gali, ypač jaunimas bėga iš Lietuvos. Bėga dėl jos dvasios senumo, tamsumo, parazitavimo – korupcijos, nelygybės, patyčių, pedofilijos... Lietuvos dvasia sunkiai serga. Blogiau, kad tol, kol ji galės maitintis jaunąja dvasia, vargu ar gydysis. Daug lengviau atsitraukti ir atsigaivinti pabėgant į užsienį, nei liekant Lietuvoje. Bet, viena vertus, bėgant vidus nesikeičia, lieka toks pats. O, kita vertus, ar gerai, jei Lietuvoje dauginsis ir iš čia plis dvasios parazitai ir mus vaikys, ganys? Su tikromis ir simbolinėmis lazdomis. Taip vadinami ganytojai. 2003 metais įsiveržę į Ojas katalikai ir policininkas bandė išvaikyti meditatorius. [ 4] Nepavyko.

Katalikai arba dešinieji skelbiasi mąstantys vienu pusrutuliu. Tiki, kad dešiniuoju. Nors yra atvirkščiai. Mąstyti vienu pusrutuliu yra tas pat, kaip eiti viena koja, irkluoti viena ranka ar skristi vienu sparnu. Tokia ir kelionė, toks ir skrydis. Nepažangus, atsilikęs.

Katalikų akimis, Petro ir Povilo
bažnyčios mūrinė katalikiška
tvora maža, o
ažūrinė Ojas tvora - "milžiniška"

Tikintys negali atsipalaiduoti. Jie vaikšto, žiūri tik įsitempę, iškreiptai, paranormaliai. Mato, ko nėra, ir nemato, kas yra. Gerai mato tik atpalaiduotos akys. LTV žurnalistė katalikė Rūta Sinkevičienė žiūrėdama į gal šimtą kartų plonesnę ažūrinę Meditacijos Centro Ojas tvorą nei Petro ir Povilo bažnyčios mūrinė tvora 2007-10-02 LTV laidoje „Žurnalisto tyrimas“ tyčiojasi: „Milžiniška tvora aptvertame sklype ...“ [ 5] Štai kaip smarkiai iškreipia tikėjimas matymą. Ar gali metrų nematantys žurnalistai ir panašūs tikintieji ką nors ištirti ar sukurti? Tuo labiau sukurti nanometrines technologijas? Negali ir gali. Negali, jei neatsinaujins. Ir gali, jei atsinaujins, išsigydys sielą, matymą, atsipalaiduos nuo tikėjimo, įtampos.

„Kopenhagoje yra lengviau gyventi išorėje nei Lietuvoje. Lietuvoje turėjau žiūrėti,  ką daryti, kad atvažiuočiau į Meditacijos  mokyklos  užsiėmimus,  o dabar atvažiavimui į  Meditacijos mokyklą išleidžiu  daug daugiau, bet to negaila. Veda grįžti vien dėl to, ką čia patiriu, dėl vidinio džiaugsmo; dėl to tokio malonumo kažkokio... nerandu aš žodžių iš tikrųjų.“
													Atmo, Danija 
„Kopenhagoje yra lengviau gyventi išorėje nei Lietuvoje. Lietuvoje turėjau žiūrėti, ką daryti, kad atvažiuočiau į Meditacijos mokyklos užsiėmimus, o dabar atvažiavimui į Meditacijos mokyklą išleidžiu daug daugiau, bet to negaila.
Veda grįžti vien dėl to, ką čia patiriu, dėl vidinio džiaugsmo; dėl to tokio malonumo kažkokio... nerandu aš žodžių iš tikrųjų.“
Atmo, Danija
 


„Mane įkvepia meditacijos centro Ojas
													veika, kurioje ir aš kurdama augu –
													šito ieškojau ilgai ir tik dėl to esu
													Lietuvoje, o ne migruoju į Vakarus,
													kur galėčiau materialiai gyventi geriau,
													bet tokio dvasingumo, sujungto su
													gyvenimu, niekur pasaulyje
													kol kas neradau.
													Tai labai, labai gaivina ir įkvepia.“
													Gydytoja Ingrida, 2009-01-01
 „Mane įkvepia meditacijos centro Ojas veika, kurioje ir aš kurdama augu – šito ieškojau ilgai ir tik dėl to esu Lietuvoje, o ne migruoju į Vakarus, kur galėčiau materialiai gyventi geriau, bet tokio dvasingumo, sujungto su gyvenimu, niekur pasaulyje kol kas neradau. Tai labai, labai gaivina ir įkvepia.“
Gydytoja Ingrida, 2009-01-01

Išeitis – nemaitinti dvasios parazitų, atsitraukti nuo senos dvasios, paranormalių tikėjimų ir eiti su evoliucija – naudingom bakterijom, žole, medžiais, gamta, žmogum, ekologija, su tikru dvasingumu, nauja dvasia, laisve, lygybe, meditacija. Jau yra žmonių, kurie iš Lietuvos neišvažiuoja dėl meditacijos ir yra, kurie dėl jos atvažiuoja į Meditacijos Centrą Ojas. Tai lašas jūroje, bet vis tik tai stebuklų stebuklas. Kaip evoliucionavęs pirmas organizmas, vėliau žinduolis, dar vėliau - pirmas žmogus ir galiausiai prašvitęs pirmas žmogus - Gautama Buda. Pražydusi siela, nuostabiausias žiedas. Ne materijos, o dvasios.
Pažinęs meditaciją, dvasios laisvę ir lygybę, žmogus niekada neseks negyvais paauksuotais stabais, šventaisiais, mesijais ir dievais. Šaltinis jau yra mūsų viduje. Kaip sėkloje gėlė, medis. Ar išsiskleisime iš vidaus ir sužydėsime, priklauso nuo mūsų. Nebėkime dėl senos dvasios iš Lietuvos, o su nauja pažangesne dvasia aukime, pražyskime, atsinaujinkime čia.
2010-02-02, Prembuda


[1] "Deliver Us From Evil", dok.filmas, "Lionsgate", 2006.   Video citata (1.7 MB):  
[2] "Sex Crimes and the Vatican", BBC "Panorama", 2006-10-01 (tekstas ir video)
[3] Teisinė širma religinei diskriminacijai Lietuvoje?, Prembuda, www.dhyan.eu, 2007-10-02
[4] "Ojas" paklausimas LR Teisingumo ministerijai dėl teisės laisvai praktikuoti religiją, 2004-02-19
[5] Kunigai ir LTV ieško sektų ir sekso, o Ojas – lygybės ir laisvės Lietuvai, Prembuda, www.dhyan.eu, BNS, 2007-10-31


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos