LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

LR Teisingumo ministerijai,
Gedimino pr. 30/1, LT-2600, Vilnius
LR Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai,
Šermukšnių g. 4, Vilnius

2004 m. vasario 19 d.


Ošo „Ojas“ meditacijos centro

PAKLAUSIMAS DĖL TEISĖS LAISVAI PRAKTIKUOTI RELIGIJĄ

   Mes, Lietuvos piliečiai, laikydamiesi LR Konstitucijos, LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK str.9), praktikuojame meditacinę religiją privačiame name adresu Pavasario g. 21d, Vilnius. Šios žmonių grupės ir kitų piliečių, pripažįstančių, kad jie yra asmenų grupė, praktikuojanti tą pačią meditacinę religiją, prašymą įregistruoti religinę bendruomenę Ošo "Ojas" meditacijos centrą ir jos buveinę adresu Pavasario g. 21d, Vilnius, esame pateikę LR Teisingumo ministerijai dar 2003 m. kovo 12 d.

   2003.08.05 d. bendruomenės buveinėje atlikinėjant religines praktikas, į kiemą įsibrovė Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojai ir kartu su policininkais pradėjo mums trukdyti medituoti, atlikinėti religines praktikas. Jie aiškino, kad mūsų praktikos nėra religinės, kad tai ne religinė bendruomenė ir kas yra religinė bendruomenė, kabinėjosi ir reikalavo pripažinti, kad mūsų praktikuojama meditacinė religija nėra religija, ir visiškai nesuprasdami, kas vyksta meditacijos centre, Vilniaus apskrities VMI mokesčių administratoriaus nurodymu registruojamos bendruomenės dvasininką Mečislovą Vrubliauską priskyrė prie biznio ir ūkio darbuotojų ir taip sufalsifikavo jam administracinio teisės pažeidimo protokolą, pagal kurį Vilniaus m. 1 apylinkės teismas nubaudė jį 1000 Lt administracine bauda.

   VMI invazijos grupės tarnautojai teigė galį išguldyti visus, gąsdino žmones - jei neklausysią, nutempsią į policiją, klaidindami žmones liepė jiems pasirašyti falsifikuojančius pasiaiškinimus, aiškino ką rašyti, ir dalis pasimetusių žmonių, niekad neregėję panašių dalykų net sovietinės diktatūros laikais, pasimetė. Vėliau jiems nebuvo leista patikslinti žodžių, o pateikti praktikavusių 17 asmenų pareiškimai, perduoti į VMI, buvo nuslėpti.

   Vilniaus apskrities VMI viršininkė Birutė Jurgelevičienė į M.Vrubliausko apeliacinį skundą 2003.11.25 d. Atsiliepime Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apie meditacinę religiją teigia: "<...> Meditacija, kaip gilaus susikaupimo būsena, pasinėrimas į mintis, negali būti vertinama kaip atskira religija. Pažymėtina, kad meditacijos centras "Ojas" kol kas nėra įregistruotas Teisingumo ministerijoje kaip religinė bendruomenė, todėl negali naudotis visomis religinėms bendruomenėms numatytomis įstatymų lengvatomis.<...> Taigi, būtent bendruomenės registracija parodo, kad jos išpažįstama religija yra pripažįstama ir nepažeidžia įstatymų reikalavimų. Todėl darytina išvada, kad tik registruotos bendrijos turi teisę naudotis visomis religinių bendruomenių teisėmis ir tik tokių bendrijų mokytojai gali būti laikomi dvasininkais, kurių pajamos, gautos iš aukų, neapmokestinamos.
      Antra, iš byloje esančių Ošo meditacijos centro ''Ojas" reklaminių lankstinukų matyti, kad tai yra ne religinė bendruomenė, <...> "

    Centre praktikuojama meditacija yra labai gilaus atsipalaidavimo ir labai aukšto išnirimo iš minčių į pačią bemintę sąmonę būsena ir yra įvairių meditacinių metodų bei tokių meditacinių religijų, kaip zen-budizmas (Japonijoje), čian-budizmas (Kinijoje), džainizmas (Indijoje) ir pan., pamatas, o VMI viršininkės "religijotyrininkės" B.Jurgelevičienės aukščiau pateikti teiginiai tėra inkvizicinius viduramžius primenančios interpretacijos ir įsivaizdavimai.

   Šiuo metu LR jėgos struktūrų terorizuoti asmenys, sužinoję, kad jų paaiškinimai ir pareiškimai buvo nuslėpti, pakartotinai įteikė juos Vilniaus apskrities VMI ir laukia atsakymų.

   Be jau minėtų LR jėgos struktūrų smurto ir prievartos aktų, jų būta ir daugiau, ir jie kol kas tęsiasi. Apgailėtina, bet kai kurias aiškiai inkviziciškai aiškinančias ir veikiančias jėgos struktūras palaiko kelios inkviziciškos spaudos, žodžio ir vaizdo skleidimo priemonės, kurios kuria ir palaiko melo ir diskriminacijos dvasinę atmosferą. Dėl to viena meditacinę religiją praktikuojanti mergina per prievartą buvo paguldyta į psichiatrinę ligoninę ir neišleista, nes neatsižadėjo meditacijų, kitai - atsakovei Ilonai Gineitienei Kauno apylinkės teismo teisėjos N.Venskienės 2003.07.14d. nutartimi "uždraustina be ieškovo (Vilmanto Gineito - aut. pastaba) sutikimo išvežti nepilnametes dukras iš jų gyvenamos vietos <...>", kur jos, tėvo pagrobtos, gyveno, nes "ieškovas nurodo, atsakovė yra netradicinės religinės praktikos pasekėja, aktyviai reiškiasi Ošo meditacijos centro "Ojas" veikloje <...>" ir pan.

   Susiklosčius šiai LR valdžios struktūrų diskriminacinei smurto, prievartos ir teroro prieš meditacinės religijos praktikuotojus situacijai, kurie nėra padarę nei mažiausio prasižengimo, už kuriuos būtų galima drausti praktikuoti religiją pagal LR Konstituciją, įstatymus ir pagal EŽTK (9str.), LR Teisingumo ministeriją prašome išaiškinti:

 1. Ar pavieniai asmenys Lietuvoje savo namuose gali praktikuoti religines praktikas ir joms vesti kviestis dvasininkus ir dvasios meistrus?

 2. Ar gali VMI viršininkė ar kiti jėgos struktūrų vadovai ar tarnautojai nuspręsti, kad religines praktikas savo ar draugų namuose praktikuojantys žmonės ar jas vedantys dvasininkai nepraktikuoja religijos, nėra dvasininkai, ir elgtis su jais kaip su nusikaltėliais?

 3. Ar pavieniai asmenys, kai jų yra virš 15, kad jų neterorizuotų valdžios įstaigos, panašios į VMI, privalo registruotis kaip religinė bendruomenė?

 4. Ar gali VMI viršininkė ar kiti jėgos struktūrų vadovai nuspręsti, kas yra religija?

 5. Kai pavieniai asmenys praktikuoja religiją pagal LR įstatymus ir teigia, jog jie praktikuoja religines praktikas, ar gali VMI viršininkė ar kiti jėgos struktūrų vadovai ar tarnautojai nuspręsti, kad tai ne religija, ir juos priskirti prie biznio, sporto ar kitokios veiklos dalyvių?

 6. Ar gali VMI viršininkė ar kiti jėgos struktūrų vadovai nuspręsti, ar bendruomenė atitinka religinės bendruomenės sąlygas?

 7. Kas gali Lietuvoje nuspręsti, kas yra religija?


Pagarbiai:

Registruojamos religinės bendruomenės Ošo "Ojas" meditacijos centras vardu

Mečislovas Vrubliauskas................................................

Aukščiau minėtos 2003.08.05 d. religinės praktikos VMI terorizuoti dalyviai:

..............................................Rūta Urbonaitė,

..............................................Gerimantas Vaiciukevičius,

..............................................Arūnas Radžiūnas,

..............................................Ingrida Ivanciūtė


  Atsakymą prašome atsiųsti adresu Pavasario 21d, Vilnius.
  Tel. pasiteiravimui 2153398


    Kitų autorių kalba netaisyta


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos