LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Prem interviu TV3 laidai „Savaitės komentarai“

2006 m. vasario 13 d. Ošo „Ojas“ meditacijos centre svečiavosi TV3 laidos „Savaitės komentarai“ reporterė Anna Cvetkova ir operatorius Albinas Bubelevičius. Laida transliuota vasario 26 d.

Ištraukos iš Prem interviu Annai:

Prem: "Čia yra Lietuvos vyskupų konferencijos statytinio arba darbuotojo pono Petro Plumpos, 1996 metais vyriausybės patarėjo religijų klausimais, raštas apie sektas, tarp kurių yra paminėtas Ošo meditacijos centras. Ir nuo to momento prasidėjo inkvizicinis meditacijos centro persekiojimas. Tai buvo impulsas, atėjęs iš krikščionybės. Ir čia yra paminėta, kas yra sekta. Ir tai buvo ženklas pradėti puolimą. Arba nuo jo prasideda virš šimto publikacijų iki šio meto, kuriose yra meluojama ir skleidžiamos nuomonės ir įsivaizdavimai, bet ne faktai apie meditacijos centrą. Audio citata:

Anna Cvetkova: O tai Plumpa jus užpuolė čia?

Prem: Taip. Jisai paminėjo <...> dvylika, trylika ir tarp jų Ošo centrai. Trylika – demoniškas, velniškas skaičius. Ir pasakyta, kad tai yra blogiau velnių.

Pagrindinis kaltinimas yra: sekta turi lyderį, kuris gali keisti doktriną, antra – sekta skelbiasi vienintelė išgelbėtoja ir trečia – slepia informaciją. Bet nei vieno požymio nėra Ošo meditacijos centruose. Viskas tas yra krikščionybėj. Popiežius neklystantis, mokymas yra neklystantis, keičia doktriną. O meditatoriai – mes atskleidžiam tiesą ir dalijamės. Mes negalim nieko, jokios doktrinos pakišti. Jeigu yra perėjimas per mirtį sąmoningas, mes sakom – sąmoningėkit ir pereikit. Mes nieko negalim pakeisti. Mes galim atverti ir dalintis tiesa.

Anna: Jūs turit omeny, kad kažkaip krikščionys čia agresijos prieš Ošo ėmėsi, ar čia kaip?

Prem: Taip. Tai buvo pradžia. Po to prasidėjo visa... virš šimto publikacijų, kurias mes nusiuntėm Žurnalistų etikos inspektoriui ir sakėm, kad žiūrėkit, čia gi melas.

Anna: Bet krikščionybė gi nėra agresyvi.

Prem: Mes tik žiūrim faktus, kaip elgiasi mūsų atžvilgiu. Ir aš žinau, kaip mane tėvai auklėjo ir tuos žmones, kurie čia yra, kaip juos auklėjo. Tai yra visą laiką prievarta, smurtas. Tu turi eiti, net kunigas Saulaitis sako, vaikams rykštės nėra blogai. Ir jisai randa užtarėjų, kurie sako: „Taip, nedidelė rykštelė vaikams yra gerai“.

Teorinį pagrindimą tam davė ponas Arūnas Peškaitis. Jis paskelbė teoretinį pagrindimą be jokių faktų. Tiesiog nuomonės. Ir jis čia išaiškino, kad tie trys sektos požymiai tai ir yra uždarumas, lyderis kaip popiežius neklystantis ir vienintelė išgelbėjimo sąlyga yra priklausymas jų sektai. <...>

Toliau ponas Plumpa dar kalbėjo, kad reikia sukurti KGB tipo grupuotę saugume ir sekti. Ponas Plumpa sakė, jog mes dabar lauksim ženklo, kokia atsitiks nelaimė. Va, tada ir parodysim. Jisai sako, - „Dabar beliko laukti tik nelaimės“. Deja, iki šiol jokios nelaimės neatsitiko. Mes už tai, kad nei naujose religijose, nei krikščionybėj neatsitiktų jokių nelaimių. Jeigu atsitiks, reikia žiūrėti, dėl ko jos atsitinka.

Ponas Arūnas Peškaitis ištisai meluoja. <...> Ir kaltino nurodydamas, kad Ošo centrai yra sekta. Ir čia jis dar skelbia, kad Ošo centrai reikalauja užrašyti turtą bendruomenei. Apie seksą ir kita jis meluoja ištisai. Faktiškai nei vieno tikresnio kokio nors, gražesnio dalyko jis nėra pasakęs. Jisai turi įsivaizdavimus.<...> Tarp jų yra parašyta jo knygutė, kurią jie pradėjo naudoti švietimo sistemoj. Ir aš turiu tą jo knygutę va čia. Čia yra taip pat, kur kalbama apie meditaciją, - yra melas. Viso čia yra keletas puslapių, reikėtų atskirai šnekėti ir paneigti.

Ponas dar Plumpa yra šnekėjęs, kad taip, mes gaunam pinigų iš Vyriausybės apie tris milijonus ir juos naudojam suardyti naujuosius religinius judėjimus. Čia yra „Veide“, matyt, pono Arūno Brazausko straipsnis. Jis ir rašo, kad „lėšos skiriamos norint sumažinti naujų religijų, sektų įtaką bei sustiprinti tradicinių tikėjimų padėtį.“ Tai jis kalba apie tuos pinigus, kuriuos jis gauna iš Vyriausybės.

Anna: Norėčiau vieną klausimą užduoti. Štai toje knygoje, kai buvau pas poną Peškaitį, jisai citavo jūsų išsakytas mintis iš straipsnio „Tantra – sekso ir meilės misterija“. <...> Galbūt jūs galėtumėt atsakyti, paaiškinti mums tą citatą, tiesiog kad mes gerai suprastumėm. Nes tai nėra lengvai suprantama.

Prem: Pirmiausiai aš esu internete atsakęs. Ir čia yra taip pat sufalsifikuota pono Arūno Peškaičio. Pirmiausiai yra išmestas sakinys „Rytuose - kiek kitokios tradicijos“. Aš ponui Peškaičiui sakiau per teismą: „Jūs gi sufalsifikavot“. Ir po to sakau, kad būtų gražu ir, jeigu yra tantristinė tradicija, jeigu mes galime žiūrėti į gyvulius, tai jie sako, kad vaikai galėtų mokytis perimti patyrimą taip, kaip gyvūnai perima arba dar gražiau. Bet čia buvo kalba apie Rytų tantristines tradicijas.<...>

Anna: Tai o vaikai galėtų mokytis to? Aš nesuprantu <...>

Prem: Aš sakyčiau, kad Lietuvoj tai yra per anksti kalbėti. Tai yra Indijoj tradicija ir aš sakau, tai Rytuose taip yra. Ir pas juos dešimt metų mergaitės išteka. Ir jie turėjo tą tradiciją. Stovi šventyklos. Ir Ošo kalba apie tokias tradicijas, kurių, kurios yra žinomos, kurių jau negali išmesti. Nes žmonės ateina ir žiūri – tos šventyklos stovi. Ir jų yra ne viena.

Anna: Bet o jūs pritariat tam ar nepritariat? Dabar jūs sakot, kad jūs kalbėjot apie Rytų tradicijas. <...> Tai jūs ar pritariat tam, ar nepritariat?

Prem: Aš sakyčiau, man būtų priimtina, jeigu aš būčiau matęs ne tik gyvulius seksuojant. Aš matau filmuose. Bet tai nėra tas seksas. Aš pažįstu daug gražesnį mylėjimąsi ir aš žiūriu. Aš, žinoma, žodžiais, būsena, ta energetika, atmosfera dalinuosi, perteikiu, kaip tai galėtų būti. Mes dar nepriaugom iki tokio tinkamo dalijimosi. Bet aš sugebėjau bent jau savo dukroms perduoti tai gražiai, inteligentiškai, gražiau, kad jos nekikentų, kaip ponas Peškaitis. Kai išgirsta žodį „seksas“, jisai pašoka nuo kėdės, po to susivaldo ir atsisėda. Video citata:   Tai reikia ieškoti būdų ir pagal meistrą ir pagal ieškantį ieškoti būdų, kaip perduoti tai, kas yra iš prigimties nepaprastai gražu, bet ką sugadino krikščionys, tikintieji. Tiesiog tai yra taip subjaurota, kad jeigu aš tiktai tai pažinčiau, tai aš sakyčiau, tai yra bjauru, tai to reikia šalintis, tai yra nei sveika, nei gera. Bet aš pažįstu ypatingai gražų mylėjimąsi. Tai yra, būkit žmonės ir mokykitės, aiškinkitės. Darykim ką nors, kad vaikai nebėgtų, kad žmonės nesirgtų, kad jie pažintų laimę ir palaimą. Ji yra. <...>

Meditacija yra judėjimas vidun, yra anapus liudijimo. Tai yra atsitapatinimas nuo kūno, nuo proto, nuo vaizduotės ir liudijimas, kas yra. Tuomet atsitinka, būnant dvasioj atsitinka darna tarp kūno, dvasios ir proto. Vitališkumas teka ir tai yra patiriama, tai yra juntama, tai kiekvienas šalia esantis gali pajusti. Dar galima apibrėžti, kad meditacija yra sielos dalijimosi būdas. Ne aukojimosi, ne spaudimo, o dalijimosi būdas, kai yra juntamas ne tik vitališkumo, bet faktiškai ir dvasios, ir meilės tekėjimas. Audio citata:

Anna: Tai kokios tos meditacijos būna? <...>

Prem: Yra žinoma šimtas aštuoni baziniai metodai. Tarp jų šviesos meditacijos. Meditacija į šviesą, į žvakę, į atspindį, į atvaizdą einant anapus atvaizdo, į tamsą, kvėpavimo liudijimas, ėjimo liudijimas, energijų transformacijos, energijų kėlimo meditacijos. Jų yra žinomi šimtas aštuoni baziniai metodai, kurie yra lyg cheminiai elementai, iš kurių galima sudaryti begalę junginių, tame tarpe - begalę meditacijų.

Anna: <...> Būtent čia, tarkim, kokios jos yra?

Prem: Mes naudojam labiausiai energijų transformacijos meditacijas. Tai reiškia, kundalini, vitalinės energijos transformacija ir seksualinės energijos transformacija, kuri kyla ir transformuojasi į vitalinę, į meilę, į kūrybiškumą, į aukščiausią būseną, kuri yra prieinama žmogui. Čia naudojama ne todėl, kad ta meditacija būtų nenaudojama Rytuose. Bet mūsų sąlygos yra tokios, kad joje reikalingos kelios paruošiamosios fazės. Vakarietis negali medituoti, iš karto judėti vidun. Todėl yra paruošiamosios fazės, pavyzdžiui, kvėpavimas, judėjimas, energijų žadinimas ir po to tik meditacijos fazė. Tos paruošiamosios fazės sėsliam ir su užterštu protu žmogui reikalingos pasiruošti. Ir po to yra meditacijos fazė - stopas, kai yra judama vidun. Galima ir šokti meditacijoj, galima ir dainuoti, galima kurti bet ką. Tai yra visiškai prieinama. Bet reikia pradėti nuo paprastesnių dalykų. <...>

Tai mūsų centre yra naudojamos čakrinio kvėpavimo meditacijos, mandala, visos iš esmės tos pačios kaip ir Rytuose. Tik paruošiamosios fazės truputį skiriasi. Ir kai ponas Peškaitis sako, kad čia yra meditacija ypatinga - jinai yra absoliučiai tokia pati kaip ir Rytuose. Nėra dviejų meditacijų. Tas pats kaip nėra dviejų sveikatų, kaip nėra dviejų vandenų. Priemaišos skiriasi. Už tai čia yra ta pati meditacija. Jinai turi dešimt požymių. Tarp jų atsipalaidavimas, natūralumas, judėjimas vidun, neteisimas, nevertinimas, neįvaizdinimas, judėjimas į širdį, liudijimas ir meditacija. Visos tos fazės yra praeinamos ir kai jos yra praeinamos, atsitinka meditacija, tas pats, kas ir Rytuose. Visi šimtas aštuoni metodai veda į tą patį. Į tą pačią būseną, į tą pačią energijų transformavimo būseną. <...>

Anna: Kodėl, jūsų nuomone, Lietuvoje bijoma Ošo centrų? <...>

Prem: Kokie santykiai su kitomis religijomis? Aš buvau, esu visiškai bešališkas, liudijantis visų religijų, visų procesų atžvilgiu. Bet mūsų atsaką ir mano atsaką lemia, kaip su mumis elgiasi. Jeigu man lipa ant kojos, šmeižia, spjaudo į širdį, tuomet mes ieškom būdų, kaip apsiginti. Aš sakyčiau, nepalankaus atsiliepimo apie meditaciją, apie mus pradžia buvo 1996 metais pono Petro Plumpos paskleista žiniasklaidoj žinia apie tai, kad Ošo meditacijos centrai vagia informaciją, yra nusiteikę prieš Amerikos valdžią, nori įlįsti į Amerikos ir kitų šalių valdymą - galima būtų suprast, panašiai, kaip katalikai - ir už tai jie yra pavojingi. Jokių faktų nėra. Ta paskleista informacija sudarė tam tikrą foną, kuris toliau buvo stiprinamas. Prie jo prisijungė ponas Arūnas Peškaitis, tuo metu buvęs Teisingumo ministerijos religijotyrininkas, kunigas, klierikas, ekspertas, vienuolis, kuris pranešė, kad sekta tai yra (1) religinė bendruomenė, kurioje yra lyderis neklystantis, kurioje (2) yra pagrindinė išgelbėjimo sąlyga dalyvavimas tos sektos veikloj, 3 – informacijos slėpimas arba mokslo atmetimas, pažinimas. Visų tų sąlygų, nei vienos nėra Ošo meditacijos centre ir apskritai meditacijoj. <...> Jos yra krikščionybėj, visos. Po to ponas Peškaitis pasimetė ir sektų apibrėžimo nepateikė naujo. Įstojus į Europos sąjungą išvertė kailį ir pasakė, kad nuo šiol yra negražu vadinti bendruomenes sektomis, nenaudokim to žodžio. Ir prieš porą metų jis, apšmeižęs, apdergęs, apmelavęs Ošo meditacijos centrą, galbūt dar vieną kitą religinę bendruomenę, pakeitė savo nuomonę. <...>

Kadangi puolimas prieš Ošo „Ojas“ meditacijos centrą prasidėjo iš katalikų pusės ir tai yra palaikomas per religijotyrininkus, per poną Donatą Glodenį, kuris taip pat nemokšiškai šneka apie meditaciją, blogiau negu, matyt, melžėja apie genetiką arba apie kompiuterius, kad negalima netgi diskutuoti.

Ponas Gintaras Beresnevičius taip pat pripažintas žymiu arba žymiausiu religijotyrininku, nežino, kad meditacija yra dvasinis fenomenas. Aš esu dvasioj ir kūne ir manyje jie susijungia. Ir tarp kūno ir manęs nėra jokių falšyvų idėjų, taip pat, kaip tarp manęs ir dvasios nėra jokių mesijų. Nei tarp manęs ir kūno nėra mėsininkų, nei tarp manęs ir dvasios - mesijų. Todėl aš esu sveikas, gyvas, centruotas ir galiu šiaip taip išsilaikyti net tokioj sudėtingoj situacijoj, kokioj esu aš Lietuvoj šiuo metu.<...>

Ką manote apie Lietuvos religijos moralę? Ir paskui yra klausimas - kodėl nepalankiai apie Ošo meditacijos centrą.

Pirma apie moralę. Mano patyrimas, mano praėjusių gyvenimų patyrimas, aš juos prisiminiau, aš prisiminiau momentus prieš gimimą ir per gimimą, ir po gimimo, rodo, kad aš esu laisvas, kad yra tiesa, kad ją galima atrasti ir jomis galima dalintis. Krikščionybėje šito nėra. Nėra laisvės. Žmonės ieško ne tiesos, laisvės, meilės, o ieško dievų, tikėjimų, įsakymų. Aš nesilaikau nei vieno įsakymo ir aš nerandu nei vieno viduj impulso, iš kurio ateitų agresija, pyktis, neapykanta. <...> Todėl nereikia bijoti absoliučiai ieškoti tiesos, laisvės, savęs, sielos, sąmonės ir radus tuo dalintis. Jokie įsakymai nėra reikalingi.

Kai man primeta, aš atsimenu vaikystę, mane varė prie pirmos komunijos. Pirmiausiai ta atmosfera man buvo labai tamsoka, nyki, negyva. Aš taip labai atidžiai žiūrėjau. Ir aš suradau, kad aš neturiu gimtosios nuodėmės. Mane traukė gimti, aš gimiau. Aš nedarau jokių nuodėmių. Aš nemeluoju visiškai, nesmurtauju visiškai, nesvetimoteriauju. Jokių nuodėmių aš nedarau. Aš neturiu ką sakyti. Mano sąmonėj, mano viduj yra tyla. Aš netgi nesielgiu pagal sąžinę, aš elgiuosi pagal širdį ir sąmonę. Nes sąžinė yra mano praėjusių gyvenimų patirtis. Šiandien aš esu sąmoningesnis.

Todėl mums nėra pakeliui su netiesą ir nelaisvę skelbiančiom dvasinėm bendruomenėm.

Kodėl neigiamai atsiliepiama? Aš matau, kas skelbia apie mus. Tai neigiamai todėl, kad katalikų bažnyčia įdėjo daug energijos, pinigų. Aš, meditatoriai nėra gavę nei lito iki šiol iš Europos fondo. Aš matau, kad jie gauna iš Europos fondų didelius pinigus. Gal dėlto. O anksčiau jie puolė meditacijos centrą skleisdami melą, ko visiškai nėra. Kodėl? Aš galėčiau sakyti todėl, kad katalikų bažnyčia, jų statytiniai Vyriausybėj, ponas Petras Plumpa, Teisingumo ministerijoj ponas Arūnas Peškaitis, vėliau Donatas Glodenis, kurie neturi jokio supratimo apie meditaciją, jie paskleidė melą, falsifikacijas visuomenei. Ir iki šiandien jie neturi nei vieno fakto, išskyrus nuomones ir falsifikacijas, įsivaizdavimus.

Anna: Bet jūs kažkaip esat minėjęs įvairiose interviu, kad, na, krikščionybė, jinai, tarkim, apskritai nėra represuojanti ir panašiai. <...>

Prem: Aš žiūriu į faktus. Aš nesakau vaikui nepykti. Aš sakau, išreikškim tą vitališkumą žmoniškai, kuriančiai, inteligentiškai. Krikščionybė sako „Nepyk“. Krikščionybė duoda įžadą celibatui. Jo nereikia. Kur ta energija dings, jeigu mes jos netransformuojam? Kur dings tvenkinio vanduo, jeigu jis nesuks turbinų arba nenuleisit žemyn tinkamai? Ji suardys, ji kils. Užtvankoj vanduo kils tol, kol suardys užtvanką. <...> Tokia energija juda ir mumyse. Vitalinė energija. Ji yra juntama. Bet pirmas tiesos pojūtis, potyris ir bus vitalinės energijos jutimas. Visose autentiškose religijose ar Zen budizme, ar jogoj, ar sufizme tai yra juntama. Jeigu žmonės net nejunta pirmo žingsnelio vidun, vitalinio kūno, reiškia, ten nėra tiesos visiškai. O man su žmonėm, kurie neina su tiesa, yra nepakeliui.

Anna: Krikščionybė moko mylėti savo artimą, na, tiesiog kaip artimą ta prasme, kaip bet kokį. Krikščionybė moko gėrio.

Prem: Jūs galit mokyti žmogų dalinti jiems kompiuterius. <...> Jeigu jūs neturit kompiuterio, jeigu jūs neturit genetikos, jeigu jūs neturit medicinos, kaip jūs galit šnekėti „Aš jus išgydysiu“? Mes turim išmokti, pažinti energijas, vitališkumą, seksualumą, kundalini energijas, įvairias jų formas ir išmokti jas transformuoti.

Anna: Tai išeina, kad krikščionybėj nėra prasmės, kaip jūs bandot pasakyti?

Prem: Aš joje absoliučiai neradau. Tai yra klaidinanti. <...> Aš radau vieną kitą sakinuką panašų į tiesą. Dar daugiau. Aš pasiėmiau... jau ir anksčiau peržiūrėjau katekizmą, kuris patvirtina, sakysim, „nuodėmė yra nepaklusnumas bažnyčios ir Dievo įsakymams“. Bet čia nėra nuodėmė, kad neini su tiesa, neieškai tiesos ir nesidalini su tiesa.

Aš radau, man tai yra absoliučiai tiesa, kad aš gimiau be nuodėmės, bet su trauka gyventi, mokytis, augti ir dalintis. Tie žmonės, kurie čia ateina, jie nerado tiesos. Jie tą yra išsakę. Aš anksčiau neradau tiesos. [Katalikybėje] nėra tiesos, laisvės, meilės, sąmoningumo, kūrybiškumo, pažinimo ir taip toliau. Palaimos nėra. Aš esu palaimingas šiandien čia, žemėje. Ir aš žinau, kad jeigu palaima atsiranda sujungus dvasią su kūnu, būnant meditacijoj, žemėj, tai su ja išeini ir palikdamas kūną, numirus kūnui.

Tokia yra tiesa. Aš jos negaliu pakeisti. <...> Kadangi krikščionybėj nėra tiesos, laisvės ir visų tų kokybių, tai krikščionybė skleidžia netiesą, nelaisvę, nepažinimą, represijas. Jie niekad nekviečia: „Ištirkim, kaip siela susijungia su kūnu gimdama, kaip siela atsiskiria nuo kūno mirštant!“. Kodėl to netyrinėti? Tai tiriama. Meditacijoj tai yra prieinama.

Anna: <...> Bet, pavyzdžiui, į bažnyčią bet kokią žmogus gali įeiti. Aš galiu bet kada eidama gatve įeiti, pamatyti, kas ten vyksta ir panašiai. Į jūsų centrą įeiti yra sunku, o pamatyti ką nors yra dar sunkiau. Galbūt iš to kyla daug interpretacijų, iš to kad žmonės tiesiog nėra netgi normaliai nieko matę. Tai tokiu atveju jūs sakot, kad jūs esat atviri. Gaunasi, kad jūs esat atvirkščiai, palyginus su krikščionybe.

Prem: Aš suprantu jūsų klausimą. Tai, kas čia vyksta yra subtiliau, negu širdies operacija.

Mes turim laikytis... Jeigu jūs laikysitės fizinės, psichologinės ir dvasinės higienos, prašom ateiti. Bet čia negali įeiti su batais, čia negali įeiti parūkius, čia negali įeiti purvinas, nešvarus, dvokiantis, piktas. Tada reikia pradėti nuo kitų meditacijų, kuriose pradedi valytis. Ir tuomet ateiti į švaresnę patalpą, kur gali medituoti. Ta yra tik higienos klausimas.

Jeigu jūs pasiruošusi žengti keletą žingsnelių... Mes žinom, medicinoj prieš šimtą, pora šimtų metų austrų vienas medikas surado, kad dėl bakterijų žmonės miršta. Jisai pasakė, kad reikia tas moteris, kurios gimdo ir aptarnauja studentai, reikėtų kad jie plautų rankas. Visi sakė, negali būti, kad nuo tokių mažų bakterijų jos mirs. Ir dar keliasdešimt metų tūkstančiai moterų mirė tik todėl, kad žmonės nesilaikė higienos. Mes sakom, čia yra ne tik fizinė higiena. Yra ir psichologinė, yra ir dvasinė higiena. Laikykimės jų. Tuomet durys absoliučiai yra atviros.

Anna: Tai gaunasi, kad visi katalikai tokie purvini, kad negali čia užeiti?

Prem: Aš nežinau. Aš tokio klausimo nekeliu. Bet yra, yra higiena, kurios reikia laikytis. Jeigu mes jos nesilaikysim, niekas nesigaus. <...>

Kodėl siekiate įregistruoti? Jeigu tai yra religija, jeigu tai yra dvasinis mokymas, tai reikia tą pasakyti. Tuomet žmonės supras, kur eiti, ieškoti atsakymų. Todėl ir įregistravom. Aš turiu vardą. Mane norint surasti, reikia vadinti Prem. Dabar aš pakeičiau vardą į Prem Buda iš laisvės ir vidinės vizijos. Ir norint į mane kreiptis, aš išgirstu šį garsą ir aš atsiliepiu į jį.

Kaip tampama religinės bendruomenės nariu? Reikia, kai žmonės pasako, kad jie nori medituoti ir pasižada laikytis elementarių vidaus tvarkos taisyklių, fizinės, psichinės ir dvasinės higienos, jie gali medituoti.<...>

Šimtai žmonių ateina į meditacinius praktikumus, gal tūkstančiai. Į paskaitas ateina tūkstančiai žmonių. Knygas ir internetą, publikacijas skaito dešimtys, šimtai tūkstančių žmonių Lietuvoj. Tas procesas, meditacijos paieškos procesas yra prasidėjęs. Ir kaip fizikos ieškojo ne visi masiškai, taip ir meditacijos. Bet tai yra nepaprastai graži tiesa, gyva tiesa, kuri yra darnoj su mokslu, su evoliucija, su vidum, su gyvenimu, su mirtim ir gimimu, su perėjimu per mirtį ir per gyvenimą. Meditacija visa tai papildo ir sujungia.

Koncentracija išmoko susikaupti, susitraukti. Už tai bažnyčioj jūs niekada nebūsit ramybėj, nes jūs susikaupiat. Aš esu atsipalaidavęs ir visiškai savęs nekontroliuoju. Nereikia. Aš stebiu iš vidaus ir leidžiu tekėt žodžiui arba dvasiai, arba meilei, arba energijai taip, kad ji būtų įmanomai darniausia šituo momentu.

Kokias sąlygas turi bendruomenėj ugdytis vaikai? Jie turi padidintas, pagerintas sąlygas, nes tėvai, pažinę šiek tiek save, pirmiausiai žiūri į vaiką ir žiūri, kokia yra jo potencija, kokios yra jo gebos, talentai ir juos atskleidžia. Palaiko vaikus, nors jų dar nėra daug. <...> Jokio smurto. Jokios prievartos, jokio melo, jokio šmeižto. Gražus, darnus, labai nuoširdus dalijimasis su vaikais. Ugdymas, auginimas, švietimas, maitinimas ir dalijimasis savo emocijom, vitališkumu, savo nuoširdumu, mintimis, vaizduote, dvasingumu. Vaikas iš vidaus paima viską, kas jam yra reikalinga.

Bendruomenėj bendruomenės nariai mėgsta prisidėti prie tų mamų, kurios turi vaikus auginimo ir palaiko juos. <...>Tai jie duoda pinigų, pamoko, pasako, ką reikia daryti ir paprašo, o vaikai prisideda. Ir jie taip dalijasi parama. <...>

Ir dėl sveikatinimosi ir ligų. Aš nesitikėjau, bet meditacija sveikatina žymiai daugiau, negu galima įsivaizduoti, numatyti. Visi tie žmonės, kurie čia yra gyvenę, kai tiktai ateina į ašramą arba pradeda medituoti, iš karto nustoja sirgti. Masiškai. Visi. Ir aš nuo 1992 metų niekad nesergu. Jie atėjo prieš dešimt metų, kažkas prieš aštuonis. Jie tiesiog nustoja sirgti. <...>

Niekas čia nebijo jokio paukščių viruso, nes niekas nesuserga. Per kelis metus tokių meditacijų, kokias mes naudojam, o jos būtent yra naudojamos tokios, kad kūnas taip išsivalo, kad jokios infekcijos negriebia. Kol kas tokie faktai. Ir visi tie žmonės nė karto nėra susirgę. Jie nėra nebuvę nedarbingi. Nepaisant to, kad slogos truputį, keletą valandų, dieną vyksta kaip valymasis.

Slogos nereikia gydyti. O reikėtų - kai tiktai kūnas yra pakankamai stiprus valytis - reikėtų palaikyt tą valymąsi. Aš pastebėjau, kad mano kūnas valėsi septynis metus. Aš vėliau pradėjau medituoti. Bet kai jis išsivalė, jokios ligos negriebė. Aš esu pasiruošęs tarpininkauti, pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai atlikti tyrimą, kodėl meditatoriai nustoja sirgti visiškai. Tai, dėl ko visuomenė serga ir pergyvena, ir švaisto pinigus, mums nėra jokia problema. Mes neturim tokios problemos.

Anna: Sakykit, o vaikam ta prasme galbūt ne meditacijos, supratau, bet gal yra kažkokios paskaitos specialios rengiamos, ar ne?

Prem: Mes nerengiam jokių paskaitų. Kai vaikai domisi, prašo, tuomet būtų tokios paskaitos. O šiaip vaikams... Mes esam pažinę mūsų augimo etapus, vidaus skleidimosi etapus ir vienam kitam retam vaikui reikėtų meditacijos nuo mažens. <...>

Anna: O sakykit, Ošo jum yra kažkoks autoritetas, ar kas yra jum Ošo?

Prem: Kaip fizikoj yra Einšteinas man autoritetas, taip meditacijoj yra Ošo. Mes einam su tiesa, su meditacija. O Ošo tai, kad jis paaiškino daug dalykų. Ir kai aš patikrinu arba kai jie man atsiveria, aš suprantu, kad jis pasakė ir atrado daug dalykų ir jie tinka vakariečiams. Todėl, kad didesnį jo dalijimosi laikotarpį pas jį buvo vakariečiai ir jis išsprendė ir atsakė į labai daug dalykų. <...>

Aš dirbau universitete su regėjimu. Aš skaičiau Tibeto mirusiųjų knygą, aš supratau, kad, vau, po mirties jie mato taip, kaip evoliucionuoja regėjimas žemėj čia, kad tie du pasauliai yra sujungti. Po to aš palikau Vilniaus universitetą. Bet man tai susijungė. Ir susijungė, kad ezoterinis mokslas duoda atsakymus mokslininkams. Ir juos perimant taip lengva spręsti įvairius dalykus žemėje. Reikia tik naudotis, reikia mokėti sujungti, reikia eiti su tiesa ir su laisve. <...>

Šita laida man tai yra kaip atsakas į praeitos laidos paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją. Ir į niekinimą ir žeminimą, į Ošo meditacijos centro žeminimą. Kad mes bandom pasakyti, kad tai yra tiesa. Jeigu jūs patikrinsit, jūs tai rasit.

Ir būtų žmoniška nutraukti šmeižtą. Tas pats kaip ir šmeižti Islamą arba kitas religijas. Jeigu ten yra nelaisvės, jeigu ten yra melo, netiesos, bjaurumų, tai reikia parodyti. Bet ne smūgiuoti tiesiai į Muhamedą. Bet jeigu yra parodoma, pavyzdžiui, kad yra neteisinga turėti keturias žmonas tik vyrams, būtų teisinga, kad ir moterys turėtų keturis vyrus. Tai tuomet būtų balansas visuomenėj. <...>

Anna: Tai kaip nukenčiat nuo katalikybės? Aš niekaip, va, šito nesuprantu.

Prem: Pavyzdžiui, vyko meditacinis praktikumas prieš pora metų. <...> Čia atsiuntė policiją, mokesčių inspekciją. Pasakė: „Čia yra biznis, čia nėra dvasingumo“. Sako vienas policininkas: „Aš jus išguldysiu, jeigu jūs man nerašysit, ką aš jum sakau“.

Anna: Bet juk jums skyrė baudą tą?

Prem: <...> Paskui ir Beresnevičius, ir Peškaitis, ir Glodenis nesugebėjo įrodyti, kad meditacija yra ne religija. Čia yra giliau negu bet kokia malda. Čia yra toks gylis, kuris yra neįsivaizduojamas.<...> Ir kad ta bauda yra paskirta falšyvai.<..>

Peškaitis čia meluoja, kad reikia pasirašyti, reikia dovanoti turtą. Nei vienas žmogus nei lito neturi dovanoti niekada. Nei mažiausias vaikas. Nei cento nereikia čia dovanoti.

Anna: Matot, pavyzdžiui, Plumpa sako, kad jūs esat katalikus su gyvuliais lyginęs ir panašiai? <...>

Prem: Aš sakau, kad gyvuliai seksuoja. Jeigu yra pedofilija, jeigu yra prievarta... <...> Aš sakau, kad jeigu žmonės seksuotų, tai būtų gražu. Bet yra žmonių ir religijų, kurios represuoja seksą, jis iškrypsta žemiau gyvulių. Yra prievarta. Yra prievartavimas. Taigi paimk Staliną ar kai kuriuos kunigus, kurie prievartauja, užsiima pedofilija. Ir tie video filmukai, kurie cirkuliuoja, meditatoriai nežiūri jų.<...> Ir aš sakau, jeigu seksas yra represuotas, jisai iškrypsta, tuomet jis yra žemiau gyvuliško. Nes gyvuliai turi normalų seksą.<...> Aš sakau, kad seksas yra palaima, jeigu jis transformuojasi į mylėjimąsi.<...>

Anna: Jūs teigiat, kad dievo nėra?

Prem: <...> Jeigu dievas yra meilė, tai meditacija yra sąmonė.

Anna: Tai jūs medituodami jaučiatės dievais?

Prem: Tai antraeilis dalykas. Aš jaučiuosi žmogum. Tiesiog jaučiuosi labai paprastu, su gamta, su jos vitališkumu ir su dvasia susijungęs individas. Neatskirtas kaip medis. Nes žodžiais mes galim supainioti ir suklaidinti žmones. Bet tai yra dieviškumas, kuris pasireiškia, teka, patiriamas ir su kuriuo mes galim eiti, ateiti į gyvenimą gimdami, gyventi, palikti gyvenimą, praeiti į aną pusę gyvenimo ir vėl gyventi. Iki tol, kol patiriam viską gražiausio, didingiausio ir skaudžiausio, kas yra žemėj ir paliekam visiems laikams atsitraukdami nuo astralinio, mentalinio kūnų ir daugiau negimdami.

Anna: Tai dabar, va, pašnekėjom apie viską, ką mes visi norėjome pašnekėti.

Prem: Aš sakyčiau, kad jeigu nepabandyti kažkaip tai subjauroti, tai čia atsakymai būtų pakankami suprasti. "

Ojas
2006-02-26


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos