LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Inkvizicija verčia kailius

Dar visai neseniai Lietuvos religijotyrininkai visom išgalėm, ypač iki 2000-jų metų, ieškojo sektų, jų sekimui ragino kurti KGB - inkvizicijos tipo pajėgas, šiandien, jau įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą, verčia kailius. Inkvizicijos ideologas Arūnas Peškaitis praėjusio tūkstantmečio pabaigoje paskelbęs inkvizicijos pradžią Lietuvoje, šiandien keičia ideologiją. Tai geriau nei baigti gyvenimą kaip Ronaldas Reiganas, kurio nurodymu buvo apnuodytas Ošo. Tuo labiau, kad dabar inkviziciškumui pridengti Lietuvoje ir gauti pinigų per Europos fondus reikalingas rafinuotumas, reikalingi "moksliniai" laipsniai. Buvusiojo "didžiojo inkvizitoriaus" laisvą šventą vietą užima naujasis - Gintaras Beresnevičius. Pirmykštė ir išversta "buvusiojo" nuomonės pateiktos inkvizicinių publikacijų citatose, po šio įvado.

Iš po šio įvado pateiktos citatos “Sektos: pažanga ar destrukcija?", "Veidas" 1997-02-15, matosi, kad "religijotyrininkų" sektos sąvokos apibrėžimo visi trys požymiai nesąmoningai paimti iš katalikybės. Katalikybėje: Pirma, Jėzaus ir popiežiaus autoritetai niekuo neribojami, nes Jėzus laisvai, o neklystantis popiežius šiek tiek sunkiau, gali keisti ir doktriną; Antra, katalikybė amžiais kliudo savo nariams gauti informaciją iš bet kokių šaltinių, nes jau senajame testamente pažinimas buvo uždraustas ir pagal jo įsakymus šviesiausios knygos, žmonės ir mokslininkai buvo deginami, naikinami, bažnyčiose amžiais buvo naudojama žmonėms nesuprantama lotynų kalba, tikėjimo tiesos skelbiamos atsukus žmonėms nugarą ir pan. Trečia, pirmutinė išgelbėjimo sąlyga – priklausymas katalikybei, o ne tiesos, meilės ir laisvės radimas. Tai yra juodo ir balto principas: kaltas nuo gimimo, atleidimas per Jėzų, per kunigą, per katalikybę; pradžioje veidmainiauk, po to kalbėk “sveika marija…” ir pirk indulgenciją (amžiais taikytas nuodėmių išpirkimas) ir pan.

Visų šių požymių ir nesąmonių nėra ir negali būti meditacinėje religijoje, nes meditatoriai neturi doktrinų, o pirmiausia pažįsta tiesą, nesilaikydami pirmo ir antro sektų ir krikščionybės principo, ir, trečia, meditatoriai ir budos nei gano žmones, lyg avis, nei už juos valgo, būna laimingi, išmintingi, ar laisvi.

Meditacijoje ir meditacinėje religijoje viskas vyksta inteligentiškiau, išmintingiau be pirkimo, pardavimo, aukojimo. Pirmą kartą žmogaus gyvenime, meditacijoje dvasia su kūnu susijungia ne per Jėzų ar dievą, o per savo širdį, meilėje ir laisvėje, absoliučiai atsipalaidavus, dalijantis. Tai neįtikėtina, tai anapus tikėjimo. Bet tokia - didinga gyvenimo tiesa.

Apie visokeriopas laisves ir dvasios laisvę, kokią pažįsta meditatorius, anksčiau ir svajoti nebuvo galima. Krikščionybėje nėra net tokios sąvokos. Krikščionybėje išvis nekalbama apie dvasios laisvę, ji iš vis ten nežinoma. Daugiausia, ką rasite krikščionybėje, tai tikėti, kad yra siela ir kad ji nemirtinga. Krikščionybėje visiškai nėra ir Tiesos; tik keturios tikėjimo tiesos. Tuo tarpu meditatoriai Tiesą ir Laisvę patiria. Ir ne tik patiria, bet ir išsilaisvina nuo tikėjimų, mesijų ir dievų. Šią nuostabią misiją prieš du su puse tūkstantmečio pradėjo Gautama Buda. Iki mūsų ją nešė tūkstančiai budų. Į Lietuvą ją neša meditatoriai, Ošo sanjasinai.

Neįtikėtina, bet iki šiol Lietuvoje, pasaulyje garsėjančioje savižudybėmis, galvažudystėm, narkomanija, alkoholizmu, korupcija ir pan., negirdėtas nė vienas ne krikščionių žmonių smurto, narkotikų, AIDS, pedofilijos, savižudybės ar nužudymo atvejis. Tik visaip bandoma tai padaryti pasinaudojant pasaulietiška žiniasklaida ir teismais; kaip "gerosios" inkvizicijos laikais.

Bet Lietuva - vienintelė šalis Europoje, kurioje berniukų pedofilija įteisinta nuo keturiolikos metų - nuo 2001 metų. Gražus kairiųjų ir dešiniųjų bendradarbiavimo rezultatas. Šis Lietuvoje nežinomas faktas pagarsintas 2004 metų rugsėjo mėnesį Europos parodoje.

"Kaip vertinate radikalų siūlymus pedofilus kastruoti? - Panašius prievartos metodus inkvizicija taikė kelis šimtmečius, bet net tarp kunigų nepavyko išnaikinti pedofilijos",- atsakė, paklaustas garsus Lenkijos seksologas Z.I.Starowiczius [Lietuvos rytas/ 2004-09-04]. Kodėl pedofilija įteisinta nuo mažiausio amžiaus Europoje, katalikiškai fundamentaliausioje šalyje - Lietuvoje? Tai pažanga ar destrukcija?

Jūs žinote, ką reiškia fizinė ir ekonominė laisvė, laisvė nuo okupantų. Bet daug daugiau gerovės, meilės ir palaimos atneša dvasios laisvė. Ieškokite ir rasite. Neprašykite, o ieškokite. Ji jau yra mumyse. Mes atėjome iš dvasios ir į ją grįžtame. Tik dvasios laisvę kol kas iš mūsų pagrobė. Dar kūdikystėje, vaikystėje. Dvasios laisvė - kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė. Žmonės Lietuvoje jau beveik pasiekė fizinę ir psichologinę laisvę, bet dvasinė laisvė dar tik priešakyje. Tai meditacijos kelias.

Mielieji, perskaitę inkvizicinių skaitalų citatas, neužmirškite atsitraukti nuo jų žodžių ir įsivaizdavimų, ir sugrįžti į save, į Tiesą, Laisvę, Palaimą! "Sat-čit-anand", - sako Rytuose.

Ojas,
2004-09-16


veidas
Inkvizitorius Arūnas Peškaitis savo kailyje
"VEIDAS" 1997-02-15

SEKTOS: pažanga ar destrukcija?

Lietuvoje dar nebuvo šiurpinančių masinių savižudybių. Tačiau nuvilnijo bažnyčių išniekinimo banga. Spėlionės, kad tai antikatalikiškų sektų darbas, nepasitvirtino - veikė pavienės maniakės. <...> Apie tai Rimantas Varnauskas kalbasi su Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro bendradarbiu Arūnu Peškaičiu.

Peskaitis

- Kokios religinės bendruomenės vadintinos sektomis?

- Europoje atliekamas labai kruopštus ir ilgas darbas, siekiant išryškinti kriterijus, pagal kuriuos galima atskirti sektas. <...>

Vokietijos naujų religinių judėjimų specialistas Werneris Molschas mini tokius sektų bruožus. Pirma, sekta turi dvasinį lyderį, kurio autoritetas niekuo neribojamas, jis gali laisvai keisti doktriną. Antra, sekta vengia arba kliudo savo nariams gauti informaciją iš nepriklausomų šaltinių. Trečia, skelbiama, kad pirmutinė išgelbėjimo sąlyga yra priklausymas tai organizacijai, o ne tikėjimo išpažinimas. Tai yra "juodo ir balto" principas: kas su mumis, tas išgelbėtas ir saugus, o likęs pasaulis juodas ir pasmerktas.

- Kokios ir kiek sektų veikia Lietuvoje?

- Sunku atsakyti kiek, nes ne visos yra registruotos. Iš plačiai žinomų veikia: Suvienijimo bažnyčia, vadovaujama Muno iš Pietų Korėjos, klasikinė sekta Jehovos liudytojai ir Scientologijos bažnyčia, žinoma Dianetikos centro vardu. Prie labai destruktyvių sektų priskirtini neseniai Lietuvoje pradėję veikti Ušo [turimas omenyje Ošo] meditacijos centrai. Šios grupės be išlygų vadintinos sektomis. Be jų, dar yra mormonai. Deja, Lietuvoje nėra institucijos (Teisingumo ministerija tik registruoja), kuri stebėtų naujų religinių judėjimų pradžią, kilimą, kryptis, potencijas ir bandytų klasifikuoti į destruktyvius ar mažiau pavojingus. Labai liūdna, bet tai dar nepadaryta, nors visoje Europoje ir net buvusios Sovietų Sąjungos šalyse veikia specialios struktūros.<...>

- Kokia (ir ar yra) sektų grėsmė?

- <...>. Žymiausia mesianistinė sekta yra Muno bažnyčia, nes Munas laiko save antruoju Kristaus atėjimu. Taip pat Satja Sai Babos organizacijos bendruomenės, kurių jau yra Lietuvoje. <...>

Tačiau sektos destrukciją reikia įrodyti konkrečiais faktais. Jeigu yra nusikaltimo sudėtis, galima kalbėti apie sektos išregistravimą, tačiau tai turi būti kraštutinė priemonė, nes išregistravimas dažnai uždeda tikėjimo kankinių aureolę, o tai net gali padidinti narių skaičių. <...>

Daug kur jau jungiasi katalikai, sekmininkai, liuteronai, kad apsaugotų žmones nuo sektų įtakos. Ne agresyviai puolama, o informuojama ir padedama susivokti tikėjimo tiesose. <...>


Inkvizitorius Arūnas Peškaitis verčia kailį

LTV "Prie kavos" 2002-10-08

Tiesioginė pokalbių laida


Žiūrovas: <...> Kaip gerbiamas brolis pranciškonas žiūri į tai, kad didžiosios Romos imperijos laikais krikščionys, reiškia, irgi buvo traktuojami kaip sekta <...>

Arūnas Peškaitis: ...Reiškia, mes vis neprieinam prie to, kaip ką vadint. Iš tikrųjų ateina sunkus klausimas, nes religijotyrininkai iki šiol nesutaria, ką vadinti sektomis, kas tai yra per terminas. Jie tik sutaria su vienu, vienu dalyku, kad tai yra terminas, kuris reiškia jau aiškiai neigiamą dalyką kažkokį, ar ne? Tai dabar ką mums vadinti sektomis? Aš tai iš vis siūlau tą terminą atsisakyti <...>


Inkvizitorius Arūnas Peškaitis verčia kailį

"Lietuvos rytas"
2004-03-13


Sielų medžiotojai prisidengia Dievo vardu

Laima Lavaste


- <...> Ar yra Lietuvoje judėjimų, kuriuos apibrėžtume kaip sektą - tegu ir neigiama prasme?- pasiteiravo "Lietuvos ryto" žurnalistė [A. Peškaičio].

- Mes to neįvardijame. Dažnai nepažįstamas religinis judėjimas vadinamas sekta. Tai pažeidžia teisę išpažinti tą religiją.

- Teko skaityti, kad religiniai judėjimai propaguoja savas religines tiesas, o sektos manipuliuoja narių psichika, ją kontroliuoja. Juk tai - jau nusikaltimas.

- Sąmonė negali būti kontroliuojama, aš nelabai su tuo sutinku. Gal daromi veiksmai, kurie žmogų destabilizuoja. Tada reikėtų ta veikla susidomėti. Tokiu atveju Valstybės saugumo departamentas turi aiškintis.

Inkvizitorius Arūnas Peškaitis meluoja

   - Ar galite įvardyti Lietuvoje tokią įtartiną grupę?

   - Taip, tai – Ošo meditacinis centras. Jis nebuvo įregistruotas, nes šios grupės įstatai rodo galimybę pažeisti žmogaus teises.

   - Kokias?

   - Jie reikalauja iš narių kas pusę metų pateikti pažymą dėl susirgimo AIDS, užrašyti visą turtą grupei, lyderis gali nubausti grupės narį, nepaaiškindamas už ką, čia vyrauja autoritarizmas.

   - Vadinasi, ji veikia neįregistruota?

   - Taip.<...>


Inkvizitorius Arūnas Peškaitis išvertęs kailį meluoja

LTV2 "Asmens kodas"
TV laida už europinigus diskriminacijai mažinti
2007-11-28

 

Arūnas Peškaitis: Aš nežinau, ką jie turi galvoj, kad aš išvadinau juos sektantais. Aš šiaip stengiuosi tokių žodžių nevartoti niekur. Bet galėjau galbūt, aš nepamenu kur. Čia jau jiems reikėtų jų paklaust, kur jie tą matė ir kur jie tą perskaitė. Bet galbūt aš galėjau kažkada parašyti ar pasakyti kažkokiame interviu, kad tam tikri Ošo meditacijos centro veiklos ir struktūros aspektai galėtų būti įvertinti kaip sektantiškumo bruožai, turint galvoj tiesiog sociologinę sektos sąvoką. Man atrodo, čia mes maišom sąvokas. Man taip bent atrodo. Video citata (1 MB):  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos