LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacinės įžvalgos

SU SEIMO ŠEIMA AR SU PAŽANGA IR MEILE?

Parlamentarai siūlo į Konstituciją įrašyti lozungą, kad „šeima sukuriama laisvu vyro ir moters sutarimu sudarius santuoką",o po to parašyti atitinkamus įstatymus. Ne tiesiog laisvu sutarimu, o būtinai sudarius santuoką. Daug nemokšiškumo ir suktumo yra šiame bažnytinio Seimo lozunge. Kaip ir sovietiniame lozunge „Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius.“ Ar matote, kur yra suktumas, korupcija, kur yra šių lozungų ir visuomenių, gyvenančių pagal šiuos lozungus, negalios ir mirtis?

Valdžia akylai seka
įsipareigojimų priesaikas
Sertifikatas yra
papildomas lukštas
širdžiai ir trukdo
gaivinti ją iš vidaus

Pagal šiuos lozungus net ir gamta negalės gyvuoti ir evoliucionuoti, nes neliks skruzdėlių, bičių, dramblių ir kitų evoliucionavusių gyvybių šeimų. Evoliucijoje liko tik tos bičių ir dramblių šeimos, kurias sudaro tik patelės. Jų šeimos, sudarytos pagal Seimo įstatymus, kuriose buvo ir patinai, – išnyko. Tokia gyvybės, evoliucijos eiga. Bet Seimas neina su evoliucija. Jis eina su bažnyčia, su neevoliucionuojančiu, atsilikusiu Dievu. Po Seimo šeimos įstatymų priėmimo, bičių ir dramblių šeimomis vadinti, kaip jas vadina Europoje ir pasaulyje, negalėsime. Bus neteisėta, prieš įstatymą.

Gudrybė ir suktumas yra registracijoje ir pripažinime. Pavyzdžiui, dabar visi turi mokėti algas tik katalikų kunigams ir remontuoti bei per radiją ir televiziją propaguoti tik jų bažnyčias ir tikėjimą, nes Seimas aukščiausiu tikėjimu pripažino katalikybę. O kunigai remia tik katalikiškus seimūnus. Kaip anksčiau kolūkyje ar sovietinėje įmonėje. Dirba visi, o priedai ir komfortas – tik komunistams. Valdininkai galės Seimo šeimas girti, mokėti jiems priedus, duoti sklypus, butus su įrengta infrastruktūra ir galės ne šeimų narius diskriminuoti, bausti, kaip už filmo „Mano reinkarnacija“ rodymą, nes jame žmonių, prisimenančių savo praėjusius gyvenimus, akyse matosi biblijos sekėjų - bibliečių mankurtizmas. Pagal Seimą, tamsumas, mankurtizmas ir draudimai yra dorybė ir todėl skatintini. O atmintis, atsakingumas ir meilė – draustini, nes yra anapus krikščionių ir seimūnų supratimo.

Nuo Seimo šeimos įstatymo priėmimo, mylintys vyras ir moteris ir gyvenantys su savo vaikais, kaip gulbės, dešimt, dvidešimt metų – jau nebus šeima, nes negaus ir neturės valdžios, bažnyčios patvirtinimo, jų pripažinimo. Jie bus amoralūs ir jų vaikams nebus mokami pinigai. Visus juos bus galima teisėtai diskriminuoti. Jie teisiškai bus mokami ne mylintiems vaikus, o paėmusiems bažnytinį šliūbą ar valstybinę metrikaciją. Bus taip, kaip yra dabar bažnytinio Seimo valdomoje Lietuvoje. Morali ir skatintina šeima gali būti du tinginiai, prievartautojai, alkoholikai, paėmę šliūbą, kurioje auga kito vyro pradėtas, bet žmonos nuslėptas, vaikas. Ir morali bus kita šeima, kurioje slapta mele auga to vyro vaikas. Tokių šeimų yra bene apie 10 procentų. Valstybė turėtų surinkti tikslesnę šeimų statistiką. Tuomet galėtų orientuotis ne į fikcijas, o į faktus. Nelaiminga ir nykstanti yra šeima ir šalis, kurioje valdžia orientuojasi į popierių, dokumentą, o ne į gyvenimą, jautrumą ir meilę.

Gulbės be santuokos sertifikatų švelniai prižiūri vaikus

Gyvybės ir laimės puoselėjimo, žemės išsaugojimo nuo užteršimo ir perkaitimo prasme, meilė yra daug svarbiau nei šeima ar santuoka. Daug geriau vienas ar du vyrai, pavyzdžiui tėvas ir senelis, mylintys vaiką, nei du jį vaikantys ir prievartaujantys tėvai. Gamta ir vitališkumas yra evoliucijos šaknys, o jos žiedai ir vaisiai – žmogus ir meilė. Atrodo, kad gulbių šeimoje, gyvenančiai be šliūbo, metrikacijos ir santuokos, gyvybės, darnos ir meilės yra daug daugiau, nei bažnytiniuose Seime ir vyriausybėje. Gulbių šeima sukuriama laisvu patino ir patelės sutarimu, bet be santuokos, jos registracijos ir pripažinimo. Registracija ir pripažinimas neateina iš gulbių vidaus, todėl yra beprasmiai ir tik sugadintų jų šeimą. Vertinga, garbinga ir amžina yra meilė ir tai, kur ji yra kuriama ir auginama. Mylinčių individų šeimoje. Tik meilė gali laiminti santuoką, šeimą, Seimą, o ne dokumentas, registracijos, įsipareigojimai, įpareigojimai ar pripažinimai.

Įsipareigojimų ir įpareigojimų be meilės pavyzdys – Lietuvos Seimas. Seimas irgi sukuriamas laisvu vyrų ir moterų sutarimu sudarius multisantuoką. Su priesaika ir net Dievu - Lietuvoje pagal Lietuvos Konstituciją. Žmogaus kūnas yra trilijonų ląstelių be santuokos ir įsipareigojimų šeima. Ir gyvuoja iki šimto ir daugiau metų. Visos ląstelės pradžioje yra visiškai vienodos ir atlieka visas žmogaus organizmo funkcijas.

Įsipareigojimų ir įpareigojimų be meilės santuokos gyvuoja tik kelerius metus. Socialdemokratai jau skaičiuoja dienas iki šio bažnytinio, oligarchiško ir merkantiliško Seimo ir vyriausybės pabaigos. Seimo šeima nebus geresnė už Seimą. Kaip ir Dievo krikščionis nėra geresnis už Dievą. Nebent jie evoliucionuotų. Bet bažnytinis Seimas ir Dievas to neleidžia. Tuomet ir Seimui ir jo šeimai – galas. Ir Lietuvai, einančiai su šiuo Seimu. Tą rodo ir Lietuvos skurdas, girtuoklystė, narkomanija, prievartystė, savižudybės, evakuacija ir daug kita...

Išeitis eiti ne su šiuo bažnytiniu Seimu, o su evoliucija, jautrumu, pažanga ir meile.

Tėtis neraginamas neša maistą mažyliams

Atsakomybei ir meilei absoliučiai nereikalinga nei santuoka, nei šeima, nei valdžios palaiminimas, nei dievas, nei bažnyčia, nei jokie įsipareigojimai, registracijos ir pripažinimai. Jie reikalingi tik tol, kol nėra atsakomybės ir meilės. Gamta jau seniai yra atsakinga. Ji mums davė šaknis iki šio momento. Gamta jau yra meilės prieigose. Medžiai niekada nekovojo prieš žmones. Šunys jau draugauja su katėmis, delfinai gelbėja žmones. Jau ir žmogus gali mylėti save, artimą, tolimą ir gamtą. Ir net ateivius bei Seimą.

Žodis šeima, kaip ir pati šeima, kilo ne iš Lietuvos ir ne iš seimūnų. Šeima yra pasaulinė evoliucinė kategorija ir visiškai nepriklauso nei išminčiams, nei kvailiams. Neprotingi žmonės visuomet mėgsta pasisavinti gerus žodžius. Kaip komunistai ar katalikai tiesą. Komunistai Sovietų Sąjungoje ir visose respublikose buvo įkūrę net tokius laikraščius „Tiesa“. Per juos kaire ranka ir dešiniuoju smegenų pusrutuliu dalindavo moralę ir tiesą. O krikščionys tokį žodį yra įsirašę į bibliją ir tiesą bei moralę kaišioja kaip ir komunistai, tik dešine ranka ir tik kairiuoju pusrutuliu. Bendra tai, kad abiem atvejais pinigai ir bendros gėrybės patenka į tą pačią vietą – į savo ir saviškių kišenę ir rankas. Už tiesos pardavinėjimą kūdikiams, vaikams, jaunimui ir mums. Per prievartą, krikštijimą, pripažinimus. Mūsų sąskaita.

Pagal seimūnus Lietuvoje ir pasaulyje bičių, skruzdžių, dramblių ir kitų gyvūnų šeimų nebus, nes jų nesukuria pagal LR Seimo lozungus vyras ir moteris. Bet šeima bus ir nepilnametės, prievartiniai ištekintos už krikščionio ar musulmono, santuoka. Nes dokumentas nerodo prievartos šeimoje. Atvirkščiai, Seimo, bažnyčios ar mečetės išduotas dokumentas rodo, kad šeima sudaryta laisvai. Kaip ir Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungą dokumentai.

Sovietiniuose lozunguose korupcija ir destrukcija buvo įstatymuose ir veiksmuose, kad žmonių sugebėjimus ir poreikius nustatinėjo ne laisvoje kūryboje ir gyvenime, o - komunistai ir jų kontoros. Bažnytinių Lietuvos Seimo ir Vyriausybės korupcija ir destrukcija yra jų įstatymuose ir veiksmuose, kad santuoka turės būti registruota ir pripažinta jų firmose ir kontorose. Juk akivaizdu, kad gulbiškų, atsakingų, kuriančių ir mylinčių individų ir jų šeimų dar nėra daug, o nedirbančiųjų, nekvalifikuotų darbuotojų, politikų, partorgų, kunigų, oligarchų, tiesiog tikinčiųjų, laukiančių manos, mesijų, kolūkių vaisių Lietuvoje – gana nemažai. Faktiškai dauguma. Ir jiems būtų gerai, kaip sovietiniais laikais, ateiti ir iš tų, kurie sukuria ir turi, atimti. Jiems tai būtų labai geras biznis prižiūrėti neva gulbių ir tautos moralę, ir per tai dalinti medalius, pinigus ir gėrybes. Bet ne meilę, nes jie nežino, iš kur ji ateina ir kaip kuriama. Mankurtai ir mankurtų Seimas nekuria pažangos ir meilės. Tik mankurtiškus įstatymus. Seimūnai net evoliucijos dar nežino. Nes tai daug daugiau nei biblijos penki tūkstančiai metų.

Tai net kelis milijonus kartų daugiau. Koks seimūnas tai žino? Jie suskaičiuoja tik iki dešimt įsakymų. Iš kurių trys – apie saviškių garbinimą. Ir nė viename nėra jokios pažangos, meilės, jokios tiesos.

Meilė niekuomet neina su dokumentais, Seimu ir santuoka. Už tai tie, kurie registruoja santuokas be meilės, kaip ir sodą be dirvos ir sodinukų atitikimo, sekina ir ardo save ir Lietuvą. Tai bažnytinis Lietuvos Seimas.

Bet Žemę, Gamtą ir Džiaugsmą paveldės ir augins ne tie, kurie varo su bažnytinio pareigingumo Seimu, santuoka ir seimiška šeima, o tie, kurie eina su evoliucija, jautrumu, pažanga ir meile. O tai patiriama ir pamatoma – meditacijoje.

Prembuda, Ojas, 2011-12-16

 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos