LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacinė sąžinės konsteliacija

(2 dalis iš 2)

    Konsteliuojamasis - individas, kuris nori pertvarkyti savo sąžinę ir santykius su kitais šeimos nariais, sustato scenoje asmenis, reprezentuojančius svarbius šeimos narius. Tai gali būti tik du ar trys asmenys, bet gali būti ir visa šeima ar net ir tolimesni giminaičiai. Dažniausiai svarbūs yra tėvai, broliai, seserys, seneliai, kartais ir proseneliai bei tetos ir dėdės. Be to, į šeimos sistemą paprastai įeina apšmeižti, gimę negyvi ar net aborto keliu sunaikinti vaikai.

   Paprastai visi svarbūs nariai neišstatomi, nes taip problema gali pasirodyti per didelė ir vietoj didelio sprendimo galima tik susipainioti. Konsteliuojamasis svarbius narius išstato scenoje intuityviai nuo tėvo ir motinos iš kairės į dešinę. Vedama į tam tikrą vietą paėmus už rankų ar švelniai liečiant pečius, vieną ar keletą kartų susitikus akimis. Narių vieta scenoje, atstumai, kampai tarp jų, žiūrėjimo kryptys ir pan. nusako tarpusavio santykius bei energijų tekėjimo kelius. Be to, konsteliuojamas asmuo pateikia žinomus tikrus faktus. Labai svarbūs yra apšmeižimo, negalių, savižudybės, nužudymų faktai. Jie labai lemia energijų kelius. Jokių spėlionių ir hipotezių.

    Sustačius sceną, šeimos narius reprezentuojantys asmenys pajaučia tekančias per juos energijas, specifinius reprezentuojamų žmonių jausmus, emocijas, kūno pojūčius. Tam tikrą asmeniui tekusį nario vaidmenį atitinka ne tik jo psichologinės nuostatos, bet ir tam tikros įtampos, negalios, skausmai, ligos. Tą jaučia ir išsako konsteliacijos dalyviai.

    Konsteliacijos lyderis neturi turėti jokių išankstinių idėjų ar planų. Konsteliacijoje žmonių teiraujamasi ką jie tuo momentu jaučia, ką jaučia vienam ar kitam nariui, kur norėtų pasisukti, pereiti ir pan. Nematomi pasąmoniniai ryšiai pradeda vizualizuotis ir juos galima keisti naujais, subalansuotais ryšiais. Faktiškai taip vizualizuojami ir balansuojami vitalinis, astralinis ir mentalinis žmogaus kūnai, energijos ir jų sąveikos.

   Suomė motina skundėsi, kad ji sunkiai bendrauja su dukterimi, o sūnus nuo jos slapstosi ir vis dažniau vartoja narkotikus. Pasirodė, kad ji artimai bendravo su sūnumi, bet niekino savo vyrą ir vaiko tėvą. Motina traukė į save sūnų ir tuo pat metu trukdė artumui su tėvu. Dėl to sūnus negalėjo prieiti prie vyriškos energijos. Jei vyras neprieina prie jos, tai jus tam tikrą silpnumą ir moters artumo baimę; vadinasi, bijos ir motinos. Štai kaip apsigręžia mūsų proto, ego triukai. Motina turi psichologiškai ir dvasiškai prileisti sūnų prie tėvo, padėti jam prieiti per tėvą prie vyriškos energijos, padrąsinti juos abu artumui, juos palaikyti. Vėliau tai sugrįš jų abiejų meile. Tai bendra taisyklė. Jei motina smerkia tėvą, jos sūnus turės potraukį narkotikams, alkoholiui ir pan., nes jis atitrūkęs nuo realaus tėvo ir nuo realios motinos, o tuo pačiu ir nuo realaus gyvenimo.

    Konsteliacijoje daug dalykų tampa akivaizdūs, nes tai jaučia ir išsako šeimos narius reprezentuojantys asmenys. Tai, apskritai, nepriklauso nuo atlikėjų. Žinoma, tam tikras jų jautrumas ir centruotumas būtini. Kaip teka energija, taip reprezentuojantis asmuo jaučia ir išsako, o konsteliacijos dalyviams belieka klausytis, stebėti faktus ir įsisąmoninti konsteliacijos procesą. Kartais jo įsisąmoninimui gali prireikti ne vieno mėnesio. Nagrinėtu atveju, jei motina ir toliau niekins vaiko tėvą, situacija nesikeis. Konsteliacija negali pakeisti motinos nuostatų, bet gali padėti jai pamatyti kaip yra ir kodėl taip vyksta. Pasikeitus motinos nuostatoms, psichinės energijos pradės tekėti naujais keliais ir tai jaus ne tik ji, sūnus, jo tėvas, bet ir kiti artimieji. Taigi, šeimos konsteliacija atskleidžia ne tik nematomą šeimos dinamiką, bet ir leidžia pagerinti konsteliuojamo asmens bei visų kitų šeimos ar giminės narių padėtį ir savijautą.

    Konsteliacija gali parodyti, kad vaiko tėvai nėra tikrieji tėvai, kad jie įtėviai. Visai kitaip energija teka tarp vaikų bei tėvų ir tarp vaikų ir įtėvių. Tai lemia astralinio ir mentalinio kūno struktūros. Pora apvaisinimo metu pritraukia panašias, papildančias ar karmiškai susijusias sielas. Labai svarbu, kad vaikui būtų žinomi faktai, tiesa, nes subtilios energijos neteka pagal įstatymus. Jos teka egzistenciniais keliais, pagal realius įvykius, prigimtį ir dao. Nereikia nei žąsies vadinti gulbe, nei atvirkščiai. Kaip elektros lemputė šviečia tik tekant elektros energijai, taip ir žmonių širdis bei sielas atgaivina ne žodžiai ar meilės imitacija, o tekančios realios psichinės energijos. Tik jas jaučiant ir suprantant jų kilmę bei jų poveikius galėsime suprasti, ką ir kaip keisti gyvenime. Konsteliacijos mokslas rodo, kad daugelis mūsų tikėjimų ir įstatymų ne išriša, o tik supainioja ir suklaidina žmones. Šiuo požiūriu joks melas netoleruotinas, nes meluojant širdies ir dvasios energijos neteka.

  

    Platesnis pavyzdys. Po konsteliacijos su mama Aida juto palengvėjimą, atsipalaidavimą, atvirumą mamai. Tarp jų pradėjo tekėti daugiau meilės, atsirado dėkingumo jausmas, ko anksčiau nebuvo. Dabar to trūko su tėčiu. Aida juto, kad po konsteliacijos su mama tuo pačiu metodu galėtų pagilinti artumą bei nuoširdumą ir su juo. Nusiderindama į tėvą Aida juto skausmą pečiuose - lyg neštų už jį kažkokią naštą, ir tai ją sekino. Atrodė, kad dalis jos energijos teka kita kryptimi ir nepriklauso jai, o ji pati neprieina prie tos vidinės vietos ar centro, kur įtampą galima būtų atpalaiduoti. Be to, ji juto, kad būnant su tėčiu jaučia slegiančią įtampą ir nepatogumo jausmą.

Aida konsteliacijoje išsakė pagrindinius faktus, susijusius su jos ir tėčio šeimomis:
   - Jos pirminės šeimos nariai: tėtis, mama, vyresnis brolis, ji, jaunesnis brolis.
   - Tėčio šeimos nariai: senelis, močiutė, tėtis (vyriausias vaikas) ir dar penki tėčio broliai ir seserys.
   - Jos senelio šeimos faktai: kai seneliui buvo 1 metukai, gimdydama senelio jaunesnįjį brolį, mirė mama - prosenelė. Po prosenelės mirties prosenelis (senelio tėvas) vedė kitą moterį, kuri seneliui buvo pamotė.

    Konsteliacijoje buvo išstatyti tokie šeimų nariai: Aida, jos mama, tėtis, senelis, močiutė, senelio brolis, prosenelis, prosenelė, senelio pamotė.

    Reprezentuojančius kitus ir save asmenis Aida sustatė pagal intuiciją ir atsisėdo stebėti. Nuo to momento sesiją vedžiau aš. Išstačius narius pasimatė, kad Aida, jos tėtis, senelis ir jo brolis žiūri viena kryptimi - į priešais senelį stovinčią jo mirusią mamą. Tai rodė energijos judėjimo kryptį. Aš kviečiau konsteliacijos narius išsakyti tam tikrus žodžius, kartais pagal savo nuojautą keisti stovėjimo kryptį ar vietą. Kartais klausiau apie jų savijautą esant tam tikroje pozicijoje.

    Štai kaip pati Aida aprašo savo potyrius. "Paklausus moters, kuri konsteliacijoje atstovavo mane, kaip ji jaučiasi - ji pasakė, kad toje vietoje jai nepatinka stovėti, ją slegia ir ji jaučia skausmą pečiuose. Tėtis jautė spaudžiantį galvos skausmą ir savo dabartinės šeimos (žmonos ir manęs) ilgesį, nes mes stovėjom jam už nugaros. Tėtis sakė, kad tuo tarpu negali atsisukti į dabartinę savo šeimą, nes yra per didelė trauka žiūrėti į mirusią jo tėvo mamą. Senelis žiūrėjo į priešais jį stovinčią mamą ir jos ilgėjosi. Jo mama išsakė, kad jaučia didelį skausmą dėl to, kad mirė ir paliko vienerių metukų amžiaus vaiką, kurį labai mylėjo. Ji stovėjo įsitempusi, nerami, jaučianti kaltę dėl paliktų vaikų ir negalinti laisvai pasitraukti nuo vaikų ir vyro."

    Įtampos tarp įvairių narių buvo išrišamos susitinkant akimis, keičiant vietas, pasisukant ir aiškiai tariant žodžius apie paprastus faktus. Kokius žodžius ir kokia tvarka sakyti nurodo konsteliacijos lyderis. Štai kaip ji aprašo tolesnį dialogą ir procesą, kuris vyko tarp senelio ir mirusios Aidos prosenelės.

    "Aš esu tavo mama, tu esi mano vaikas. Aš miriau ir einu savo keliu. Tu gyveni ir turi eiti savo keliu. Tau nereikia prisiimti atsakomybės už mano likimą." Vaikas atsako: "Tu esi mano mama. Aš esu tavo vaikas. Tu mirei. Aš gyvenu ir tavo likimą palieku tau."

    Savo vyrui ji išsakė: "Aš esu tavo žmona. Tu esi mano vyras. Mes turim du vaikus. Aš miriau. Tu likai gyventi. Tau nereikia prisiimti atsakomybės už mano likimą." Jos vyras atsako: "Aš esu tavo vyras. Tu esi mano žmona. Tu mirei. Aš gyvenu ir tavo likimą palieku tau."

    Po kiekvieno tokio fakto išsakymo, ypač po to, kai buvo išsakomi žodžiai "tavo likimą palieku tau", aš jutau lyg kas nukristų nuo mano pečių, jutau palengvėjimą, atsipalaidavimą, įtampos dingimą. Tokie žodžiai panašiai veikė ir konsteliacijos dalyvius - po atitinkamų žodžių jie sakydavo, kad jaučiasi geriau, lengviau.

    Kai senelio mama sakė "aš prisiimu savo likimą sau",- jutau kaip ji pati atsipalaiduoja ir tas impulsas persiduoda kitiems giminės nariams. Po šių žodžių ji atsigulė ant grindų - tai reprezentuoja jos mirtį - ir gulėjo visiškai ramiai, atsipalaidavusi. Savy aš jutau ramybę, atsipalaidavimą.

    Išnykus įtampai tarp senelio mamos ir jos vaikų, išryškėjo įtampa tarp senelio ir pamotės.

    Tarp jų įvyko dialogas: "Aš esu vaikas. Ji (senelis rodė į savo mamą) yra mano mama ir liks ja amžinai. Tu esi tik pamotė." Pamotė atsakė: "Tu esi vaikas. Ji yra tikroji tavo mama. Aš esu tik tavo pamotė."

    Taip išsakinėjant ir pripažįstant faktus, išsiaiškinant ir prisiimant atsakomybes viskas stojosi į savo vietas. Po kurio laiko senelis galėjo atsisukti į savo žmoną, ko anksčiau jis negalėjo padaryti. Po to atsirado laisvos energijos mylėti jų sūnų - mano tėtį, kuris dabar galėjo atsisukti į dabartinę savo šeimą - mano mamą ir mane. Tai buvo kaip išsilaisvinusi energijos banga, kuri atbėgo iki manęs ir sujungė visus į naują harmoniją. Giminės nariai jautėsi visiškai kitaip - senelis ir močiutė, tėtis ir mama juto meilę vienas kitam ir tai persidavė ir man. Neliko kažkokios nemalonios traukos link prosenelės. Viskas susibalansavo - atrodė, kad ežeras nurimo ir jame atsispindėjo tyla, meilė, draugiškumas ir dėkingumas.

    Po to išryškėjo, kad Aidos mama dar negali visiškai į ją atsisukti, nes jautė jai moterišką pavydą dėl tėčio. Tarp tėčio ir jos įvyko toks dialogas: "Aš esu tavo tėvas. Ji (sakydamas šiuos žodžius reprezentuojantis tėtį asmuo rodė į mano mamą) yra mano žmona ir mano moteris. Tu esi mano dukra ir savo moteriškumą išreikšk kitam vyrui." Aida rašo: "Mergina reprezentuojanti mane atsakė: "Tu esi mano tėtis. Ji yra tavo žmona ir svarbiausia tavo moteris. Aš savo moteriškumu dalinsiuosi su kitu vyru."

Šioje vietoje buvo sunku priimti, kad tėtis man nerodo vyriško dėmesio, bet, priėmusi realų faktą giliau širdin, pajutau atsipalaidavimą ir lengvumą. Čia konsteliacijos vedlys pakvietė mane konsteliacijoje pakeisti reprezentuojančią mane merginą ir aš atsistojau tarp mamos ir tėčio. Atrodė, kad man jų visą laiką trūko ir dabar jie yra ne tik mylintys vienas kitą ir mane, bet ir yra su manimi.

    Po konsteliacijos reprezentuojantys žmonės nusilenkė savo rolėms ir "išėjo iš scenos". Aš pasijutau daug lengvesnė, jaučiau meilę, atvirumą, draugiškumą tėčiui, mamai. Priėmiau faktus ir prote nustojau kovoti su gimine. Pajutau kaip daugelis dalykų viduje susijungia, šaknijasi ir lyg iš žemės imtų tekėti nauja energija. Blėso vidinis silpnumas. Naktį jutau, kaip trūkčioja ir atsipalaiduoja pečiai. Juose pajutau naują tekančią ir gydančią energiją. Tai buvo taip gera.

    Po konsteliacijos pasijaučiau labiau susijungusi ne tik su tėvo, bet ir su visų prieš jį gyvenusių kartų energija. Tai teikė gaivaus įsižeminimo pojūtį ir kvietė į naujas gyvenimo ir dvasios aukštumas. "

    Šiame pavyzdyje teko peržiūrėti ryšius net iki prosenelės, nes nuo ten buvo sutrikę psichinių ir dvasinių energijų tekėjimo keliai. Iš nagrinėtos meditacinės šeimos konsteliacijos matosi, kaip ji keičia šeimos dinamiką, gydo praeities psichologines ir dvasines žaizdas bei atveria naujus gyvenimo ir dvasios horizontus.

    Dar derėtų paminėti, kad dalyvaujant Ošo ašrame tarptautiniame konsteliacijos praktikume, kuriame šalia buvo judaistai, induistai, krikščionys bei musulmonai ir po to pačiam vedant konsteliacijos sesijas, tapo labai akivaizdu, kaip prietarai, ideologijos ir tikėjimai supainioja žmonių likimus. Bet tuo pat metu atrandant ir taikant gyvenime egzistencinius dėsnius bei meditaciją galima ištrūkti iš praeities liūno ir likti su meile, sąmoningumu ir palaima bei tuo dalintis su kitais.

Prembudos (Mečislovo Vrubliausko) straipsnis žurnale "Žmogus" 2002.10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos