LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo dinaminė meditacija

Prembudos vestos Ošo dinaminės meditacijos, "Ojas" meditacijos centre
2003 m. lapkričio 30 d., tekstas; trukmė – 1 val.


Pasiruošiate meditacijai. Jūsų veiksmus ir ritmą palaikys meditacinė muzika ir mano vedimas.

Pirma fazė – sielos artėjimas prie kūno: chaotiškas, intensyvus, gilus kvėpavimas (10 min.) Pirma fazė - chaotiškas, intensyvus ir gilus kvėpavimas. Žiūrit vidun. Geriausiai kojos, padai pečių plotyje, atsipalaiduojat ir… kvėpuojat. Atpalaiduojat sąmonę ir energija pradės natūraliai, lengvai tekėti. Paleiskit iš sąmonės visus “negaliu”. Jie riboja, trukdo, sunkina jūsų savijautą. Giliau įsižiūrint susijungia vidus su išore, atsiranda natūrali energijos trauka. Kvėpuojat, kvėpuojat, kvėpuojat, kvėpuojat!

Dalinkitės energija. Įtraukiat - išmetat, įtraukiat - išmetat orą, tuo pačiu ir energiją. Įeina - išeina, įeina - išeina. Atskirkit tai, kas sunku yra našta. Sąmonėj mažiausia mintis, subtiliausia mintis, subtiliausias vaizdinys tampa našta ir kliūtim energijai tekėti, energijai - tarp sąmonės ir kūno. Gyviau, gyviau, gyviau, gyviau, dar, dar, dar, dar! Mieguistumas turi priežastį. Pabudimas, gyvumas priežasties neturi. Atpalaiduojat sąmonę, kad nieko joje nepalaikyti. Ir kaip per kaminą natūraliai pradeda tekėti srautas. Taip ir jumyse pradės tekėti energija, naujesnė, šviežesnė. Išpurenat, išjudinat vitalinę energiją, vitališkumą!

Pratrūkit. Kiekvienas gali pratrūkti kvėpavimu. Kai energija įeina vidun, užsidega ir išjudina kūną. Taip kaip, panašiai kaip variklyje. Toliau bundat, toliau. Kiekvienas individualiai. Ir kuriasi nauja erdvė, budalaukas. Kiekvienas bundantis meile ir sąmoningumu kuria budalauką. Drąsiau, drąsiau, drąsiau! Kančia, kuri yra, ateina iš tikėjimų, įsivaizdavimų, idėjų. Paleiskit! Tai bereikalingai kausto. Ir dar, ir dar, ir dar, ir dar, ir dar! Ir dar, ir dar pasižiūrit vidun atpalaiduota sąmone, atpalaiduotu dėmesiu ir paleidžiat, paleidžiat, paleidžiat, išsilaisvinat, išsivaduojat! Vadavimasis tęsiasi! Kiekvienas vaduojasi visų pirma pats. Tik išsivadavęs, išsivaduojantis gali suprasti kitų neišsivadavusių kančią, palaikyti jų laisvinimąsi. Prisidedat budimu, budinimusi, budiškumu. Drąsiau, drąsiau, drąsiau, laisviau, laisviau, lengviau, tiesiau! Visos kokybės. Gerai, gerai!

Antra fazė – kūno ir vidaus valymasis, transformacija (10 min.) Pereinat į katarsį, atsipalaiduojat. Paleidžiat išjudintas vietas, energijas, asociacijas. Žiūrit iš giliai ir liekat atsivėrę dar giliau vidun. Jūs mediatorius, per kurį susijungia dangus su žeme, dar daugiau – vidus su išore, subjektyvumas su objektyvumu. Atsiduokit tiesai, egzistencijai. Palaikykit natūralų, autentišką tekėjimą, susitikimą. Gerai, gerai, gerai, gerai, dar ir dar, ir dar, ir dar! Dar vienas kitas sprendžia ar likti mieguistu, ar busti. Net mieguistume būkit atidūs! Tai šansas paleisti, atsipalaiduoti, išsivaduoti nuo senų štampų, modelių ir sąlygotumų, nuo priklausomybių, priklausomybių nuo narkotikų, cigarečių, alkoholio, tikėjimo, opiumo, tėvų, visuomenės, politikų, šventikų – nuo visų. Gerai, gerai, gerai. Atrandant savo prigimtinę realybę, vidinį budą. Drąsiau, drąsiau! – kiekvienas – bundat, pasileidžiat! Našta trukdo skristi. Našta padeda, kristi ir turėti. Ištieskit vidinius sparnus!

Atsipalaiduojat ir kilimas prasideda natūraliai. Gerai, gerai, ir dar, ir dar. Kiekvienas gali busti. Užtenka pajusti, pripažinti, kad yra kančios, nelaisvės, nesąmoningumo, nuo jų atsitraukti ir budimas, augimas prasideda natūraliai. Tęsiam, tęsiam, tęsiam! Jūs galit būt dar gražesni, dar laisvesni. Bendroj erdvėj, kai dauguma bunda, lengviau judėti prieš traukiančią žemyn srovę. Toliau, toliau, toliau tęsiat kelionę! Kelionė lengvėjanti. Be spaudimo tiesiog paleidžiat. Ir tai dar ne riba. Laisvinatės, laisvinatės. Paleidžiat tėvus, visus įsakymus ir atrandat natūralią egzistencišką prigimtį. Ne Deo, o Dao, ne Teo, o Tao. Atpalaiduojat tėvus ir dievus, ir elgiatės pagal vidinį budiškumą, iš vidaus. Ar jau viskas, kas įmanoma, paleista? Medi - būti viduryje.

Trečia fazė – kūno ir sielos derinimas: energijos žadinimas, transformacija (Hu-hu-hu) (10 min.) Hu. Šokinėjat, krintat ant kulnų, rankos ištiestos, ir tardami mantrą “hu”, smūgiuojat į seks centrą, centrą, kuris yra vitaliniam kūne, taip budindami, palaikydami gyvumą, budimą. Jums reikia, užtenka sujungti vidų su išore, dangų su žeme, užtenka būti tarpininku, ne biurokratu, o žmogum mediatorium, dar geriau meditatorium, tarpininku, kuris netrukdydamas sujungia dvasią su kūnu. Jums užtenka leisti sau pratrūkti dieviškumu. Ir sūniškas dieviškumas arba dukteriškas dieviškumas pratrūksta! Kiekvienas yra daugiau negu dievo sūnus arba dievo dukra. Yra dieviškas sūnus ir dieviška dukra, ir dar daugiau – buda. Niekaip neapribojantis savęs, išsiskleidžiantis sąmoningumo okeane. Gyvai, gyvai, gyvai, toliau, toliau, šokinėjat, šokinėjat! Gerai, gerai, ir dar, ir dar, ir dar! Tai ne riba, nėra ribos. Išsemiat visą seną energiją. Išsemiat, išsemiat, išsemiat! Ir atsiveriat naujai. Sėkla gauna maitinimą. Kai tik sunku, didinkit tempą, įsižiūrėkit, kas trukdo, paleiskit. Ir nauja energijos banga pratekės, pratrūks. Nešdama per jus gyvybę ir sąmoningumą. Kiekvienas, kiekvienas, kiekvienas gali būt turtingas ir laimingas. Turtingas gyvybe, tekėjimu, laime, meile. Jokių idėjų, jokių įsivaizdavimų, budinat energiją ir energija savaime kyla per protą iki širdies ir į sąmonę. Ir sąmonę skleisdami iki kūno, gyvybės ratą uždarot. Gerai, gerai, gerai, toliau, toliau, toliau! – Kiekvienas buda!

Neturit šeimininkų. Laisvės nešėjai, tiesos nešėjai, meilės nešėjai. Priimkit ir atiduokit. Ir dar, ir dar, ir dar, gyviau, ir dar! Totaliai! Būkit totalūs! Niekas netrukdo. Egzistencija, beribė egzistencija palaiko. Išsitiesiat, atsipalaiduojat! Juskit, kaip padai atitrūksta nuo žemės, nuo grindų! Ne, neužsigalvokit. Pati kilniausia idėja, pats aukščiausias tikėjimas yra mažiau negu tuščia, tyra sąmonė, laisvinanti, tiesinanti, gaivinanti viską ir paliekanti laisvę.

Dar gyviau, dar gyviau, gerai, gerai, gerai, gerai! Bundat, bundat, bundat! Praleidžiat gyvybę, praleidžiat meilę, praleidžiat energijas, vitališkumą! Gerai, gerai, gerai! Toliau tęsiat, tęsiat, tęsiat, tęsiat! Atsipalaiduojat! Paleidžiat naštą, sąlygotumus. Tiesūs, gyvi. Eikit iki ribos! Atitrūkstat nuo senos energijos, išsemiat! Kaip naujas tyras vanduo įteka į šulinį, taip ir jus užpildo. Dar galit būt totalesni. Pasižiūrit, dar galit atsipalaiduoti, atsileisti, atleisti naštas, visus tarnus, viršininkus. Ir dar ne riba. Juntat, kaip energija teka! Gyva, šviežia, gaivinanti. Viskas paleista. Laisvė teka per jus, tiesa, meilė. Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai! Dar, dar, neribokit savęs! Paskutinė minutė. Išnaudojat progą! Daigas pradygsta, sąmonė prasiveria. Nauja šviesa įeina, nauja sąmoningumo banga paliečia vidinę būtį. Gyviau, gyviau, gyviau, lengviau, lengviau! Būkit švaresni, tyresni! Šokinėjat, visą energiją įdedat, visą priimat! Dar, dar, dar, totaliai! Paskutinės sekundės.

Stop. Ketvirta fazė – liudijimas, raktas į meditaciją, vidinė transformacija (15 min.) Pastangų fazė, kurioje yra tik tiek pastangų, kad reikia paleisti, kas sunku, atpalaiduoti, baigėsi. Nesujudat. Energija gręžiasi, visa energija apsigręš. Neužsigalvojat. Jums nereikia nustumt ar išmest idėjas. Užtenka nepalaikyti. Bus akimirka, kai, atrodo, neišlaikot, nes jūs labai laikot. Paleiskit. Ir ne tik bus lengviau, bet ir energija laisviau tekės, rankos savaime laikysis, per delnus kaip per žiedus tekės gyvybė.

Nieko nelaikot.Visi teršalai tegul atkrinta. Ir per kūną bus pašalinti. Kas tikra – laikosi savaime. Paleiskit teisę, būkit su tiesa, su tuo, kas amžina ir darnoj su egzistencija nubanguoja per gyvenimą. Tyros rankos iškiliai laikosi savaime. Iš sąmonės nepalaikot jokio judesio, net minties ar vaizduotės judesio. Jokios emocijos. Nieko nedarant, budiškumas laisvinasi, tiesinasi, skleidžiasi.

Liekat viduj. Nepalaikot vaizduotės, proto, emocijų, kūno įtampų. Nesujudat nei liežuviu, nei blakstienom, nei pirštais, niekuo. Kitaip sąmonė pradeda kristi lyg akmuo nuo kalvos. Pajudėjus – sunkiau sustoti. Būkit momente. Būkit „čia ir dabar“. Atpalaiduojat vitališkumą, protą, vaizduotę ir energija pati laiko rankas, teka dieviškumas per visus kūnus. Ten, kur įstringa, – juntat įtampą, sunkumą, skausmą, kančią, depresiją. Tyloj stovint, nieko nedarant ir šiukšlės išsivalo, ir palaimintumas, palaimingumas įeina.

Penkta fazė – dvasios atnešimas iki kūno: šventinis šokis (15 min.) Tegul šokis ateina iš vidaus. Neskubėkit išjudint kūną, labiau likit viduje. Geriau pirštais nieko nepaliesti, nes tai įmeta į kūną, išmeta į periferiją. Nepameskit vidinio kelio. Galit likti skrydyje, mediatoriumi, jungiančiu vidų su išore. Atiduokit energijai kūną. Klausykitės muzikos ir tegul jis juda pagal melodiją, jos ritmą. Daugiau tylos, daugiau gyvybės, daugiau meilės. Sąmonė tuščia. Jūs lyg židinys, kuriame dega ugnis.

Tik kaminu juda energija, atsiranda trauka, ir jūsų sąmone juda energija, atsiranda trauka. Come in (angl.). Paleiskit manieras, stilius. Taip, su maniera, stilium lengviau, nes tai mechaniška, buka, standartiška. Sykį sukūrėt ir kūnas juda. Bet judant pagal stilių, manierą, atsimerkus, kūnas bus bukesnis, prisiderinęs prie stiliaus. O gyva situacija jų niekada neatitinka. Toliau paleidinėkit stilius ir manieras, įvaizdžius ir madas. Kad neliktų užprogramuotas nei vienas raumuo, nei vienas sąnarys, protas ar vaizduotė. Tai pavasario protrūkis. Vanduo teka naujais keliais, žiedai skleidžiasi naujose vietose. Kartojamas judesys yra lavono judesys, roboto judesys, mechaniškas, jame nėra sąmoningumo. Skleiskitės iš vidaus, laisvinkitės, šokit savo šokį, ne liaudišką, pramoginį ar rasinį. Šokit šokį, kokio dar nebuvo egzistencijoj. Tai naujo sąmoningumo banga.

Jūs laisvesni, tiesesni, gražesni, geresni. Ir praleiskit tai per kūną, rankas, delnus, pirštus. Ar teka energija per pečius, alkūnes, kaklą? Ar džiaugiatės savo šokiu, einat su šventiškumu? Tai eikit. Laisvinkitės, tiesinkitės, švęskit. Palaikot laisvę viduj ir iš jos gimstančią gyvybę, judesį ir išlaikot tai visą dieną.

Paprastai Ošo dinaminė medituojama be žodžių, tik pagal muziką. Meditacijos meistro vedamoje meditacijoje daug lengviau susiderinti ir medituoti. Meistro šviesa ir energija padeda uždegti vidinę liepsną, palaiko ir parodo kryptį vidun; kol meditatorius pats patikimai pamato kelią, pats susijungia.


Meditacijų, taip ir šios dinaminės meditacijos, CD galima įsigyti.

Atsiliepimus ir klausimus prašome siųsti el. paštu

Ojas, 2005-11-15


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos