LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

 

2002 08 03

Genovaitė Privedienė

Til­tas per am­ži­ny­bę: re­aly­bė ar fik­ci­ja?

   Ra­šė­me apie ne­įpras­tus Ri­tos po­ty­rius - apie tam tik­ro se­an­so me­tu iš­gy­ven­tas pra­ėju­sių gy­ve­ni­mų bū­se­nas, ma­ty­tus vaiz­dus. Kas tai - re­aly­bė ar fik­ci­ja? Kaip ver­tin­ti jos ne­įpras­tus po­ty­rius? Ar tai, ką pa­ty­rė Ri­ta, nau­din­ga jai pa­tir­tis?

   Me­di­ta­ci­jos meis­tras dr. Me­čis­lo­vas Vrub­liau­skas: "Ar tai, ką pa­ty­rė Ri­ta, nau­din­ga jai pa­tir­tis? Tai ir reikė­tų jos klaus­ti. Bend­rai ver­ti­nant, tai ne­nau­din­ga pa­tir­tis, nes žmo­nės ir taip ne­su­si­tvar­ko su vyks­tan­čiais vi­di­niais pro­ce­sais. Tai pa­na­šu į pri­si­mi­ni­mus, at­sklin­dan­čius iš vai­kys­tės, su ku­riais ne­aiš­ku ką da­ry­ti. Kam reika­lin­gi pri­si­mi­ni­mai iš vie­nos ar ki­tos dar­bo­vie­tės, ku­rio­je ne­be­dir­bi? Ar nau­din­gi pri­si­mi­ni­mai iš pir­mos ar ant­ros san­tuo­kos? Ne. Reika­lin­gas jų įsi­są­mo­ni­ni­mas. Tuo­met jie dings­ta, o vie­toj jų lie­ka ty­lus su­pra­ti­mas. Ta­čiau kai ku­riais at­ve­jais pra­ėju­sių gy­ve­ni­mų pri­si­mi­ni­mai ga­li bū­ti nau­din­gi. Pra­ėju­sių gy­ve­ni­mų pa­ma­ty­mas ga­li iš­plės­ti są­mo­nę ir pa­dė­ti iš­si­lais­vin­ti nuo ap­sės­tų idė­jų, ti­kė­ji­mų. To­kio­je ke­lio­nė­je "di­din­ga da­vat­ka" ne­ti­kė­tai ga­li su­ži­no­ti, kad pra­ėju­sia­me gy­ve­ni­me ji bu­vo pro­sti­tu­tė, ar­ba mu­sul­mo­nas - kad bu­vo žy­das ar krikš­čio­nis ir pan. Kar­tais pra­ėju­siuo­se gy­ve­ni­muo­se ga­li­me at­si­dur­ti be­ieš­ko­da­mi li­gos prie­žas­ties, o ten at­si­dū­rę ir ją pa­ša­lin­ti. Ar ke­lio­nės pra­ei­tin nė­ra pa­vo­jin­gos? Tos ke­lio­nės pa­na­šiai pa­vo­jin­gos kiek ir ke­lio­nės lėk­tu­vu. Ka­dan­gi ke­lio­nės į pra­ėju­sius gy­ve­ni­mus pa­pras­tai vyks­ta ast­ra­li­nia­me kū­ne, tai pa­vo­jų iš es­mės ke­lia tik iš­gąs­tis ar bai­mė, ku­rie ga­li at­si­tik­ti to­kio­je ke­lio­nė­je. Iš­gąs­tis daž­niau­siai už­si­bai­gia ne­ti­kė­tu su­grį­ži­mu į fi­zi­nį kū­ną, bet aiš­kiu pa­tir­tų iš­gy­ve­ni­mų pri­si­mi­ni­mu. Tai, kaip ir ne­ti­kė­tas at­si­mer­ki­mas ga­li už­si­baig­ti la­bai ne­ti­ku­siu įėji­mu į fi­zi­nį kū­ną. Dėl to ga­li maus­ti ar skau­dė­ti kū­ną, o sa­vi­jau­ta ga­li bū­ti la­bai blo­ga. Tuo­met reikė­tų pa­ban­dy­ti vi­siš­kai at­si­pa­lai­duo­ti, kad kū­nai ga­lė­tų su­si­de­rin­ti ar­ba vėl už­mig­ti ir pa­bus­ti na­tū­ra­liai."


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos