LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Sielos ir kūno šokis

- gaivinantis pavasarinis 21-os dienos dinaminės meditacijos ciklas - 2013

Šiandieniniame fiziškai ir psichologiškai užterštame pasaulyje yra neįmanoma išlikti sveikam ir laimingam, jei ne meditacija. Nes tik atpalaidavus protą, atsipalaiduoja ir giliai išsivalo, kartu protas ir kūnas, o į sielą plūsteli dvasia. Ypač lengvai ir greitai valosi kūnas ir protas per dinamines meditacijas. Geriausia iš jų – Ošo dinaminė meditacija. Tai ištirta. Ji labai išmintingai sukurta, o tai parodo giliausią Ošo įžvalgą į kūno ir dvasios sujungimo mokslą. Ji nepaprastai gerai veikia kūną, psichiką ir sielą, padeda pamatyti problemas ir jų sprendimo įžvalgas. Be to, viskas vyksta nepaprastai lengvai, greitai ir natūraliai. Nes vyksta iš vidaus.

Meditacija yra individo mirtis ir prisikėlimas. Kas klausysis istorijų apie Jėzų ir jo prisikėlimą, jei gali pats numirti ir prisikelti - giliai pailsėti ir atsigaivinti per kiekvieną meditaciją. Tai labai natūralu ir paprasta. Pavasarį kiekviena pasėta sėkla numiršta ir prisikelia daigu, gėle, medžiu. Žinia, nesąmoningai. O meditatorius numiršta arba nueina vidun ir prisikelia, arba ateina išorėn, sąmoningai. Be tokio išsiskleidimo, atsipalaidavimo ar nuėjimo iki dvasios ir atėjimo iki materijos neįmanomas turtingas, sveikas ir laimingas gyvenimas. Tik tai duoda abu gyvenimo polius, tik tai įšaknija ir įdvasina. Duoda poilsį ir ekstaziškumą.

Kiekvienais metais kovo 21 diena yra pavasarinis lygiadienis - tamsos ir šviesos, įtampos ir atsipalaidavimo balansas, vidurys. Nuostabiausia diena balanso potyriui, vidiniam susibalansavimui. Susibalansavimui, kai greičiausiai ilgėja diena, o balansas gimsta gyvenimo sūkuryje, kuriame ramu tik pačiame jo centre. Kaip ir mūsų centre, širdyje. Ramu, nes čia yra absoliuti lygybė - didingiausias dvasingumo požymis. Iš jos ateina laisvė ir tiesa. Lygybė visuomet yra materijoje ir sąmonėje. Nelygybė bujoja tik prote ir bendruomenėse, kurias valdo asmenybės. Vadinasi, ir tikėjimuose. Ypač tuose, kuriuose ir dievai yra asmeniniai. Todėl visi jie žlunga. Retai jie išsilaiko ilgiau nei keletą šimtmečių ar tūkstantmečių. Naudinga žinoti, kad jie žlunga, nes yra vienpusiai, netakūs, sunkūs, varžantys ir dėl to gana greitai išsenkantys. Jie primena kelmus. Jie visuomet pralaimi gėlėms ir medžiams, nes šie turi ir šaknis, ir šakas. Radus balansą gyvenimo sūkuryje skrendame su abiem sparnais, o kelionė - įspūdingiausia ir saugiausia.

Individui pasaulyje absoliučiai reikalingas balansas. Kuo didesnis balansas, tuo individas yra jautresnis ir sveikesnis, o jo gyvenimas - turtingesnis ir laimingesnis. Kiekvienas gali prisiminti, kaip veikia disbalansas, kai nesubalansuotas nors vienas mašinos ratas, variklis, mūsų mityba ar darbo ir atlyginimo dydžiai. Todėl ir pasaulyje, tik po to, kai žmogus išsiblaivo ir negriuvinėja, pailsi ir pasveiksta, tik po to, kai jis susibalansuoja viduje, gali išeiti į išorę, į kelią. Tuomet kelias aiškus ir lengvas. Nesusibalansavę, svirduliuojantys prote ar įsitempę tikėjimuose eina sunkiai ir vargingai. Lengvai eina tik tie, kurie eina su egzistencija, su materija ir dvasia, su kūnu ir siela, su jų balansu - tie beveik skrenda. To negali duoti kitas, nes tai ateina tik iš vidaus.

Pavasarį, kovo 21 dieną po daugelio gyvenimų ieškojimų prašvito Ošo. Kai kurie rašo „nušvito“, bet tie nežino šio potyrio, nes prašvitimas yra panašus į pražydėjimą. Dėl šių priežasčių geriausia 21 dienos dinaminės meditacijos ciklą užbaigti kovo 21 dieną. Tuomet labiausiai patiriamas balansas.

Medituojantieji ir šiais metais nesirgo tikinčiųjų bijomu gripu. Tai dėsnis. Medituojantieji serga apie 5-10 kartų trumpiau ir rečiau, nei nemedituojantys. Meditacijos ciklo privalumai labiausiai atsiskleidžia, jei medituojama grupėje ir grupė turi galimybę bent kartais susiderinti ir susibalansuoti vedant meditacijos meistrui. Be to, kai kam tai sutapimas, kitiems tai numatyta darna, kad Lietuvoje pavasarinis Ošo dinaminės meditacijos ciklas vyksta Vilniuje adresu Pavasario 21d. Čia ji, kaip niekur kitur, medituojama lengvai ir meditatyvumas prasiskleidžia greičiausiai. Rankos ir ūpas pakyla savaime. Dėl teisingo meditavimo.

Dinaminė meditacija medituojama ryte tuščiu skrandžiu. Trukmė 1 valanda. Medituojant 7,14 ar 21 dienos ciklą sukuriama papildoma energija, vyksta gilesni individo transformacijos procesai.

Ošo dinaminė meditacija

Pirmoji pakopa: dešimt gilaus, intensyvaus ir chaotiško kvėpavimo minučių

 Chaotiško, o geriau spontaniško kvėpavimo, nes tuomet jis ateina iš vidaus. Kuo gilesnis įkvėpimas ir iškvėpimas, tuo didesnė galimybė pažadinti latentinę energiją. Gilaus kvėpavimo vibracijos budina mumyse naują energiją. Energingai kvėpuojant iš vidaus, mieganti šviesa pradeda žybčioti, užsidega.

Antroji pakopa: dešimt katarsio minučių

Energija kyla, kvėpuokite ir palikite kūną nevaldomą, laisvą. Palaikykite laisvę ir valymąsi iš vidaus. Kai energija prabunda, daug dalykų atsitinka jūsų kūne; tai gali būti kratymasis, tai gali būti verksmas, tai gali būti sukimasis, šokis, rėkimas ar šaukimas; leiskite kūnui ir protui tai išreikšti visiškai. Atpalaiduokite kūną visiškai. Kas atsitinka su jūsų kūnu, leiskite tai; netrukdykite jokiu būdu, nesistokite jam skersai kelio. Jūs aiškiai matysite, kad esate atskirti nuo kūno ir proto, ir jie atskirti nuo jūsų.

Kai kada tai gali kelti nuostabą, kai kada baimę, kai kada skausmą, bet tai yra natūralu. Nenatūralus yra susitapatinimas. Jis sukelia ir sunkumą, kančias, ligas. Ir depresiją. Paleiskite juos. Kaip medžiai rudenį - lapus ir senas šakas, kaip gyvatė - seną odą. Prisikėlus, pabudus pavasarį ar per meditaciją išdygs naujos šaknys ir šakos, nauji žiedai ir naujos dvasios gijos.

Trečioji pakopa: dešimt minučių šokinėjimo iškeltomis rankomis smūgiuojat garsu hu ir psichine energija į seksualinį centrą, esantį vitaliniam kūne

 Energija pradeda busti, užsidegti, transformuotis. Ne per protą, o tiesiogiai pasiekus kūną, šokinėjimas tampa lengvas.

Faktiškai tik tuomet, kai jaučiame poreikį ir sutelkiame visą savo energiją į meditaciją, pradeda busti mūsų bazinė energija, kurios atsargos yra rezervuare. Tik tuomet gyvenimo energija pradeda kilti, ne iki tol. Iki tol ji guli kundoje, baseine. Iki tol, kol yra likę bent truputis blokuojamos energijos, mes priklausome nuo jos. Energijos rezervai panaudojami tik tuomet, kai nėra likę jokio bloko, kai visa ji reikalinga. Centras yra aktyvinamas tik tuomet, kai mes rizikuojame viskuo. Tik tuomet tampa būtina ištraukti energiją iš šio rezervuaro, iš centro – ne kitaip.

Tai pakopa, kai jūs turit pasiekt viršūnę, nuo kurios prasideda skrydis, vidinis skrydis. Daugiau energijos, atidesnis žiūrėjimas, aiškesnis matymas, gilesnė įžvalga, mažiau minčių, bemintė sąmonė.

Ketvirtoji pakopa – penkiolika minučių stop, liudijimo, pasyvios transformacijos, meditacijos

  Viską palikite, atsisakykite bet kokių pastangų. Visiškai nesujudat. Nei ranka, nei liežuviu, akies obuoliu ar blakstiena. Tai galite justi. Nejudat, kaip sėkla žemėje. Liekat atsivėrę vidun. Nieko neužspaudžiat. Rankos pačios laikysis. Ir taip, kaip šakos pakyla pavasarį, lapai aukštyn kyla, žiedai, taip ir rankos kyla, stuburas tiesinasi.

Išnaudokit šią pakopą pamatyti, kas jus sunkina,  į ką įsikabinę, ką neteisingai darot, kurie veiksmai ar pasirinkimai neteisingi. Ir juos paleiskit, pakeiskit.

Nejudat į mintį, judat į liudijimą, atsitapatinimą, tapatybės nutraukimą, į tuštumą, į nematerialumą, į meditaciją. Judėkit į laisvę, į patį sąmoningumą.

Penktoji pakopa – penkiolika minučių šventės, šokio

  Atneškit laisvę, dvasią, dvasinę energiją iš vidaus iki kūno. Sugrįžtat į kūną palaipsniui harmoningiau, drąsiau, laisviau nei iki meditacijos. Kūnui, ląstelėms didesnė šventė, kai grįžta išmintingas šeimininkas. Likit atsitraukę, giliau viduj. Prižiūrit, kaip apsivaliusi, atsigaivinusi siela, vidus naujai per šokį pasiekia kūną, gamtą, pasaulį. Po meditacijos šokis bus natūraliai šventiškas, gaivinantis, džiuginantis.

Po meditacijos likite atsipalaidavę, natūraliai atsitapatinę nuo kūno ir proto, viduje. Bus sielos pokylis, atgaiva, prisikėlimas, laisvė ir tai  gali likti visą dieną, visą laiką. Nesusitraukit. Atvirkščiai – išsiplėskit, išsitieskit. Ir išlikit laisvi, gaivūs, ekstaziški. Tai normalu ir natūralu. Tai jūsų teisė ir prigimtis.

Ojas info, 2013-03-31

Meditatorių, atsigaivinusių pavasariniame meditacijos cikle,  aidai

       Pavasarinis dinaminės meditacijos ciklas pažadino mano viduje pavasarį. Mintys, įsivaizdavimai, tikėjimai ir lūkesčiai kaip sniego luitai – ištirpo, širdyje ir viduje juntu lengvumą, šviežumą ir šviesumą. Viduje mažiau minčių, labai gaivinanti erdvė – tarsi žydras pavasarinio dangaus skliautas. Dinaminė meditacija – man didžiulė egzistencinė dovana. Sangit

  

Per meditaciją labai giliai atsipalaiduoju, po to visą dieną daug mažiau jaudinuosi dėl įvairių dalykų. Pamatau, kuriuos dalykus labai sureikšminu ir tai pakoreguoju. Susistato gyvenimiškos veikos prioritetai. Labai giliai išsivalo kūnas.  Be meditacijos jaučiuosi daug sunkiau, ligočiau. Nuo kylančios energijos išsitiesina stuburas – atsiranda lengvumas, gerumas, džiaugsmas. Dinaminė meditacija – įkvėpimo šaltinis.   Šaida

 Kasdien medituoju dinaminę meditaciją. Tai atpalaiduoja ir įkvepia kasdienei veikai, darbui. Per meditaciją patiriu džiaugsmo, laimės momentus, ateina įžvalgos, ką reikia daryti darbe, kaip spręsti savo kasdienius reikalus. Viduje – pilnatvės jausmas.   Jivan
Dinaminė – puiku! Atgaiva kūnui, protui ir sielai. Per dinaminę atsipalaiduoja vakarykščiai rūpesčiai, pasimato nauji žingsniai. Po dinaminės visuomet jaučiuosi labiau prabudęs, žvalesnis, geresnės nuotaikos ir savijautos. Gatyo


Juntasi bundanti gamtos energija ir tuo pačiu bunda vidinė energija, ypač per dinaminę meditaciją. Kai yra daugiau bundančios energijos, aktyviau medituojasi; daugiau džiaugsmo, įkvėpimo, atgaivos. Gagan

21-os dienos dinaminės meditacijos banga man jautėsi, ypač jos pabaigoje. Oje yra meditacinė erdvė ir apsijungimas – tai mane labai palaiko ir sveikatina. Be šito būrio meditatorių man būtų sunkiau gyventi, nebūtų įkvėpimo, energijų dalintis, ieškoti ir tiesiog džiaugtis. Nandan

  

Per 21 dienos dinaminės meditacijos ciklą buvo lengviau keltis rytais medituoti, jutosi papildomas energijos srautas per meditacijas, didesnė įtampa, tekėjimas, pojūčiai suaštrėjo ir tai yra smagu.
Veikoje, gyvenime taip pat jutosi papildoma įtampa, energija. Kundan

Visas 3 savaites per dinaminę meditaciją jutosi papildoma energija, daugiau šventiškumo, erdvė takesnė. Jaučiausi lyg 21 dieną atsitraukinėjau nuo įvairių savo proto sluoksnių, lyg lindau iš kažkokios duobės ir po 21 dienos išlindau. Kanta

Ošo apie Dinaminę meditaciją *

"Vienas draugas klausia: „Jūs kalbėjote apie meditacijos etapus. Ar negalėtumėte jų geriau paaiškinti?“

Pirma, jūs turėtumėte žinoti, kad pirmi trys dinaminės meditacijos etapai yra tik laipteliai į ją, ne pati meditacija. Ketvirtasis yra meditacija. Ketvirtasis etapas yra durys, tuo tarpu trys pirmieji – tik slenksčio laipteliai. Laipteliai nėra pačios durys, jie tik veda link durų. Ketvirtasis etapas yra durys į meditaciją, jis yra relaksacija ir poilsis, tuštuma ir nežinia, kapituliacija ir atsisakymas, ištirpimas ir mirtis ar kitaip jūs tai galite pavadinti. Tai yra durys, o pirmi trys laipteliai mus atveda prie jų.

Fundamentalus principas yra pirmuose trijuose etapuose. Jei kažkas nori atsipalaiduoti, jis turi pereiti per absoliučios įtampos būseną; tuomet įėjimas į relaksaciją taps labai lengvu. Jei žmogus dirba visą dieną, tai jis gali gerai miegoti naktį. Kuo energingiau dirbama, tuo giliau miegama. Galima įrodinėti, kad miegas yra kažkas priešinga darbui, kaip gali miegoti, jei sunkiai dirbi? Nebus galima giliai miegoti, kadangi darbas ir poilsis yra tokie priešingi vienas kitam. Logiškai kalbant, tas galės lengvai užmigti, kuris visą dieną buvo lovoje. Bet tiesa tokia, kad jis negalės miegoti naktį, jei ilsėjosi dieną.

Štai kodėl tuo pat mastu, kai žmogaus gyvenimas tampa vis patogesniu, jo miegas tuo pat laipsniu tampa vis paviršutiniškesniu. Kuo daugiau patogumų ir laisvalaikio mes turime, tuo mažiau galime miegoti. Ironiška yra tai, kad mes didiname savo patogumus vildamiesi, jog jie padės mums netrikdomai miegoti. Bet išeina priešingai. Civilizuotumui augant ir laisvalaikiui didėjant, miegas dingsta, kadangi darbas yra miego prielaida. Kaip žmogus dirba, taip ir miega. Panašiai kaip įtampai pakilus ir pasiekus maksimumą, po to žmogus lengvai įkrinta į gilią relaksaciją.

Pirmieji trys etapai atrodo visiškai priešingi ketvirtajam, kuris yra meditacija. Kas nors gali paklausti, kaip gali žmogus atsipalaiduoti po to, kai taip stipriai save išsekina, praeidamas per įtampų piką ir pamišimo audrą? Aš sakau, kad tik tas, ir tik po to gali atsipalaiduoti. Tiesa yra tokia, kad atsipalaidavimas seka po įtampos kaip naktis seka po dienos ir slėniai prasideda už kalnų. Kuo aukštesnė viršūnė, tuo gilesnis slėnis. Kuo aukštesnė kalva, nuo kurios jūs krintate, tuo gilesnis tarpeklis, į kurį jūs įkrisite. Nepamirškite, kad kiekvienas kalnas turi savo slėnius. Faktiškai negali būti kalnų be slėnių. Kai kalnai auga, jie sukuria gilias daubas aplink save. Kai jūsų įtampa auga, greta to renkasi energija jūsų relaksacijai ir poilsiui. Kuo aukštesnė įtampos viršūnė, tuo gilesnė poilsio dauba. Dėl šios priežasties aš prašau jūsų visą savo energiją atiduoti tam, išeikvoti save visiškai, išmesti iš savęs viską, surizikuoti viskuo ir nesulaikyti savęs nė trupučio. Tik taip jūs galite pasiekti įtampos viršūnę ir tik po to galite nukristi į atsipalaidavimo ir poilsio bedugnę, duobę. Tuomet absoliutaus poilsio momentu atsitinka meditacija."

*Ošo Stebuklo beieškant, I tomas


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos