LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

„Ojas“ atstovo kalba LVAT

M.Vrubliausko kalba Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (LVAT) 2005-01-25


Teisėjai:
Piškinaitė Nijolė  (pirm.)
Rudėnaitė Sigita  (pran.)
Kryževičius Gintaras 
Pareiškėjai:
Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras "Ojas" 
Vrubliauskas Mečislovas 
Atsakovai:
LR Teisingumo ministerija 
Skundo esmė:
sprendimo panaikinimas, įpareigojimas 


M.Vrubliausko komentarai į Teisingumo ministerijos atsiliepimą


Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras "Ojas” ir jos atstovas Mečislovas Vrubliauskas nesutinka su LR Teisingumo ministerijos (TM) „Atsiliepimu į apelianto Mečislovo Vrubliausko skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. spalio 15 d. sprendimo" ir laiko jį neteisingu, nepagrįstu ir atmestinu.

Aš čia teisme komentuosiu bendruomenės faktinę pusę ir turinio dalykus, o advokatas p. A.Goštautas – teisinius.

1. TM Atsiliepime rašo: „Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjui buvo nurodyta, jog savo atsisakymą Teisingumo ministerija grindžia ir Massimo Introvigne 2003 m. balandžio 28 d. raštu („nei viena (iš Ošo judėjimo kilusių) organizacijų nebuvo pripažinta religine nei vienoje Vakarų Europos valstybėje")." ir galiausiai, lyg nesusipažinę su bylos medžiaga, tendencingai ir diskriminaciškai teigia: „Pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, jokių samprotavimų, kodėl Lietuvoje turėtų būti pasielgta priešingai." Bet juk Massimo Introvigne 2003 m. balandžio 28 d. rašte ir teigia, kad Vakarų Europoje niekas dėl registracijos ir nesikreipė, tuo tarpu Lietuvoje yra priešingai – dėl registracijos kreipėsi Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras "Ojas”.

2. Toliau TM atsiliepime rašo, kad: „Teisingumo ministerija nepažeidė jokių viešojo administravimo principų - vadovavosi įstatymu (Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 4 str. 1 d bei 12 str. 1 d. 2 p.); buvo objektyvi (kelių specialistų išvados, susitikimas su suinteresuotais asmenimis, riboto naudojimo dokumentai, prieš tai buvusios administracinės bylos duomenys ir pan.); sprendimas buvo pagrįstas <...>.", bet tai nei pagrįsta, nei objektyvu, nes taip vadinami specialistai, net jei tokių būtų ir daug, yra neįtikėtinai nekompetentingi ir neturintys net ir minimalaus būtino patyrimo, ir aiškiai šališki. Tai buvo pabrėžta ir M.Vrubliausko „Patikslinto skundo" priede bei jo pasisakyme Administraciniame teisme, kas nebuvo įskaityta. Beje, pagrindinis TM ekspertas G.Beresnevičius teisme pripažino visišką savo nekompetentingumą zen-budizmo, t.y. meditacinės religijos atžvilgiu. „Specialistų", kaip ir kiti TM teiginiai, yra neobjektyvūs ir šališki, nes visiškai nesiremia bendruomenę liečiančiais objektyviais faktais, patyrimu, supratimu ar liudijimais, o tik „taip vadinamų specialistų" nuomonėmis, tikėjimu, įsivaizdavimais ir pan. Citatoje minimos Administracinės bylos teisėjai taip pat pasinaudoję sovietiniu ar lietuvišku populiariu žodynėliu nusprendė, kad dalis M.Vrubliausko teikiamų paslaugų yra ne dvasinės, nenurodant kuo tai pagrįsta ir kaip tai nustatyta, - kas nėra tiesa, nes M.Vrubliausko visos paslaugos bendruomenėje yra religinės. Kita vertus, LVAT tegul ir nepagrįstai, bet sprendė apie M.Vrubliausko veiksmus, o ne apie tai, ar bendruomenė religinė, ar ne, o LVAT priima sprendimą būtent apie religinės bendruomenės teisėtumą.

3. TM toliau rašo, kad: „Teisingumo ministerija nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalies ir 27 straipsnio, nes visų pirma, kaip pripažįsta ir pats pareiškėjas, su pareiškėju buvo surengtas susitikimas, kurio metu buvo siekta išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę. Minėtame susitikime be paties pareiškėjo dalyvavo ir kai kurie Ošo meditacijos centro „Ojas" nariai." Galima kalbėti tik apie neesminį ir paviršutinišką TM atstovo D.Glodenio susitikimą ir tik su Mečislovu Vrubliausku, iš kurio išaiškėjo, kad TM atstovas visiškai nežino meditacijos ir niekaip jos esmės perteikti jam neįmanoma. Tai vėliau atsiskleidė D.Glodenio straipsnyje žurnale „Dialogas", apie ką buvo išsakyta Apygardos teisme, bet į ką teismas neatsižvelgė.

4. TM atstovų nekompetentingumas ir šališkumas yra tokie beribiai, kad meditacijos tema joks dialogas su jais niekaip neįmanomas, nes religinės bendruomenės atstovų jie visiškai negirdi ir, kas yra dar blogiau - ir nenori girdėti.

5. Dėl specialisto nekompetencijos ir niekinės išvados TM teigia, kad: „Pareiškėjas teismo posėdyje neabejojo šio specialisto kompetencija, nepateikė jokios alternatyvios išvados, nors tokią galimybę turėjo." yra neteisingas, nes teismo pirmininkė pačioje pradžioje griežtai nurodė nekalbėti, apie tai kas pateikta Patikslintame skunde ir jo priede, o G.Beresnevičiaus nekompetentingumas ir buvo plačiai priede parodytas. Teismas niekaip neiškėlė abejonių dėl Priede esančios medžiagos. Be to, teisme ir pats specialistas pripažino savo nekompetenciją, kas yra pažymėta mūsų apeliaciniame skunde.

6. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. reikalavimų TM siaurai teigia: „Šioje skundo dalyje pareiškėjas dėsto samprotavimus apie neva teismo neteisingai neįvertintų liudytojų parodymų svarbą šiai bylai, t.y. pasak apelianto liudytojų parodymai nebuvo vertinami, nors jais buvo paneigtos dr. G. Beresnevičiaus prielaidos. Pirma, teismas darė išvadą, jog liudytojai tik patvirtino, jog judėjimo pagrindas yra meditacija (t.y. liudytojų parodymai buvo įvertinti).", nes liudytojai paneigė visus ankstesnius TM atstovų kaltinimus bendruomenei, dėl viešosios tvarkos pažeidimų, TM įsivaizduojamo grupinio sekso ir pavojaus ar žalos asmenų sveikatai. Tai aptarta mūsų skunde.

7. Be to, TM nepagrįstai teigia, kad: „Antra, manytume, jog šių liudytojų parodymai vertintini kritiškai, nes visi jie gyvena meditacijos centre, t.y. tikėtina, jog yra priklausomi nuo pareiškėjo, o tuo būdu ir galimai šališki.", nes, kaip ir buvo paaiškinta teisme, šie žmonės yra seniausiai centre ir geriausiai žino padėtį. Antra, jei tikima įsivaizdavimais, o ne liudytojais ir yra abejonių, tai buvo galima iškviesti bet kurį kitą bendruomenės dalyvį ir apklausti, o trečia, be paskalų nėra žinomas nei vienas faktas, kad tai, ką įsivaizduoja TM atstovai, būtų vykę bendruomenėje.

8. Visiškai neaišku, kuo pagrindžiama TM diskriminacinė pozicija atsiliepime: „Lietuvoje kaip religinė bendruomenė yra įregistruota analogiška meditacinė religinė bendruomenė „Deimantinio kelio budizmas Karma kagyu linija" nereiškia, jog Teisingumo ministerija privalo taip pat įregistruoti ir pareiškėjo vadovaujamą bendruomenę." Tai ir yra tiesioginė bendruomenės diskriminacija.

9. TM teigia: „Pareiškėjo prašymas buvo sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos turimą medžiagą, specialistų išvadas.", bet nepateikia jokių faktų, kurie pažeistų įstatymus ir neleistų jos registruoti. Todėl šis TM teiginys ir nurodo į išskirtinę bendruomenės diskriminaciją.

10. TM teiginys: „Visai nepagrįsta apelianto nuomonė, jog M. Vrubliausko minimos budistų bendruomenės įstatų 2.1 punktas paneigia teismo, Teisingumo ministerijos ir specialisto prielaidas, jog religijai yra būtinas santykis su Dievu ar dievais, šventybe, šventumu." Čia svarbu ne nuomonės, o tai, kad diskriminacinės nuostatos „jog religijai yra būtinas santykis su Dievu ar dievais, šventybe, šventumu" TM laikosi tik registruojamos Ošo meditacijos centro „Ojas" bendruomenės atžvilgiu.

11. TM teiginys: „Iš Konstitucijos 43 straipsnio formuluotės darytina išvada, kad, konstitucine prasme, juridinio asmens statuso suteikimas religinei organizacijai yra valstybės pripažinimo pasekmė, o valstybės pripažinimas religine bendruomene priklauso nuo religinės bendruomenės turimos atramos visuomenėje bei tuo, kad religinės bendruomenės mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai" yra taip pat taikomas diskriminaciškai tik religinei bendruomenei Ošo meditacijos centras „Ojas", nes tik ji yra neregistruojama, nors ir aiškiai turi atramą visuomenėje – tai patvirtina pateikti dokumentai, vykstančios religinės praktikos, leidžiamų ir išperkamų knygų tiražai, dešimtys tūkstančių skaitytojų internete ir pan.. Be to, labai aukštą bendruomenės narių moralę patvirtina tai, kad tarp jos narių nėra nė vieno smurto, girtuokliavimo, AIDS, narkomanijos, prievartavimo, prostitucijos, korupcijos, savižudybių, žudymo ir pan. atvejų, moterų diskriminacijos, ir tai papildomai patvirtina net augantis natūralus vegetarizmas bei bent keletą kartų pagerėjusi sveikata negalios dienų atžvilgiu (Ketverių ir daugiau metų tyrimai parodė, kad bendruomenės narių nedarbo dienų dėl ligos skaičius sumažėja 4-6 kartus, sumažėja arba dingsta daug ligų – kvėpavimo takų, sąnarių, širdies ir pan.).

12. Pagaliau aiškiausią TM diskriminacinę nuostatą „Ojas" atžvilgiu ir iš jos sekančius veiksmus rodo tai, kad TM nekalba apie vieną ar kelis asmenis, padariusius kokį nors amoralų ar nusikalstamą veiksmą, o savo nepagrįstą nuomonę taiko visai bendruomenei ir visiems jos nariams.

13. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, prašome Teismo:

    1. Panaikinti 2004 m. spalio mėn. 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą atmesti Mečislovo Vrubliausko skundą.
    2. Pripažinti Teisingumo ministerijos 2004-05-19 d. sprendimą Nr. (8.3.41.)-7R-3077, kuriuo atsisakyta įregistruoti religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą "Ojas”, neteisėtu ir negaliojančiu;
    3. Įpareigoti Teisingumo ministeriją įregistruoti religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą "Ojas” ir jos įstatus.

M.Vrubliauskas ....................................... 2005.01.25

P.S.

Čia pateikta audio citata / (audio citatos žodžiai tekste pažymėti mėlynai) ir žemiau tekstinė citata iš 2005-01-25 LVAT posėdžio, kurioje teisėja klausia Prem (Mečislovo Vrubliausko).

" Posėdžio pirmininkė teisėja Nijolė Piškinaitė: Ar jūs galėtumėte teismui nurodyti asmenį, kuris būtų kompetentingas ir nešališkas šioje byloje, galėtų būti ekspertu ir duoti alternatyvią išvadą tai, kurią atsakovas pateikia?

M.V.: Kadangi meditacija yra visiškai naujas reiškinys Lietuvoj, tokių bendruomenių...

Teisėja N.P.: Taip ar ne, pasakykit...

M.V.: Lietuvoje tokio atstovo nėra, yra tik užsienyje. Kad ir Dalai Lama.

Teisėja N.P.: Lietuvoje nėra. Ačiū. Neturiu daugiau klausimų. "


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos