LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo "Ojas" meditacijos centro pranešimas spaudai

Nuo teisės į tiesą arba dėl duomenų pateikimo valdininkams

Tiesa yra. Ji yra gyva, tekanti, užtat protu beveik nematoma. Tiesa kuriame sveikatą, gerovę, progresą, laimę. Jos gyvybiškai reikia išsibėgiojantiems ir išnykstantiems Lietuvos žmonėms. Bet Lietuvoje rasti tiesą ar nors teisingumą nelengva. Tiesos nėra tikėjimuose ir valdžioje. Teisė su tiesa, deja, retai eina kartu.

Ošo meditacijos centras „Ojas“ yra gavęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (TM) raštą, kuriame prašoma pateikti duomenis apie bendruomenę TM Religijų reikalų tarnybai, neva parengsiančiai žinyną „Religijos Lietuvoje 2007“. Tokį žinyną intensyviai propaguoja ir TM interneto svetainė. Dokumentą pasirašo TM valstybės sekretorius Paulius Koverovas.

Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras „Ojas“ (toliau Ojas – taria odžas) yra patyręs LR teisingumo ministerijos „teisingumą“ per Ojas registracijos laikotarpį, kuris dėl TM šališkumo, tikėjimo, diskriminacijos ir net melo Ojui užtruko apie dešimtmetį, ir kainavo ne tik tūkstančius litų, bet ir daug skausmo, energijos bei laiko. TM pralaimėjusi diskriminacinę bylą Ojui Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme porą tūkstančių litų grąžino ne iš savo, o iš mūsų kišenės, todėl visiškai nieko nepasimokė. Tik Europos Sąjunga padėjo sutraukyti TM kurpiamas teisines, propagandines ir dvasines grandines (žr. www.dhyan.eu Publikacijose).

Ojas patyrė Teisingumo ministerijos darbuotojų kvalifikaciją, darbų kokybę ir propaguojamą tikėjimą, todėl žino, jog Teisingumo ministerija yra neįgali tinkamai paruošti religijų žinyną.

Ošo meditacijos centras „Ojas“ nenumato pateikti TM duomenų dėl šių priežasčių:

Pirma, statistikos duomenis turi rinkti ne valdininkai, o nepriklausomi ir bešališki statistikos įstaigos rinkėjai. Juos analizuoti turėtų tik bešališki ir nepriklausomi atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai ar mokslininkai; tik tuomet duomenys gali pasitarnauti žmonių gerovei ir progresui. Surinktų duomenų pamatu TM specialistai Arūnas Peškaitis ir Donatas Glodenis yra išleidę bulvarinę knygą „Šiuolaikinis religingumas“, Vaga, 2000, kurioje apie Ojas ir Ošo rašo kaip komunistai apie katalikus ar fašistai apie žydus. Blogiausia, kad šie ponai neturi jokio supratimo apie dvasingumą ir esmingiausią jo ugdymo ir patyrimo metodą bei būseną - meditaciją. Visos jų publikacijos apie meditaciją, Ojas ir Ošo yra labai šališkos, nemokšiškos ar net melagingos.

Antra, surenkami statistiniai duomenys neturi būti panaudoti prieš juos pateikiančius asmenis ar įstaigas. Tai turi būti garantuota ne tik pačia apklausos forma, turiniu, bet ir apklausiančios organizacijos struktūra, paskirtimi, veikimo būdais; tai turi derintis su organizacijos ir jos veiklos istorija. Katalikų statytiniai TM ir Vyriausybėje Arūnas Peškaitis, Petras Plumpa ir kiti siūlė ir vis dar neatsisakė Lietuvoje įsteigti SS, KGB ar inkvizicijos tipo dalinius, kurie katalikų vadovaujami „prižiūrėtų“ naujas religines bendruomenes ir tarp jų, visų pirma, Ojas.

Trečia, ne tik statistinės informacijos rinkimo organizacija, jos veikla, bet ir visa organizacijos teisinė, socialinė, politinė ir dvasinė aplinka turi būti palanki surinktų duomenų analizei, supratimui ir humaniškam naudojimui. Šiandien ir LR Konstitucija, ir LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas ir iš jų kylantys kiti įstatymai diskriminuoja religines mažumas ir ypač meditatorius - tiesos, laisvės, mokslo ir evoliucijos nešėjus.

Ketvirta, TM yra per daug suaugusi su katalikybe, jos infekuota. TM, pagal pačią priedermę turinti stebėti teisingumą, neva nemato, kad Katalikų bažnyčia nėra net humaniškai įregistruota LR juridinių asmenų registre. Katalikų bažnyčia net nėra pateikusi savo veiklos įstatų ir pasižadėjusi bent minimaliai laikytis doros, neversti asmenų išpažinti katalikiško tikėjimo, neveikti prieš žmogiškumą, žmonių sveikatą, viešąją tvarką ir dorovę, bei nepažeisti kitų asmens teisių ir laisvių, o taip pat neteisinti katalikų ir savo šventikų nusikalstamų veiksmų savo tikėjimu. Tuo labiau, kad Katalikų bažnyčia Lietuvoje yra kariavusi kryžiaus karus, per kuriuos užėmė Lietuvą, vykdė inkviziciją ir yra taikiusi bei nuolat taikanti indulgencijas ekonominei, politinei ir karinei valdžiai bei nusikaltėliams. Iki šiol Lietuvos Katalikų bažnyčia nėra nei atsiprašiusi Lietuvos žmonių, nei atlyginusi jiems žalą. Katalikų bažnyčios pavyzdžiu su Lietuva analogiškai elgiasi ir buvusi Sovietų Sąjunga.

TM pataikaudama ir tarnaudama Lietuvos Katalikų bažnyčiai ne tik pažeidžia Lietuvos Konstituciją bei TM priskirtas funkcijas, bet svarbiausia – žmogaus prigimtį. Pagal LR Konstitucijos 31 str., „Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.“ Tuo tarpu pagal katalikų katekizmą, Radviliškis, J.Petruičio leidykla „Verslas“, 1994, 23 straipsnį, „Pirmųjų tėvų Adomo ir Ievos paveldėta būklė vadinasi gimtoji nuodėmė, kurią panaikina tik Krikštas.“ Tokia kiekvieno žmogaus nepagrįsta apkalta nuo vaikystės psichologiškai ir dvasiškai luošina žmones, neatitinka nekaltumo prezumpcijos, LR Konstitucijos ir pačios žmogaus prigimties. Meditacija ir meditacijos mokslas, paremtas realiais ir patikrintais potyriais bei faktais gyvenime ir bardo – pomirtiniame laikotarpyje, akivaizdžiai paneigia klaidingas krikščioniškos gimtosios nuodėmės ir išganymo idėjas bei tikėjimus.

Žmogaus orumo ir tikro dvasingumo atstatymui neatidėliotinai siūlome keisti ne tik LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, kuriame dirbtinai iškeliama Katalikų bažnyčia ir diskriminuojami visi žmonės bei ypač visų naujų dvasinių bendrijų nariai, bet ir siūlome keisti Lietuvos Konstituciją, kurioje jau yra įtvirtinta žmonių nelygybė, Katalikų bažnyčios neatsakingumas, nebaudžiamumas ir viršenybė virš žmogiškumo, humanizmo, Lietuvos. Pozityviu orientyru šiems pakeitimams galėtų būti Europos Konstitucija, kurioje atsižvelgiant į nusikaltėlišką tikėjimų ir katalikybės istoriją ji ne tik kad neiškelta, bet net ir nepaminėta.

Penkta, TM turėdama mažą supratimą apie naująsias religijas ir jokio supratimo apie meditaciją ir toliau nuolat kurpia ir palaiko įvairias progas bei komisijas natūralių, kūrybiškų ir naujo dvasingumo Lietuvos žmonių diskriminacijai. Neįsileisti naujo dvasingumo – tai neįsileisti į visuomenę kūdikių. O neįsileisti į Lietuvą meditacijos – tai neįsileisti į Lietuvą ir kūdikių, ir mokslo.

TM nemokšiškumą iliustruoja jų „religingumo“ tyrimo anketa. Ojui pateiktose anketose yra langelis „5. Pamaldose/ susirinkimuose vidutiniškai dalyvauja:__“ ir nėra langelio apie dvasinį mokslą, mokymus, dvasines praktikas ir meditacijas. Tamsuoliška, bet ir naujajame LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo projekte apie tai nėra jokios užuominos. Kalbama tik apie tikėjimus ir maldas. Šie faktai rodo ryškų TM darbuotojų dvasinį nemokšiškumą ir retrogradiją. Pamaldos inteligentiškam žmogui ir naujo dvasingumo bendruomenei tinka tik tiek kiek ir mokslinei.

Meditacija atveria žmogui tai, ką uždengia malda. Meditacija suteikia individui orumą, laisvę ir atsakomybę, taiką, ramybę, tylą, meilę, laimę ir net gerovę, nes darniai sujungia kūną ir sielą. Pagaliau meditacija grąžina individui vienovę su gamta, savimi ir dvasia. Ojas nariai medituoja ir praktikuoja dvasines ir meditacines praktikas, kurios niekaip nesusijusios nei su tikėjimu, nei su pamaldomis, ritualais ar placebo. Meditacija duoda individo sielos evoliucinei kelionei akis ir rankas. Pradžioje tūkstančius ir milijonus gyvenimų nuo pirmuonio – žemiausio sąmoningumo individo iki meditatoriaus evoliucija buvo nesąmoninga, vėliau nuo meditatoriaus iki budos – aukščiausio sąmoningumo individo – sąmoninga. Sąmoningas individas netiki, tikintis – nesąmoningas.

Religinių bendruomenių statistinių duomenų rinkimui galbūt tiktų Statistikos departamentas. Tokius duomenis departamentas yra anksčiau rinkęs ir 1996 m. yra net išleidęs gana gerą informacinę knygutę „Religinės bendruomenės Lietuvoje“. Žinyno „Religijos Lietuvoje“ paruošimui reikėtų skaidriai suburti naują kvalifikuotą tiesuolių grupę, pasišventusią tiesos ir dvasios atvėrimui bei įkūnijimui. Tinkamas tokio, kaip ir kiekvieno gero žinyno, paremto ne tikėjimais ir fikcijomis, o tiesa, faktais ir įžvalga, parengimas, galėtų tapti evoliuciniu stimulu Lietuvos žmonėms atsitraukti nuo pseudodvasingumo, tapatybės su negyvais ritualais, placebo ir tradicijomis, bei atrasti pokyčių džiaugsmą, realią dvasią, gyvą meilę ir gyvą kūrybiškumą. Pilnatviškas gyvenimas, mokslas ir meditacija suteikia individui visas priemones sutikti bet kokius šiandienos pasaulietiškus ir vidinius iššūkius ir juos sveikai, taikiai ir atsakingai išspręsti.


Pagarbiai,

Ošo meditacijos centro „Ojas“ Meditacijos meistras

Prem Buda /m.dr. Mečislovas Vrubliauskas/

Išpublikuota BNS 2007-05-28


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos