LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Natūralus moralumas *

II dalis

<...>Žmogaus elgesio šaknys yra jo vidinėje būtyje. Elgesys seka vidinę būtį, jis nekeičia būties. Todėl bet kokia pastanga pakeisti elgesį niekada negali tapti nieku kitu kaip slopinimu. Argi slopinimas gali ką nors transformuoti?

Vis dėlto, kas gi yra slopinimas? Slopinimas yra spontaniškų jausmų ir elgesio, kylančių iš mūsų vidinės būties, neleidimas; tai – prievartinis ištraukimas ir išreiškimas to, ko ten realiai nėra.

O kur nueina tai, ką užslopiname? Argi mes išsilaisviname nuo užslopintų impulsų šiuo būdu? Kaip laisvė gali kilti iš slopinimo? Užslopinti dalykai toliau bus ten, mūsų viduje, bet dabar jie turės surasti gilesnes, tamsesnes ir nesąmoningesnes nišas, kuriose galėtų toliau gyventi. Jie įsiskverbs į dar gilesnes sritis. Jie pasislėps ten, kur netgi mūsų slopinimo sąmoningumas negalės jų aptikti. Tačiau tos šaknys, kurios įsiskverbė giliai, žels toliau, jų šakos žydės ir duos vaisių, ir tuomet kils toks konfliktas tarp mūsų sąmoningo ir nesąmoningo proto dalių, kad jis galiausiai sukels pamišimą.

Pamišimas yra natūrali civilizacijos, paremtos tokia veidmainiška vadinamąja morale, pasekmė. Todėl pamišimas auga kartu su civilizacijos pažanga ir gali ateiti laikas, kuomet visa mūsų civilizacija užsibaigs pamišimu. Paskutiniai du pasauliniai karai buvo tokios rūšies beprotybė ir mes rengiamės trečiajam, atrodo, paskutiniam.

Protrūkiai, kurie nutinka žmogaus asmeniniame gyvenime, ir tie, kurie įvyksta visuomenėje – smurtas, išprievartavimai, amoralumas, brutalumas, – visi jie yra slopinimo rezultatas. Dėl slopinimų žmogus negali gyventi paprasto ir natūralaus gyvenimo, ir vieną dieną jį įtampa įveikia. Be abejonės, tie, kurie griebiasi veidmainystės, išsigelbėja nuo šio vidinio konflikto. Jie apsimeta tuo, kuo nėra. Juose nėra vidinio konflikto, jie dalykus vaidina.

Veidmainystę irgi sukelia moralė, pagrįsta slopinimu. Ji taip pat yra vadinamosios moralės ūglis. Tai yra priemonė apsisaugoti nuo vidinio konflikto.

Kaip aš jau sakiau, savo vadinamuosiuose moraliuose gyvenimuose mes neleidžiame spontaniškam elgesiui kilti iš mūsų vidaus ir būti išreikštam, o išreiškiame tai, ko ten realiai nėra. Pirmasis iš šių dviejų procesų veda į slopinimą, antrasis – į veidmainystę. Pirmojo proceso galutinis rezultatas yra beprotystė, antrojo – veidmainystė. Nė vienas iš šių dviejų rezultatų nėra geras; neverta rinktis nė vieno. Mūsų civilizacija siūlo tik šias dvi alternatyvas. Bet taip pat yra ir trečioji alternatyva: gyventi gyvulio gyvenimą. Iš šios alternatyvos gimsta nusikaltėliai. Mes norime to išvengti, mes nenorime tapti gyvuliais, todėl mūsų civilizacija siūlo tik dvi pirmąsias alternatyvas.

Tapti gyvuliu reiškia visiškai atsiduoti nesąmoningiems instinktams. Tai taip pat nėra įmanoma, nes tai, kas žmoguje tapo sąmoninga, nebegali vėl tapti nesąmoninga. Būtent tokio nesąmoningumo mes ieškome svaigindamiesi. Svaigalų paieška rodo mūsų troškimą tapti gyvuliais. Tik visiškai nesąmoningos būsenos žmogus gali visiškai atitikti gamtą, gyvulį. Bet tai tolygu mirčiai. Šią tiesą mums vertėtų labai kruopščiai aptarti.

Kaip žmogus, būdamas visiškai nesąmoningos būsenos, supanašėja su gyvuliu ir kodėl jis ieško nesąmoningos būsenos tam, kad taptų panašus į gyvulį? Tai nurodo į tiesą, kad sąmonė žmoguje nėra gyvuliško pasaulio, gamtos dalis, o yra dieviškumo dalis. Ji yra potencija. Ji yra sėkla ne tam, kad būtų sunaikinta, o tam, kad būtų išauginta. Tik jai visiškai išsiskleidus atsiranda išsivadavimo, laisvės ir palaimos galimybė.

Tai ką gi turėtume daryti? Mūsų civilizacija suteikia mums tris galimybes: gyvulio, bepročio ir veidmainio. Ar yra ir ketvirtoji alternatyva?

Taip, yra ir šią ketvirtąją alternatyvą aš vadinu religija. Tai yra ne žvėriškumo, beprotybės ar veidmainiavimo, o inteligentiškumo, sąmonės kelias. Tai nėra pataikavimo, slopinimo ar vaidybos kelias, tai – tikro gyvenimo ir pažinimo kelias. Jis duoda geros elgsenos vaisių ir pašalina iš žmogaus gyvulį; jis neslopina nesąmoningų aistrų, o išlaisvina žmogų iš jų gniaužtų. Jis veda ne į apsimetinėjimą, kad gerai elgiamasi, bet į realų gyvenimą. Tai nėra kaukių kaitaliojimas ar paviršutiniškas elgesys; tai vidinės būties transformacija. Tai ne dėl visuomenės, o dėl savasties. Jis nekeičia mūsų ryšių, o transformuoja pačią mūsų būtį. Santykiai dėl to pasikeičia savaime. Tai sukelia revoliuciją būtyje, tyroje individualybėje, kurioje iš tikrųjų ir esame. Po to visa kita transformuojasi savaime.

Moralė yra visuomeninė; religija – visiškai individuali. Moralė yra elgesys; religija – vidinė būtis. Moralė yra periferija; religija – centras. Moralė yra asmenybė; religija – siela. Religija neseka moralei iš paskos, bet moralė neišvengiamai seka religiją. Moralė netgi negali padaryti žmogų moraliu, tai kaip gi ji galėtų padaryti žmogų religingą? Moralė pradeda slopinimu, nustumdama dalykus gilyn vidun, tuo tarpu religija pradeda nuo pažinimo.

Gyvenime yra bėdų, nedorybių ir netiesos. Reikia rasti jų šaknis. Kur ir kaip gimsta blogis? Kur mumyse yra centras, iš kurio veržiasi šie nuodai ir apnuodija mūsų elgesį? Kodėl netgi tuomet, kai galvojame apie dorybę, gėrį, nugali blogis ir išsklaido visas geras mintis, prarydamas gyvenimą ir persmelkdamas elgesį? Kodėl aistrų galia visuomet nugali mintis apie gėrį?

Visa tai turi pastebėti pats žmogus. Pasiskolintos iš kitų išvados nepadeda, nes tik per stebėjimo procesą, vien tik per savistabą gimsta energija, gebanti suardyti šaltinį, kuriame gimsta ir laikosi blogis. Būtina praktikuoti šią nuolatinę savistabą, nes tai yra ne vien tik blogio pažinimo, bet ir jo pašalinimo metodas. Stebint „aš”, stebint vidinį nesąmoningumą, tampant budriam ir sąmoningam, šviesa viduje pasiekia tas tamsias nišas. Ta šviesa ne tik atidengia elgesio šaknis, bet ir pradeda jas transformuoti.<...>

(Numatoma 3 dalis)

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

 

Atnaujinta 2018-11-26


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos