LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija nėra introspekcija*

Introspekcija – tai galvojimas apie save. Savimena iš viso nėra galvojimas: tai savęs įsisąmoninimas. Skirtumas yra subtilus, bet labai didelis.

  

Va­ka­rų psi­cho­lo­gi­ja pri­myg­ti­nai se­ka in­tros­pek­ci­ja, Ry­tų psi­cho­lo­gi­ja se­ka sa­vi­me­na. Kai galvojate apie sa­ve, ką jūs da­ro­te? Pa­vyz­džiui, jūs pik­tas: jūs pra­de­da­te gal­vo­ti apie pyk­tį, kas jį su­kė­lė. Jūs pra­de­da­te ana­li­zuo­ti, kaip jis at­si­ra­do. Jūs pra­de­da­te svars­ty­ti, ar tai ge­rai, ar blo­gai. Jūs pra­de­da­te sam­pro­tau­ti, kad pyk­tį ju­my­se su­kė­lė bū­tent to­kia si­tu­a­ci­ja. Ap­mąs­to­te pyk­tį, ana­li­zuo­ja­te jį, bet dė­me­sio cen­tre yra pyk­tis, ne jūs pats. Vi­sa jū­sų są­mo­nė fik­suo­ja­ma pyk­ty­je: jūs ste­bi­te, ana­li­zuo­ja­te, aso­ci­juo­ja­te, ban­do­te to iš­veng­ti, gal­vo­ja­te apie tai, kaip iš jo iš­trūk­ti, kaip vėl į jį ne­pa­kliū­ti. Tai gal­vo­ji­mo pro­ce­sas. Jūs įver­ti­na­te tai „blo­gai”, ka­dan­gi tai de­struk­ty­vu. Jūs pa­si­ža­da­te: „aš dau­giau nie­kad ne­pa­da­ry­siu to­kios klai­dos.” Jūs pa­ban­dy­si­te kon­tro­liuo­ti pyk­tį va­lia. Štai ko­dėl Va­ka­rų psi­cho­lo­gi­ja ta­po ana­li­ti­ne: ana­li­ze, skaidymu.

Ry­tų psi­cho­lo­gi­ja sa­ko: „Bū­ki­te są­mo­nin­gas. Ne­ban­dy­ki­te ana­li­zuo­ti pykčio, nė­ra jo­kio rei­ka­lo. Tie­siog žiū­rė­ki­te į jį, bet žiū­rė­ki­te į jį są­mo­nin­gai. Ne­pra­dė­ki­te gal­vo­ti.” Iš tik­rų­jų, jei pra­dė­si­te gal­vo­ti, tuo­met gal­vo­ji­mas taps bar­je­ru pykčiui matyti. Tuo­met gal­vo­ji­mas už­dengs jį. Tuo­met gal­vo­ji­mas bus pa­na­šus į jus su­pan­čius de­be­sis: aiš­ku­mas bus pra­ras­tas. Iš vi­so ne­gal­vo­ki­te. Ne­gal­vo­ki­te, o žiūrėkite.

Kai nė­ra nė ma­žiau­sios gal­vo­ji­mo ban­ge­lės tarp jū­sų ir pyk­čio, tuo­met pyk­tis ma­to­mas, su juo su­si­du­ria­ma. Neskaidykite jo. Ne­si­rū­pin­ki­te jo šal­ti­niu, ka­dan­gi šal­ti­nis yra pra­ei­ty­je. Ne­ver­tin­ki­te, ka­dan­gi ver­ti­ni­mo mo­men­tu pra­si­de­da gal­vo­ji­mas. Ne­pri­si­im­ki­te jo­kio „aš to ne­da­ry­siu”, ka­dan­gi toks pa­ža­das ve­da jus į at­ei­tį. Są­mo­nin­gai lie­ka­te su pyk­čio po­jū­čiu tiks­liai čia ir da­bar. Jūs ne­si­do­mi­te jo pa­kei­ti­mu, ne­si­do­mi­te gal­vo­ji­mu apie jį, jūs do­mi­tės, kaip žiū­rė­ti į jį tie­siai, akis į akį, be­tar­piš­kai. Tai yra sa­vi­me­na.

Čia vi­sas gro­žis: kai žiū­ri­te į pyk­tį, jis dings­ta. Jis ne tik tuo mo­men­tu dings­ta – pats jo din­gi­mas, kai į jį gi­liai žiū­ri­te, duo­da jums rak­tą – nė­ra jo­kio po­rei­kio nau­do­ti va­lią, ne­rei­kia pri­im­ti jo­kio spren­di­mo apie at­ei­tį, ne­rei­kia ei­ti į jo šal­ti­nį, iš kur jis at­ei­na. Tai ne­bū­ti­na. Jūs da­bar tu­ri­te rak­tą: žiū­rė­ki­te į pyk­tį, ir pyk­tis dings­ta. Šis žiū­rė­ji­mas yra am­ži­nai įma­no­mas. Kai pa­si­ro­do pyk­tis, jūs ga­li­te žiū­rė­ti, tuo­met žvilgs­nis gi­lė­ja.

Yra trys žiū­rė­ji­mo pa­ko­pos. Pir­ma, kai pyk­tis pa­si­ro­dė ir din­go, tai lyg jūs žiū­rė­tu­mė­te į dings­tan­čio uo­de­gą – dram­blys nu­ė­jo, tik uo­de­ga dar ma­tyti. Kai pyk­tis bu­vo, jūs bu­vo­te gi­liai į jį įsi­trau­kę ir ne­ga­lė­jo­te bū­ti są­mo­nin­gi. Kai pyk­tis be­veik din­go, nu­ė­jo de­vy­nias­de­šimt de­vy­ni pro­cen­tai, tik vie­nas pro­cen­tas li­ko, pas­ku­ti­nė jo da­lis vis dar čia, bet jau dings­tan­ti už ho­ri­zon­to – tik tuo­met jūs tam­pa­te są­mo­nin­gi. Tai tik pir­ma są­mo­nin­gu­mo pa­ko­pa – ge­ra, bet ne­pa­kan­ka­ma. An­tra bū­se­na, kai dram­blys yra čia – ne tik uo­de­ga – kai si­tu­a­ci­ja yra su­bren­du­si. Jūs esa­te pyk­čio vir­šū­nė­je, ver­dan­tis, de­gan­tis – šiuo mo­men­tu tam­pa­te są­mo­nin­gas.

Po to yra tre­čia pa­ko­pa: pyk­tis dar ne­at­ėjo, jis dar tik at­ei­na – ne uo­de­ga, bet gal­va. Jis tik įei­na į jū­sų są­mo­nę ir jūs tam­pa­te są­mo­nin­gas, tuo­met dram­blys nie­ka­da ne­si­ma­te­ria­li­zuos. Jūs už­mu­šė­te gy­vu­lį dar prieš gims­tant. Tai gi­mi­mo kon­tro­lė. Tuo­met šis reiš­ki­nys ne­at­si­ti­ko, jis ne­pa­li­ko nė pėd­sa­ko.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "MEDITACIJA – PIRMOJI IR GALUTINĖ LAISVĖ. Senovės ir šiuolaikinių meditacijų praktinis vadovas." galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-06-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos