LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo Gourišankar


Me­di­ta­ci­joje yra ke­tu­rios fa­zės po 15 mi­nu­čių. Pir­mo­sios dvi fa­zės pa­ruo­šia me­di­ta­to­rių spon­ta­niš­kam la­tic­ha­nui tre­čio­je fa­zė­je. Ošo yra sa­kęs, kad jei kvė­pa­vi­mas pir­mo­je fa­zė­je yra tai­syk­lin­gas, tuo­met an­glies diok­si­do kie­kis krau­ju­je bus toks, kad jūs jau­si­tės esą taip aukš­tai, kaip Gou­ri­šan­ka­re (Eve­res­te).


1. At­si­sės­ki­te už­merk­to­mis aki­mis. Gi­liai įkvėp­ki­te per no­sį, už­pil­dy­da­mi plau­čius. Su­lai­ky­ki­te kvė­pa­vi­mą tiek il­gai, kiek ga­li­te, po to švel­niai per bur­ną iš­kvėp­ki­te ir lai­ky­ki­te plau­čius tuš­čius tiek il­gai, kiek ga­li­te. Tęs­ki­te šį kvė­pa­vi­mo cik­lą vi­są pir­mą fa­zę.

  

2. Su­grįž­ki­te prie nor­ma­laus kvė­pa­vi­mo ir švel­niai, įdė­miai žiū­rė­ki­te į žva­kės lieps­ną ar­ba į mirk­sin­čią mė­ly­ną švie­są. Kū­nas te­gul bū­na ra­mus.

3. Už­merk­to­mis aki­mis at­si­sto­ki­te. Te­gul kū­nas bū­na at­pa­lai­duo­tas ir re­cep­ty­vus. Te­gul jau­čia­mos sub­ti­lios ener­gi­jos iš­ve­da kū­ną iš jū­sų kon­tro­lės. Te­gul vyks­ta la­tic­ha­nas. Jūs ne­ju­dė­ki­te: te­gul švel­nus ir gra­cin­gas ju­dė­ji­mas at­si­tin­ka sa­vai­me.

4. Už­merk­to­mis aki­mis at­si­gul­ki­te, bū­ki­te ty­lūs ir ra­mūs.

Ošo Nadabrahma


Trys fazės: pirma - 30 minučių, antra - du kartus po 7.5 minutės, trečia - 15 minučių trukmės. Sekite meditacijos muziką.


1. Atsisėskite relaksuotoje pozoje. Sučiauptomis lūpomis pradėkite garsiai gausti, ūkti, ūžti taip, kad pajustumėte vibracijas visame kūne.

2. Pirmas 7.5 minutes judinkite rankas ratu, delnais į viršų, nuo bambos į priekį, į šonus ir atgal. Kitas 7.5 minutes judinkite rankas ratu, delnais žemyn, priešinga kryptimi. Rankas judinkite taip lėtai, kaip įmanoma.

3. Atsigulkite. Būkite tylūs ir ramūs.


Ošo Nataradž


  

Trys fazės: pirma - 40 minučių, antra - 20 minučių, trečia - 5 minučių trukmės. Sekite meditacijos muziką.

1. Šokite laukinį, tikrą šokį lyg apsėsti.

2. Atsigulkite, būkite tyloje ir ramybėje.

3. Šokite šventiškai ir džiaugsmingai.

-   Meditacijų muzikos CD galima įsigyti.


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos