LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dinaminė meditacija: katarsis ir šventimas*

Medi­ta­ci­ja yra ener­ge­ti­nis feno­me­nas. Rei­kė­tų su­pras­ti vie­ną la­bai es­mi­nį dalyką apie vi­sų ti­pų ener­gi­ją, tai yra rei­kė­tų su­pras­ti ba­zi­nį dės­nį: ener­gi­ja ju­da esant du­a­liam po­lia­riš­ku­mui. Tai vie­nin­te­lis bū­das jai ju­dė­ti; jai ju­dė­ti nė­ra ki­to bū­do. Ener­gi­ja ju­da esant du­a­liam po­lia­riš­ku­mui.

Tam, kad ener­gi­ja tap­tų di­na­miš­ka, rei­ka­lin­gas priešingas ­po­lius. Pa­na­šu į tai, kaip tarp nei­gia­mo ir tei­gia­mo po­lių ju­da elek­triškumas. Jei­gu bus tik nei­gia­mas po­lius, elek­triš­ku­mas ne­pa­si­reikš, jei­gu bus tik tei­gia­mas po­lius, elek­triš­ku­mas taip pat ne­pa­si­reikš. Rei­ka­lin­gi abu po­liai. Ir kai jie su­si­tin­ka, jie su­ku­ria elek­triš­ku­mą, gims­ta ki­birkš­tis.

Taip yra vi­sų ti­pų reiš­ki­niuo­se. Taip vyks­ta gy­ve­ni­me: po­lia­riš­ku­mas yra tarp vy­ro ir mo­ters. Mo­te­ris yra nei­gia­ma gy­ve­ni­mo ener­gi­ja; vy­ras yra po­zi­ty­vus po­lius. Jie yra elek­triš­ki – iš čia tiek daug ža­ve­sio. Bū­nant tik vy­ru, gy­ve­ni­mas ding­tų, esant tik mo­te­ri­mi, ne­ga­lė­tų bū­ti gy­ve­ni­mo, tik mir­tis. Tarp vy­ro ir mo­ters eg­zis­tuo­ja ba­lan­sas. Tarp vy­ro ir mo­ters – tai du po­liai, tai du kran­tai – te­ka gy­ve­ni­mo upė.

Kur jūs be­pa­žiū­rė­tu­mė­te, ra­si­te tą pa­čią ju­dan­čią ener­gi­ją, ku­ri ju­da tarp po­lių ir sa­vai­me ba­lan­suo­ja­si.

Šis po­lia­riš­ku­mas yra la­bai pra­smin­gas me­di­ta­ci­jos po­žiū­riu, ka­dan­gi pro­tas yra lo­giš­kas, o gy­ve­ni­mas yra dia­lek­tiš­kas. Kai aš sa­kau – pro­tas yra lo­giš­kas, tu­riu ome­ny pro­tą, ku­ris ju­da li­ni­ja. Kai sa­kau – gy­ve­ni­mas yra dia­lek­tiš­kas, tu­riu ome­ny, kad gy­ve­ni­mas ap­ima prie­šin­gas pu­ses, nė­ra tie­si­nis. Jis da­ro zig­za­gus nuo tei­gia­ma į nei­gia­ma – nuo to, kas po­zi­ty­vu, į tai, kas ne­ga­ty­vu, nuo ne­ga­ty­vo į po­zi­ty­vą. Jis da­ro zig­za­gus, nau­do­ja prie­šin­gy­bes.

Pro­tas ju­da li­ni­ja, pa­pras­ta tie­sia li­ni­ja. Jis nie­kad ne­ju­da į prie­šin­gy­bę – jis nei­gia prie­šin­gy­bę. Pro­tas ti­ki vie­nu, o gy­ve­ni­mas ti­ki dviem.

Tai­gi ką be­su­kur­tų pro­tas, jis vi­suo­met pa­si­ren­ka vie­ną. Jei pro­tas pa­si­ren­ka ty­lą – jei pro­tas pa­si­so­ti­no vi­sais triukš­mais, ku­rie at­si­ran­da gy­ve­ni­me, tuo­met jis nu­spren­džia bū­ti ty­lo­je – tuo­met pro­tas pa­si­ren­ka ke­lio­nę į Hi­ma­la­jus. Jis no­ri bū­ti ty­lo­je, bet ne­no­ri nieko daryti su triukš­mais. Tuo­met net paukš­čių gies­mė truk­dys; sil­pnas me­džių šla­me­sys taps truk­dy­mu. Pro­tas no­ri ty­los, jis pa­si­ren­ka tie­sę. Po to prie­šin­gy­bė tu­ri bū­ti vi­siš­kai pa­neig­ta.

Bet toks žmo­gus, gy­ve­nan­tis Hi­ma­la­juo­se – ieš­kan­tis ty­los ir ven­gian­tis ki­tos prie­šin­gy­bės, – pra­dės mer­dė­ti, jis iš tik­rų­jų taps bu­kas. Kuo la­biau jis pa­si­ren­ka bū­ti ty­lus, tuo bu­kes­nis taps, nes gy­ve­ni­mui rei­kia prie­šin­gy­bės, prie­šin­gy­bės iš­šū­kio.

Tarp prie­šin­gy­bių eg­zis­tuo­ja skir­tin­gų ti­pų ty­la. Pir­ma, tai mir­ties ty­la, ka­pi­nių ty­la. Mi­ręs žmo­gus yra ty­lus, bet jūs ne­no­rė­tu­mė­te bū­ti kaip la­vo­nas. La­vo­nas yra ab­so­liu­čiai ty­lus. Nie­kas jo ne­ga­li su­truk­dy­ti, jo kon­cen­tra­ci­ja to­bu­la. Jūs nie­ko ne­ga­li­te pa­da­ry­ti, kad su­glu­min­tu­mė­te jo pro­tą, jis yra ab­so­liu­čiai fik­suo­tas. Net­gi jei­gu vi­sas pa­sau­lis tap­tų pa­mi­šęs, jis liktų susikoncentravęs. Ir vis dėl­to jūs ne­no­rė­tu­mė­te bū­ti pa­na­šus į la­vo­ną. Ty­la, kon­cen­tra­ci­ja ar kaip ki­taip tai va­di­na­ma... jūs ne­tu­rė­tu­mė­te bū­ti kaip mi­ręs – jei jūs esa­te ty­lus ir mi­ręs, tuo­met ty­la yra be­pras­mė.

Ty­la tu­rė­tų bū­ti, kai jūs esa­te la­bai gy­vas, vi­ta­liš­kas, kun­ku­liuo­jan­tis gy­ve­ni­mu ir ener­gi­ja. Tuo­met ty­la pras­min­ga. Tuo­met ty­la tu­rės vi­sai ki­tą ko­ky­bę. Ji ne­bus bu­ka. Ji bus gy­va. Ji bus sub­ti­lus ba­lan­sas tarp dvie­jų prie­šin­gy­bių.

Žmo­gus, ku­ris ieš­ko gy­vo ba­lan­so, gy­vos ty­los, vyks ir į vie­šu­mą, ir į Hi­ma­la­jus. Jis vyks į tur­gų ir džiaug­sis triukš­mu, ir džiaug­sis ty­la, lyg nu­vy­kęs į Hi­ma­la­jus. Jis su­kurs tarp šių dvie­jų prie­šin­gy­bių ba­lan­są ir liks ja­me. Bet ba­lan­sas ne­ga­li bū­ti pa­sie­kia­mas tie­si­nė­mis pa­stan­go­mis.

Štai kas tu­ri­ma ome­ny­je ze­no be­pas­tan­gių pa­stan­gų metode. Jis nau­do­ja prie­šin­gus ter­mi­nus – be­pas­tan­gės pa­stan­gos ar be­var­čiai var­tai, ar ke­lias be ke­lio.

Ze­nas iš kar­to nau­do­ja prieš­ta­rin­gus ter­mi­nus, kad jums pa­da­ry­tų užuo­mi­ną apie tai, jog pro­ce­sas yra ne tie­siš­kas, o dia­lek­tiš­kas. Prie­šin­gy­bė tu­ri bū­ti ne pa­neig­ta, bet ab­sor­buo­ta. Prie­šin­gy­bė ne­tu­ri lik­ti nuo­ša­ly­je – ji tu­ri bū­ti pa­nau­do­ta. Pa­li­kus nuo­ša­ly­je, ji vi­suo­met bus jums naš­ta. Pa­li­kus nuo­ša­ly­je, ji ka­bės ant jū­sų. Jos ne­pa­nau­do­da­mi, jūs daug pra­ra­si­te.

Ener­gi­ja ga­li bū­ti pa­keis­ta ir pa­nau­do­ta. Po to ją pa­nau­do­da­mi jūs tap­si­te vi­ta­liš­kes­ni, gy­ves­ni. Prie­šin­gy­bė tu­ri bū­ti ab­sor­buo­ta, tuo­met pro­ce­sas taps dia­lek­tiš­kas.

Bu­vi­mas be pa­stan­gų reiš­kia nie­ko ne­da­ry­mą, ne­ak­ty­vu­mą – akar­mą.

Pa­stan­gos reiš­kia ak­ty­vų da­ry­mą, ak­ty­vu­mą – kar­mą. Tu­ri bū­ti abu.

Da­ry­ki­te daug, bet ne­bū­ki­te da­ry­to­jas – tuo­met jūs pa­siek­si­te abu. Ei­ki­te į pa­sau­lį, bet ne­tap­ki­te jo da­li­mi. Gy­ven­ki­te pa­sau­ly­je, bet ne­leis­ki­te pa­sau­liui gy­ven­ti ju­my­se.

Prieš­ta­rin­gu­mas tu­ri bū­ti ab­sor­buo­tas...

Intensyvus energijos žadinimas per „HU“ fazę Meditacijos tyla per „STOP“ fazę

Tai štai ką aš da­rau. Di­na­mi­nė me­di­ta­ci­ja yra prieš­ta­rin­gu­mas. Di­na­mi­nė me­di­ta­ci­ja reiš­kia pa­stan­gas, di­de­les pa­stan­gas, ab­so­liu­čias pa­stan­gas. Me­di­ta­ci­ja reiš­kia ty­lą, jo­kių pa­stan­gų, jo­kio ak­ty­vu­mo. Jūs ją ga­li­te va­din­ti dia­lek­tiš­ka me­di­ta­ci­ja.

Di­na­mi­nės me­di­ta­ci­jos in­struk­ci­jos

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "MEDITACIJA – PIRMOJI IR GALUTINĖ LAISVĖ. Senovės ir šiuolaikinių meditacijų praktinis vadovas." galima rasti.  

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos