LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Atgaiva kūnui ir sielai

Meditacija yra didingiausia atgaiva ir laisvė žmogaus kūnui ir sielai. Tikroji meditacija, tikrasis tiesos, meilės, laisvės ir sąmoningumo patyrimo metodas ir būsena Gautama Budos atrasta prieš du su puse tūkstantmečio tik dabar pasiekia Lietuvą. Meditacija išugdo žmoguje begalinį atvirumą, atjautą, nuoširdumą, kūrybiškumą ir išmintingumą. Negirdėta, jog meditatorius girtautų, smurtautų prieš vaikus ar moteris, vartotų narkotikus, žudytų ar žudytųsi, meluotų, paleistuvautų ar skleistų gandus. Meditatorių nešama laisvė ir tiesa Lietuvai kelia didžiulį susierzinimą Valdžiai ir jų draugams.

Lietuvoje religinė diskriminacija proteguojant devynis senus tikėjimus jau įtvirtinta Konstitucijoje. Joje krikščionių ir katalikų teisės iškeltos labiau nei lietuvių. Panašiai, kaip sovietiniais laikais dvigubas ar net keliagubas teises turėjo komunistai. Ne laisvę, dvasios laisvę ar tiesą nešanti religija palaikoma Lietuvoje, o keli seni tikėjimai, kurie yra prieš pažinimą, tiesą, mokslą, naujoves, meilę ir laisvę. Senelius ir tradicijas reikia gerbti, bet ateitis yra naujagimių ir kūrėjų rankose.

Pirma tikra religija, kurios pamatas yra meditacija, užregistruota Lietuvoje tik 2005 metais. Tai Ošo Ojas meditacijos centras. Bandymai įgąsdinti meditatorius policija, saugumu, mokesčių inspekcija, aukščiausių tradicinių dvasininkų melu apie Ojas, girto velykininko kaunietės meditatorės Ingridos Meilutienės pervažiavimu, kuri greitai mirė, o vairuotojas gavo tik administracinę baudą, meditatorių verslininkų persekiojimu, meditatorės Ilonos Gineitienės dukrų atėmimu per šališkus Lietuvos teismus ir per kitus panašius veiksmus, nepavyko. Ilona Gineitienė kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) dėl teisingo dukrų gyvenimo vietos nustatymo ir gavo patvirtinimą, kad EŽTT aiškiai įžiūri diskriminacinius Lietuvos valdžios veiksmus.

EŽTT perdavus Lietuvos Vyriausybei tris bylas, tarp kurių yra ir Ilonos Gineitienės byla, kai kurie Lietuvos leidiniai, gaudami inkvizicines dozes, vėl pradėjo purvadrabstį prieš meditatorius ir Ošo.

Mielieji, kad žmonėms Lietuvoje būtų geriau ir jie nebėgtų iš jos - labiausiai reikalinga meditacija. Jeigu pasaulyje kur nors būtų geriau, nei meditacijoje, aš būdamas labai kūrybišku mokslininku iš Vilniaus universiteto būčiau nuvykęs ten ištirti ir tai, kas gražiausia ir geriausia, parvežti visų pirma į Lietuvą. Lietuvoje jau daug žmonių liko, o kai kurie į čia atvažiuoja iš užsienio tik todėl, kad čia yra meditacija.


Toliau skaitykite Prem komentarus po 2007-02-27 d. Dainiaus Sinkevičiaus straipsnio "Delfyje" "Ošo centro steigėja: Lietuva diskriminavo dėl religijos" .PREM, , 2007 02 28 01:25

Mielieji,

Tiesa laikosi pati savaime, o meditacija yra metodas ir būsena tiesai patirti. Meditatorius patiria tiesą, laisvę, laimę, meilę, begalinį atsipalaidavimą ir harmoniją su visa gamta ir dvasia. Tai anapus norų, įsivaizdavimų, tikėjimų. Tai daug daugiau ir tikriau. Kokia ramybė viduje.

Viltis miršta paskutinė, o tiesa nemiršta. Tiesa pereina per mirtį. Štai kodėl meditatoriai sąmoningai miršta ir net pereina sąmoningai per mirtį į naują gyvenimą. Tikintieji vis dažniau serga alzhaimeryste ir ne tik kad nustoja prisiminti praėjusius gyvenimus, bet pamiršta ir šitą. Ošo pranešė, kad jį dėl nepratęstos vizos uždarius į kalėjimą, JAV prezidentas Reiganas nurodė apnuodyti taliu. Vargšas Reiganas vėliau susirgo alzhaimeryste ir pagal Tibeto budistų tyrinėjimus gali ... Jo žygio draugas susirgo parkinsonizmu. Lietuvoje daugėja tikinčiųjų ir sergančiųjų.

Pradėję medituoti Ojas meditacijos centre per keturis metus serga maždaug penkis kartus mažiau dienų. Meditatoriai nustoja sirgti sloga, gripu, kvėpavimo takų susirgimais... jau daug metų meditatoriai neserga gripu, ūmiais kvėpavimo takų susirgimais... Tai tikinčiųjų, įsitempusiųjų, susitraukusiųjų ligos.

Tikėjimas visuomet yra susitraukimas. Meditacija yra sąmoningas beribis išsiskleidimas.

Kiekviena sekta, kiekvienas tikėjimas turi savo dievą, susitraukia iki savo dievo, turi savo mesiją, savo pranašą, savo bibliją, savo organizaciją, savo popiežių, savo angelus, savo šventuosius, savo simbolius, savo bažnyčias. Ir visi tikėjimai tarpusavyje kovoja. Tai netiesos pasekmė.

Ojas meditacijos centre niekada nemušami vaikai, moterys, nežeminami žmonės, negirtuokliaujama, nevartojami narkotikai, nesimušama, nei žudomasi, nei žudoma. Meditatoriai niekada nepaleistuvavo, neskleidė gandų, pletkų, nemelavo... štai iš kur jų džiaugsmas, laimė, grožis, laisvė, atsipalaidavimas...

Komentarų piktumas rodo, kad žmonės nemoka išreikšti kažko, kas juos slegia, spaudžia. Meditacija transformuoja pyktį į džiaugsmą, laimę, meilę.

Medituokite, mielieji, ir jūsų pyktis virs džiaugsmu, laime, meile...

Prem


PREM, , 2007 02 28 14:28

Nuo inkvizicijos į Olandiją. Kaip viduramžiais.

Nobelio Taikos premijos laureatas Bertranas Raselas knygos „Religija ir mokslas“ pabaigoje rašė, kad blogiausi laikai ateina, kai valdžia susimoko su dvasininkija. Dabar toks laikas. Virsta partijos ir valdžios, kurios nepaklūsta susimokiusiųjų vadams.

Popiežius Grigalius IX, Talmudo išbandymas. Popiežius Grigalius IX -
neribotos valdžios Kristaus vietininkas Žemėje, kryžiuočių ir inkvizicijos vadas, inkvizicinių tribunolų nukariautose šalyse įkūrėjas. Šventas katalikiškas
Talmudo patikrinimas ugnimi

Tikėjimų ideologai – Lietuvoje Arūnas Peškaitis, Gintaras Beresnevičius ir kt., bei tikėjimų vadai – Audrys Juozas Bačkis meluoja, falsifikuoja, verčia kailius. Faktus žiūrėkite Ojas tinklalapyje. Kodėl?

1190 m. Palestinoje įsteigtas Kryžiuočių ordinas, pavaldus popiežiui. 1236 m. popiežius Grigalius IX paskelbė pirmąjį kryžiaus žygį – karą prieš lietuvius ir Lietuvą, vėliau - daug kitų, o 1389 m. popiežius Urbonas VI bule paskelbė katalikybės pergalę prieš Lietuvą. Iš to kai kurie tikintieji ir kai kurie lietuviai laimėjo. Susimokiusieji, Valdžia. Jie turi savo dievus, savo biblijas, savo mesijus, savo neklystančius popiežius, savo kryžiuočius, savo inkviziciją, savo indulgencijas, savo ordinus.

1940 m. rugpjūčio 3 d. stalinistinė Sovietų Sąjunga paskelbė apie sovietizmo pergalę prieš Lietuvą - Lietuva "priimta" į Sovietų Sąjungos sudėtį. Rusai iš Lietuvos jau išėjo, lietuviai jų jau mažiau bijo. O popiežius ir katalikai nukariavo Lietuvą? Okupavo ar dvasiškai okupavo Lietuvą? Kada Lietuva ir lietuviai bus laisvi? Šiandien nė vienas tiesą ir laisvę Lietuvai nešantis žmogus, negali būti apsaugotas nuo susimokiusiųjų rankos ir kulkos. Atrodo net saviškiai saugumiečiai krenta nuo jų.

Meditacija į Lietuvą ateina per laisvę, tiesą, meilę, nesmurtą, pažinimą. Tik meditacija leidžia pažinti save ir išlaisvina žmogų nuo diktatorių, įsakymų, mesijų, dievų ir jų sekėjų. Ojas meditacijos centro dvasinio mokymo pamatas – meditacija. Kiti dalykai – įvairūs prašvitę individai kaip Gautama Buda, Krišnamurti, Ošo ar kiti tėra antraeiliai dalykai. Kaip ir fizikoje. Niutonas, Einšteinas – labai svarbu, bet svarbiau fizika ir tiesa.

Lietuvoje kol kas tėra vienas meditacijos centras, kuriame svarbiausia ne asmenų mokymas, o meditacinis mokymas – tai Ojas meditacijos centras. Tai ką sukūrė, atrado ir perteikė Ošo, centre su dėkingumu ir džiaugsmu taip pat yra naudojama. Be to, Ojas meditacijos centras širdimi ir siela bendradarbiauja su Ošo Tarptautiniu Meditaciniu Resortu Indijoje (OTMR). Kito Meditacijos centro, kurio pamatas yra meditacija ir bendradarbiautų su OTMR, nėra. Yra apsišaukėlių, bet tai ne meditatoriai ir jiems neduoti įgaliojimai atstovauti nei meditacijos, nei Ošo meditacinio mokymo Lietuvoje.

Spauda – "Lietuvos rytas" – teigia, kad Darbo partijos aktyvistai vyko į Olandiją, į Humaniversitetą atsipalaiduoti pas Ošo sekėjus, o juos sekė suinteresuotų organizacijų samdiniai. Prieš metus samdiniai buvo nukakę net į Indiją – į OTMR. Ne, samdiniai neieškojo tiesos, nuoširdumo, o tik tokių dalykų, kuriuos galima būtų pateikti bjauriai. Darbiečių trauka inteligentiškai – ne mušantis, kariaujant, geriant, ne narkotizuojantis, neriant ar neriantis kilpą - atsipalaiduoti nuo lietuviško ir inkviziciško širšyno, rodo jų inteligentiškumą.

Į Olandiją nuo inkvizicijos viduramžiais bėgo ir vienas didžiausių pasaulio mokslininkų, prancūzų matematikas – Renė Dekartas. Naudojamės jo sukurta koordinačių sistema. Seimūnai, Susimokiusieji, Valdžia, deja, perėmė tik prancūzų inkvizicinius modelius ir jų tikėjimą.

Meditacija papildo mokslą ir įduoda žmogui antrą sparną. Ne kriskime, o skriskime. Sparnai yra, dangus atviras.

Prem


Ojas info 2007-02-28,
papildyta 2007-03-12 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos