LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo „Ojas“ meditacijos centro pranešimas spaudai

Apie religijos laisvę Lietuvoje

   Evoliucionuojant visuomenei, gimsta naujos praktikos, technologijos, nauji mokslai, naujos religijos. Tai geri požymiai. Daugiausia nesusipratimų ir priešinimosi sutinka tie procesai, kurie realiai keičia gyvenimą, įneša kažką visiškai naujo, gražaus, tiesaus, bet prieštarauja prietarams, įpročiams, tradicijai. Meditacija ne tiek prieštarauja tradicinei religijai, kiek iš viso išlaisvina žmogų ir atveria naujus dvasinės laisvės ir atsakomybės horizontus. Nors Rytuose meditacija žinoma seniai, bet dėl žmonių sąmonės siaurumo Vakarus ji pasiekė tik dabar: dabar mūsų sąmonė išsivystė pakankamai, kad aprėptume išorinį ir vidinį pasaulius ir taptume abiejų pasaulių sąmoningais ir mylinčiais šeimininkais.

   Nuo 2003 metų pradžios tęsiasi naujos religinės bendruomenės Ošo “Ojas” meditacijos centras pakartotinė registracija. Bendruomenės dvasinės veiklos pamatu yra meditacija, kuri iš esmės yra ir tokių meditacinių religijų kaip džainizmas ir zen-budizmas (meditacinis budizmas) pamatas. Lietuvoje ir Vakaruose meditacija ir meditacinė religija yra visiškai naujas fenomenas, sunkiai suprantamas net išsilavinusiam ir inteligentiškam žmogui. Net Lietuvos religijotyrininkai pasirodė esą tam nepasiruošę. Kita vertus, meditacija ir meditacinė religija yra ne tik visiškai suderinama su gyvenimu ir mokslu, bet ir atveria jiems naujus horizontus. Meditacija per tyrimą ir patyrimą - teisingai, daug plačiau ir giliau parodo tokių naujų fenomenų, kaip genetika, dirbtinis apvaisinimas, lyties keitimas, klonavimas, dirbtinis organų auginimas, eutanazija ir pan., vietą ir pasekmes, išplečia psichologijos ir psichiatrijos galimybes. Meditacija galima tirti prieš gimimą sielos susitikimo su kūnu ir po mirties jos atsiskyrimo nuo jo bei praėjusių gyvenimų fenomenus. Meditacija padeda įsiskverbti į pačias egzistencijos gelmes ir rasti tiesą.

   Religinė bendruomenė Ošo “Ojas” meditacijos centras Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai (TM) pateikė registracijos dokumentus 2003.03.12 d. Teisingumo ministerija, nesusipažinusi su minėtomis ir kitomis panašiomis autentiškomis meditacinėmis pasaulio religijomis, 2003 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu atsisakė įregistruoti religinę bendruomenę Ošo “Ojas” meditacijos centrą, priimdama pamatu siaurą krikščionišką apibūdinimą ir teigdama, kad religijos ir religinės praktikos “esminis bruožas būtų santykio su Dievu, dievais ar kitokia šventybės forma užmezgimas.” Meditacinėje religijoje pamatu yra meditacija, savo dvasinio šaltinio radimas ir jos pasekmė - meilė, o apeigos, tradicijos ir santykių su šventaisiais, pranašais, mesijais ar dievais užmezgimas - tik antraeilis dalykas.

   Bendruomenė apskundė tokį tendencingą ir nesąmoningą TM sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija 2003 m. lapkričio 21 d., dalinai tenkindama skundą, panaikino 2003 m. rugpjūčio 29 d. TM sprendimą, kuriuo atsisakyta įregistruoti Ošo “Ojas” meditacijos centrą religine bendruomene, bei įpareigojo atsakovą LR Teisingumo ministeriją iš naujo išnagrinėti prašymą dėl religinės bendruomenės įregistravimo ir priimti dėl jo sprendimą.

   Tirdama skundą, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija nustatė, kad “LR Konstitucijos 26 straipsnis deklaruoja kiekvieno žmogaus tikėjimo laisvę ir teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją ar tikėjimą. Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves. LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas nustato religinių bendruomenių bei bendrijų ir Lietuvos valstybės teisinius santykius, įgyvendina LR Konstitucijoje, kituose įstatymuose ir tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintą žmogaus teisę į tikėjimo laisvę. Įstatymas diferencijuoja religijas į tradicines ir kitas religines bendruomenes ir bendrijas bei nustato skirtingą juridinio asmens teisių suteikimo procedūrą ( Įstatymo 10 ir 11 str. str. ).

    Pareiškėjas vadovaujasi Įstatymo 11 str. nustatytais reikalavimais, kuriuos turi atitikti bendruomenė, siekdama gauti juridinio asmens statusą. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas suteikė atsakovui visus duomenis apie ketinamą įregistruoti bendruomenę, t.y. įvykdė Įstatymo 11 str. reikalavimus. Kaip matyti iš ginčijamo 2003 08 29 d. sprendimo turinio, atsakovas nenustatė aplinkybių, suteikiančių pagrindą atsisakyti įregistruoti religinės bendruomenės įstatus ( Įstatymo 12 str.).

    Pareiškėjo prašymas dėl įregistravimo buvo nagrinėjamas kitais aspektais - per religinės bendruomenės ar bendrijos sąvoką. Įstatymo 4 str. 2 d. apibrėžia religinę bendruomenę kaip asmenų grupę, siekiančią įgyvendinti tos pačios religijos tikslus.<…> Pažymėtina, kad Įstatymo normos, apibrėžiančios religinės bendruomenės sąvoką bei jos įstatų įregistravimo teisinius pagrindus yra tarpusavyje susijusios ir turi būti vertinamos sisteminiu būdu. Pareiškėjas savo skundo reikalavimus grindė tik Įstatymo reikalavimais, kurie keliami religinei bendruomenei, ketinančiai įregistruoti įstatus, tačiau atsisakymas registruoti bendruomenę atsakovo motyvuojamas religijos samprata ir kiek ji susijusi su pareiškėjo vadovaujamu meditacijos centru.”

    Deja, kolegijos paskutinis teiginys nėra pilnas ir tuo pačiu teisingas, nes pareiškėjas skunde pateikė ir TM nerado jokių trūkumų ar pažeidimų Įstatymo 11 str. nustatytais reikalavimais, kuriuos turi atitikti bendruomenė, siekdama gauti juridinio asmens statusą, o administraciniame teisme pareiškėjas paaiškino žodžiu bei įteikė teismui “Pareiškėjo atsiliepimo į atsakovo atsiliepimą priedą”, kuriame pareiškėjas pagrindė bendruomenei keliamus reikalavimus ir kitu aspektu - per religinės bendruomenės ar bendrijos sąvoką nustatytą Įstatymo 4 str. 1 ir 2 dalimis.


   Pageidaujantiems plačiau susipažinti su meditacijos ir meditacinės religijos žengimu į Lietuvos visuomeninę sąmonę žingsniais ir kliuviniais siūlome susipažinti su centro svetaine adresu www.dhyan.eu . Sanskrito žodis centro svetainės adrese dhyan , keliaudamas iš Indijos, Kinijoje virto žodžiu čian, o vėliau Japonijoje - zen ir reiškia meditacija.


         Ošo "Ojas" meditacijos centro atstovas
         Mečislovas Vrubliauskas
         2004.01.05

Išpublikuota BNS 2004-01-05

    Kitų autorių ir Teismo kalba netaisyta


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos