LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ošo

Ar galėtumėte paaiškinti nostalgijos jausmą?

Klausimas: Ošo, ar galėtumėte paaiškinti nostalgijos jausmą? Froidas ją vadino regresija ir įsčių paieška. Tai manęs netenkina. Kartais gėlės aromatas, garsai, vieta ar įvykis iš vaikystės gali kelioms sekundėms pažadinti tokius liūdnus ir mielus jausmus ir troškimus, kad jie mane intensyviai sukrečia. Mano vaikystė nebuvo tokia laiminga ir įsčios taip pat nėra tokios žavinčios, kad tik sentimentalumas seniems laikams galėtų ją paaiškinti. Pateikite keletą nuorodų.

 

Foto iš www.findingtimetowrite.wordpress.com
 Foto iš www.findingtimetowrite.wordpress.com

Ronald Conway,

Visa žmonija kenčia nuo nostalgijos. Taip, aš tai vadinu kančia, tai yra liga. Ji atsitinka tik todėl, kad mes nesugebame gyventi dabartyje totaliai, aistringai, intensyviai. Tuomet protas pradeda keisti dabartį ir tuomet yra dvi galimybės: arba jūs judate link praeities, arba link ateities. Nėra nei praeities, nei ateities. Praeities nebėra, o ateities dar nėra. Visa, kas egzistuoja yra šis momentas, tik šis momentas. Dabar yra tik vienas realus laikas, o čia yra ir tik viena reali erdvė.

Kuomet tampate apsėsti praeitimi arba ateitimi, tai rodo tik vieną dalyką – pabėgimą nuo dabarties, nuo egzistencialumo. Kodėl kas nors norėtų išvengti egzistencialumo? Kodėl kas nors norėtų pabėgti į prisiminimus arba fantazijas? Gali būti tik viena priežastis – jūs nežinote, kaip gyventi dabar, jūs nežinote meno, kaip susiderinti su realybe. Kadangi jūsų dabartis yra tokia tuščia ir beprasmė, jūs ją turite kuo nors kompensuoti.

Lengviausia yra dabartį kompensuoti praeitimi, nes praeitis kažkada jau buvo, ji paliko pėdsakus jūsų atminties smėlynuose ir todėl yra lengviau kristi atgal. Praeitis atrodo svarbesnė už ateitį, todėl 99 proc. žmonių krenta link praeities. Tik vienas procentas – poetai, regėtojai, menininkai žvelgia į ateitį, jie savo dabartį kompensuoja ateitimi. Iš esmės abu daro tą patį, daugiau ar mažiau kiekvienas tai daro savu būdu.

Nostalgija reiškia nemeditatyvumą, nesąmoningumą, nebudrumą ir yra visiškai nevaisinga praktika, absoliučiai tuščia veika. Jūsų negali maitinti praeitis, nėra būdo ją vėl išgyventi, tačiau jūs galite gyventi prisiminimuose. Gyvenimas prisiminimuose yra tuščias gestas.

Pirmas dalykas, Ronaldai, yra prisiminti, kad ne tik tu kenti nuo nostalgijos, bet ir kiekvienas, nors gali būti ir įvairių skirtumų. Žmonės, kurie gyvena ateityje, taip pat projektuoja savo praeitį, nes iš kur kitur jie gali imti medžiagos ateities svajų kūrimui? Jie ima ją iš atsiminimų. Jie modifikuoja savo praeitį, ją puošia, kuria naujus praeities derinius ir sukuria ateitį, ateities rojų. Tai tinka tiek individams, tiek visuomenėms. Senos visuomenės, pavyzdžiui, Indija, gyvena praeityje. Jos aukso amžius baigėsi. Ateityje yra tik tamsa ir nieko daugiau, ateitis neturi vilties. Todėl Indija krenta atgal į praeitį.  Tai atsitinka kiekvienam senyvame jo amžiuje, tai yra senatvės ženklas, nes senas žmogus negali žiūrėti pirmyn, ten yra tik mirtis. Jeigu jis žiūri į ateitį, jis girdi besiartinančios mirties žingsnius. Tai gąsdina. Jis sandariai uždaro šias duris, jis žvelgia į praeitį. Ji yra gražesnė – visi jaunystės ir vaikystės prisiminimai.

Vaikas gyvena ateityje, nes neturi praeities. Jis visuomet tikisi užaugti kaip galima greičiau, kuo greičiau. Tai tinka jaunom visuomenėm, pavyzdžiui Amerikai. Visa jos istorija tesiekia 300 metų. Indija egzistavo ne mažiau kaip 10 000 metų, galbūt daugiau, bet nemažiau. 10 000 metų neabejotinai sukuria gilų praeities troškulį, visuomenė yra tokia sena, tokia griūnanti.

Tačiau Amerika gali viltis ateitimi – ji yra tokia jauna, ji neturi praeities. Jeigu Amerika mėgina eiti į praeitį, kur ji gali eiti? Iki Abrahamo Linkolno, Vašingtono ir viskas. Praeityje nieko nėra, 300 metų yra niekas. Indija gali eiti taip toli kaip tik įmanoma suvokti.

Taigi, tai tinka individams, visuomenėms, rasėms, kolektyvams – jeigu esi labai jaunas, tai žvelgi į ateitį, jeigu sensti, pradedi žiūrėti į praeitį.

Taigi, Ronaldai, sensti, jeigu ne fiziškai, tai psichologiškai. Giliai viduje tu žinai, kad gyvenimo viršukalnė baigėsi ir ateitis atrodo tamsi ir niūri. Tačiau aš neišskiriu labai praeities ir ateities, nes abu yra pabėgimai.

Karalius turėjo labai mažą reprodukcijos organą. Vieną dieną, besimaudant su kitais didikais, jo draugas pastebėjo: “Brangus karaliau, tavo daikčiukas labai mažas!” Karalius atsakė: “Taip, jeigu jis būtų dar mažesnis, aš būčiau karalienė!”

Kalbant reliatyviai, tai yra visa Alberto Einšteino reliatyvumo teorija.

Foto iš Ojas    archyvo. © Ojas, 2017 
Foto iš Ojas archyvo. © Ojas, 2017 

 

Taigi, Ronaldai, tu gali būti per daug apsėstas nostalgijos, kiti gali būti šiek tiek mažiau apsėsti, tai yra tik kiekio klausimas. Tik prašvitęs žmogus nejaučia nostalgijos, nes jam nereikia pabėgti nuo dabarties. Prabudęs žmogus gyvena čia ir dabar, jis nežino kito gyvenimo.

Pirmas dalykas apie nostalgiją yra tai, kad ją galima suprasti tik tuomet, kai suprantame proto prigimtį. Protas veikia kaip seno laikrodžio švytuoklė: jis juda nuo vieno kraštutinumo prie kito, niekuomet nelieka viduryje. Jeigu švytuoklė sustoja viduryje, laikrodis sustoja. Lygiai taip pat yra su protu: jeigu jis lieka viduryje, jis sustoja ir tai yra meditacijos pradžia. Būti dabartyje yra didžiulės kelionės į amžinybę pradžia. Amžinybė yra vertikali, laikas – horizontalus. Laike jūs judate iš A į B, iš B į C, iš C į D, tai linija, horizontali linija. Akimirką, kai sustojate viduryje, jus nejudate iš A į B, pasikeičia visa jūsų dimensija – ji tampa vertikali. Jūs neriate gilyn į A: iš A1 ir A2, iš A2 į A3, iš A3 į A4 ir jūs neriate vis gilyn ir gilyn į A, ne į B ar C. Horizontalumo nelieka, gimsta vertikalumas. Gyvenimo aukštumos ir slėniai priklauso vertikaliai dimensijai. Horizontalus reiškia seklus, paviršutiniškas.

Protas yra ekvivalentiškas laikui, todėl kai  naudoju laikrodžio ir švytuoklės simbolius protui, tai nėra tik metafora, tai tinka tiesiogine prasme. Akimirką, kai nesate prote, jūs judate vertikalia dimensija – jūs taip pat esate ne laike.  Sufijai priskyrė Jėzui tokią istoriją. Kai mokinys paklausė Jėzaus: „Kuo bus ypatinga tavo Dievo karalystė?“, jis atsakė: „Joje daugiau nebebus laiko“. Mokinys negalėjo netgi pagalvoti, kad toks bus atsakymas: „Ten daugiau nebebus laiko“. Tai nėra perteikta Naujajame Testamente. Jame taip pat nėra daug svarbių dalykų apie Jėzų, tačiau kitos šventos tradicijos pernešė šias žinias. „Ten daugiau nebebus laiko“. Šiuo pasakymu jis apibrėžia Dievo karalystę – tai bus pats svarbiausias jos bruožas – nėra laiko, belaikiškumas.

Protas yra laikas, tą akimirką, kai nėra proto, nėra laiko. Kai nėra laiko, nėra praeities, nėra ateities. Prisiminkite, laiką sudaro tik praeitis ir ateitis – nostalgija praeičiai ir svajonės apie ateitį. Dabartis visai nėra laiko dalis. Taigi, kai jūs laikrodžio švytuoklę laikote viduryje, laikrodis sustoja. Kai išlaikote savo dėmesį, sąmoningumą tiksliai viduryje, dabartyje, protas išnyksta, laikas išnyksta. Jeigu jūs nepažįstate meditacijos, tuomet švytuoklė juda nuo vieno kraštutinumo link kito, nuo praeities į ateitį, nuo ateities atgal į praeitį. Štai taip ji išlieka judėjime, taip ji išlaiko impulsą.

Elgeta pasibeldžia į Bavarijos vienuolyno vartus ir paklausia budinčios sesers: „Ar turėtumėte man kokių nors senų drabužių?“ Šiek tiek susierzinusi sesuo atsako: „Tai yra moterų vienuolynas! Šiame name nėra vyrų, todėl neturime vyriškų rūbų!” Elgeta atsiprašo ir išeina.  Vyriausioji sesuo, išgirdusi pokalbį, pasakė: „Tau nereikėjo sakyti, kad mes neturime vyriškos apsaugos. Dabar jis tai žino ir gali vieną naktį ateiti ir ketinti mus išprievartauti“. Trumpai pagalvojusi budinti sesuo atidarė mažą langelį ir šūktelėjo nueinančiam elgetai: „Ei, tu paklausyk. Naktį mūsų namai pilni vyrų!“

Tai yra proto kelias – nuo vieno kraštutinumo prie kito, jis niekuomet nesustoja viduryje. Jis yra ekstremistas, kairysis arba dešinysis, jis nežino nieko apie aukso vidurį.

Ronaldai, tu klausi: „Froidas ją vadino regresija ir įsčių paieška. Tai manęs netenkina“.

Suprask vargšą Zigmundą Froidą. Jis vienas iš labiausiai nesuprastų šio amžiaus žmonių. Jis turėjo daug vertingų įžvalgų ir jos tampa dar vertingesnės dėl to, kad jis nebuvo prašvitęs. Jis buvo aklas durų ieškantis žmogus ir daugelį kartų jis labai prie jų priartėjo.

Kadangi jis pats nebuvo prašvitęs, kad ir ką jis sakytų apie šias duris, jo buvimo labai arti patirtis neturi tokio aiškumo, kurį gali turėti Buda, Lao Tzu arba Jėzus. Jis naudoja žodžius, kurie labai lengvai gali būti neteisingai suprasti. Jo žodžiai yra įprasti, jo įžvalgos yra labai neįprastos. Tai beveik stebuklas, kad žmogus, kurie nieko nežino apie meditaciją, apie savo sąmonę, daug kartų priartėjo prie tiesos. Dar vienas žingsnis ir jis galėjo išeiti iš tamsos, aklumo.

Pavyzdžiui, Zigmundas Froidas vadina ją regresija. Tai yra tiesa, tačiau žodis „regresyvus“ skaudina. Nostalgija yra regresyvi. Žinoma, kad ji nepatenkina, nes nemaitina ego. Regresyvi? O jūs visuomet galvojote, kad tai buvo didinga poetinė kokybė, kad jūs gerai supratote praeitį, kad jūsų prisiminimas buvo magiškas, kad galite atkurti praeitį, galite ją iš naujo išgyventi, tarsi ji vėl ten būtų. Jūs galvojote apie ją kaip apie kažką labai vertingo, o Zigmundas Froidas ateina ir pavadina ją regresyvia. Žinoma, ji yra regresija.

Jūs galvojate apie praėjusias dienas tik todėl, kad dar nesate suaugę. Jūs vis dar gyvenate kažkur tolokoje praeityje. Vidutinis psichologinis žmonių amžius yra maždaug dvylika metų. Tai yra tik vidurkis, Ronaldai. Vienam gali būti dešimt, kitam aštuoni, septyni, šeši, penki, nes yra žmonių, kuriems - aštuoniolika, dvidešimt, dvidešimt penki. Nelaikyk vidurkio savaime suprantamu dalyku.


* - Ištrauka iš Ošo  diskurso „Zen Zest Zip Zap and Zing“

Vertė Meditacijos centras Ojas

 

Atnaujinta 2017-06-25

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos