LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

„Prem“ ašrama

Sanskri­to kal­ba žo­dis „prem“ reiškia mei­lė, o „ra­ma“ - die­vas.

„Prem“ aš­ra­ma me­di­ta­to­rių ini­cia­ty­va gi­mė 1996 me­tais ir iš­au­go ap­link Ojas ir Prem. Ašra­mos bu­da­lau­ke su­si­ti­ki­mui su sa­vi­mi nau­do­ja­ma me­di­ta­ci­ja, o su­si­ti­ki­mui ir da­li­ji­mui­si su kitais in­di­vi­dais ir pa­sau­liu - mei­lė, įžvalga ir kū­ry­biš­ku­mas.

Aš­ra­moje vyks­ta di­din­gas eks­pe­ri­men­tas, di­din­gas ieš­ko­ji­mas, kaip kū­ne, pro­te ir dva­sio­je ne­bū­ti avi­mi, o bū­ti dar­no­je ir sa­vi­mi. Aš­ra­mie­čiai dir­ba pa­sau­ly­je, prisiima in­di­vi­du­a­lią at­sa­komybę, kas­dien bent po vie­ną va­landą me­di­tuoja ir po vieną valandą mo­ko­si me­di­ta­ty­viai dirbti bei kur­ti. Ašramiečiai aktyviai dalyvauja statant Harmonijos rūmus, ten gyvena, kuria, medituoja ir švenčia.

Harmonijos rūmų projektas ir faktas

Ašramiečiai dvasiškai auga ir mokosi kur­ti ne tik sa­ve, pa­sau­lį, bet ir bu­da­lau­ką. Bendras budalaukas lyg burės neša net ir aukštyn ir prieš sro­vę – daug leng­viau, grei­čiau ir sau­giau vi­dun, į sa­ve, nei pavieniui. Aš­ra­mie­čiai kū­ry­biškėja, lai­min­gėja, bent iki dešimt kar­tų ir dar re­čiau ir trum­piau ser­ga, daug mažiau naudoja alkoholinių gėrimų nei nemedituojantieji, nenaudoja prievartos, nedalyvauja tautiniuose, klasiniuose, kryžiaus ir inkviziciniuose karuose, daugiau šoka, džiaugiasi, švenčia.

Jau daug su­pras­ta ir at­ras­ta, ir yra šan­sų, kad šis dva­sios, pro­to ir ma­te­ri­jos harmonijos ieš­ko­ji­mo, pa­lai­ky­mo ir kū­ri­mo eks­pe­ri­men­tas pa­vyks. Kol kas tai ma­žy­tė bu­da­lau­ko oazė, ne­di­de­lis ro­jaus kam­pe­lis Lie­tu­vo­je. Bet jis au­ga kū­nu ir dva­sia, žy­di ir duo­da vai­sių.

Žmo­gus bū­da­mas, augdamas pa­sau­ly­je ­tur­tėja ir gra­žėja, o bū­da­mas ir busdamas vi­du­je, dva­sio­je - lais­vėja ir lai­mingėja.

 

Atsiliepimai apie ašramą.

Foto AIDAI


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2020. All rights reserved. Copyright informationNaujienos