LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kai kurie kunigų ir ekskomunistiškos bei katalikiškos valdžios inkviziciniai išpuoliai prieš Ojas ir meditaciją

Ateityje numatomi papildymai ir patikslinimai kai kurių inkvizicijos išpuolių sąraše.

Lietuva gali eiti mokslinės, ekonominės, technologinės ir dvasinės pažangos keliu!
1 1236 m. Popiežius Grigalius IX paskelbė pirmąjį kryžiaus žygį prieš lietuvius.
2 1389-04-19 Popiežius Urbonas VI bule pripažino Lietuvą katalikiška šalim - dvasinė Lietuvos okupacija.
3 1991-09-08 Šiluvoje kardinolas Vincentas Sladkevičius ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis paaukojo Lietuvos žmones švč. M. Marijai - sugrąžinta Lietuvos dvasinė okupacija.
V.Landsbergis
V.Landsbergis

V.Sladkevičius
V.Sladkevičius

4 1992-10-25 Priimta LR Konstitucija, kuria "Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas <...>"- lotynų apeigų katalikus, graikų apeigų katalikus ir kt., nepaisant kryžiaus karų prieš Lietuvą, dvasinės okupacijos, raganų medžioklės, alkoholio propagavimo per mišias, paranormalybių propagavimo (apvaisinimas be sekso, Marijos ir Jėzaus nuėjimas dangun su kūnais be jokių argumentų, prakeikto figmedžio nudžiūvimas, žmonių alkoholizacija vandenį verčiant vynu ir pan.), masinės tarptautinės pedofilijos, kovos prieš mokslą ir pažangą.
5 1996-03-08 Vyriausybės patarėjas religijų klausimais katalikas Petras Plumpa išplatino inkvizicinę informaciją, kurioje meditacijos centrus išvadino destruktyviomis sektomis kartu su Šėtono bažnyčia, Šėtono armijos vadais, S.Asaharos Tiesos keliu ir kt.
P.Plumpa
P.Plumpa
6 1997-02-18 LR Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, koja kojon su kunigais, bandydamas išpirkti komunistinę praeitį, Metiniame pranešime paskelbė: "Lietuvą užplūdo užsienio paramą gaunančios sektos. Jos daro nepageidaujamą įtaką tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek jaunimui. Vyriausybėje būtų tikslinga įkurti padalinį, kuris analizuotų visų religinių konfesijų padėtį ir šiais klausimais teiktų rekomendacijas man, Seimui, Vyriausybei." (kopija, 5 psl.)
A.M.Brazauskas
A.M.Brazauskas

7 1997-02-15 Inkvizicijos sklaida - žurnale "Veidas" Rimanto Varnausko straipsnyje "Sektos: pažanga ar destrukcija?" VU Religijos studijų ir tyrimų centro bendradarbis (RSTC), Lietuvos raganų medžiotojas Arūnas Peškaitis pateikė sektos apibrėžimą, tinkantį krikščionybei ir netinkantį meditacijos centrui, bet pagal savo tikėjimą meditacijos centrus priskyrė prie destruktyviausių sektų. Už tyčiojimąsi vadinant žmones sektantais, už iniciatyvas kuriant katalikiškas trejybes meditatoriams ir kitiems laisvesniems žmonėms persekioti lietuvių valdžia mokėjo tik iki 2004 m., todėl nuo 2004 m. kun.A.Peškaitis išvertė kailį ir pradėjo dievagotis (video), kad nenaudoja niekinančio sektos termino. Už kailio išvertimą gavo Metų tolerancijos titulą.
A.Peškaitis
A.Peškaitis

8 1997-06-19 Teisingumo viceministras Gintaras Švedas pasirašė akivaizdžiai inkvizicinį Teisingumo ministerijos (TM) atsisakymą įregistruoti Meditacijos centrą "Ojas" kaip religinę bendruomenę dėl neva sudaromų sąlygų pažeisti viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, priešingą 2010 m. Europos Tarybos Ministrų komiteto rezoliucijai: „ET narės turėtų imtis tinkamų veiksmų kad būtų išvengta teisės į saviraišką ir taikius susirinkimus apribojimų, kylančių iš piktnaudžiavimo administracinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, motyvuojant visuomenės sveikata, morale ir tvarka ".
G.Švedas
G.Švedas

9 1997-10-25 Dvasinės okupacijos sklaida - žurnale "Veidas" Jūratės Damulyto, Gintaro Sarafino straipsnyje "Religinis terorizmas" Teisės akademijos dėstytojas Valerijus Pataševas šmeižia meditacijos centrus kaip destruktyvius ir gąsdina religiniu terorizmu. Už tai V.Pataševas pakilo į Klaipėdos policijos mokyklos Profesinio rengimo skyriaus viršininkus.
G.Sarafinas
G.Sarafinas

10 1998-02-19 Koja kojon su raganų medžiotojais, LR Prezidentas komunistas A.M.Brazauskas Metiniame pranešime paskelbė: "Visuomenė susirūpinusi dėl pseudoreliginių grupių veiklos <...>. Dėl šių priežasčių būtina įsteigti religinių konfesijų reikalus analizuojantį padalinį." (kopija, 4 psl.)
A.M.Brazauskas
A.M.Brazauskas

11 1998-04 Teisingumo viceministras Gintaras Švedas pasirašė antrą inkvizicinį TM atsisakymą įregistruoti Meditacijos centrą "Ojas" kaip religinę bendruomenę dėl to, kad tai ne tikėjimas ir nėra parodijų - tikėjimo apeigų.
G.Švedas
G.Švedas

12 1998-05-22 Inkvizicinės ideologijos sklaida - laikraštyje "Sostinė" Arūno Dumalako straipsnyje "Nekaltas pavadinimas slepia pavojingos sektos kėslus" Vyriausybės patarėjas religijų klausimais Petras Plumpa teigia, "Prašant tirti sektų veiklą VSD taip pat buvo nusiųstas raštas, tačiau jokių konkrečių rezultatų nematyti, nors jau praėjo bemaž dveji metai. <...> Labai blogai, kad saugumas nesidomi sektų veikla."
P.Plumpa
P.Plumpa

A.Dumalakas
A.Dumalakas

13 1999-11-19..20 Tarptautinėje kunigų ir valdžios konferencijoje "Jaunimas prieš narkotikus" priimta diskriminacinė ir šmeižikiška rezoliucija: "Nauja grėsmė Lietuvos jaunimui yra destruktyvių sektų greitas plitimas, jų skverbimasis į švietimo sistemą. Tokių sektų veikimas yra ypač žalingas paauglių psichikai ir fizinei sveikatai. <...> Destruktyvios sektos sudaro grėsmę demokratinei tvarkai ir valstybės saugumui. <...> Ošo meditacijos centrai <...>savo ritualuose praktikuoja narkotikus. Šios sektos jau veikia ir Lietuvoje. " Pinigų plovimui ir okupacinės dvasinės krikščioniškos ideologijos skleidimui siūlė įkurti specialią inkvizicinę komisiją prie Lietuvos Respublikos Prezidento ar Vyriausybės. Konferenciją rengė pinigų plovėjas katalikiškas Lietuvos blaivybės fondas (pirmininkas Jurgis Gediminas Jakubčionis), LR sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis", Paramos centras žmonėms, nukentėjusiems nuo religinių judėjimų ir sektų veiklos (Kazimieras Andriuškevičius) ir kt., dalyvavo antikultistas Aleksandr Dvorkin iš Maskvos.
J.G.Jakubčionis
J.G.Jakubčionis

K.Andriuškevičius
K.Andriuškevičius

A.Dvorkin
A.Dvorkin

14 2000-04-14 Premjeras Andrius Kubilius pinigų plovimui ir dvasinės okupacijos sklaidai pasirašė Vyriausybės nutarimą įkurti katalikišką inkvizicinę komisiją "valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti"iš Vyriausybės, Generalinės prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovų. Iki 2011 m. nerasta nė vienos religinės, ezoterinės ar dvasinės grupės, kaip nors kenkiančios visuomenei.
A.Kubilius
A.Kubilius

15 2000-04-29 "Lietuvos aide" įdėtas kagėbistinis-gestapinis patyčinis katalikų rėmėjų ir gerbėjų sveikinimas Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungai (MKDS) su dviguba melagyste neva nuo Meditacijos centro "Ojas". Pagal jį MKDS pirmininkas Vytautas Bogušis kreipėsi į gen. prokurorą Kazį Pėdnyčią ir VSD vadovą Mečį Laurinkų, prašydamas ištirti teiginius apie tariamas MKDS sąsajas su religinėmis sektomis, prezidentas Valdas Adamkus VSD pavedė ištirti nekatalikų veiklą Lietuvoje /Lietuvos Aidas 2000-05-03 /
V.Bogušis
V.Bogušis

V.Adamkus
V.Adamkus

M.Laurinkus
M.Laurinkus

16 2000-05-16 Į "Oją" atvyko prezidento Valdo Adamkaus nurodymu siųstas saugumietis Valerijus Saveljevas, kuris dėl dvigubo katalikiško-kagėbistiško-gestapiško melo skelbime apklausė meditacijos centro lyderį Prembudą - t.dr. Mečislovą Vrubliauską.  
17 2000-06-29 Arūnas Peškaitis ir Donatas Glodenis knygoje "Šiuolaikinis religingumas" falsifikavo Prembudos, Ošo tekstus, kad pagrįstų dvasinės okupacinės krikščionybės ideologiją ir plėtrą Lietuvoje. Pvz., Prembudos tekstas: "Rytuose yra tantristinės tradicijos. Netgi rašo, kad būtų gražu, jeigu tėvai mylisi, o vaikas dalyvauja, atneša sulčių." A.Peškaitis ir D.Glodenis iš šios citatos padarė: "Būtų gražu, jei, tėvams mylintis, vaikas bent trumpam pabūtų su tėvais, atneštų sulčių." Vėliau tai buvo naudojama A.Peškaičio, M.Peleckio straipsniuose dėmesiui nuo kunigų pedofilijos nukreipti ir jai pridengti.
D.Glodenis
D.Glodenis

A.Peškaitis
A.Peškaitis

18 2000-12-01 Sauliaus Meilučio (olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės tėvo) demagoginis pareiškimas VSD gen.direktoriui Mečiui Laurinkui ištirti Meditacijos centro "Ojas" neva keliamą pavojų sveikatai ir dorovei.  
19 2001-02-06 VSD pažyma dėl Ošo meditacijos centrų, kurioje dvasios nemokša gen.direktorius Mečys Laurinkus teigia, kad "Ošo mokymo esmė yra dieviškos seksualinės energijos išlaisvinimas, kuris yra pasiekiamas per įvairias meditacijas. <...> Pasiūlymas: Dėl Ošo MC "Odžas " destruktyvios veiklos, žalojančios asmens sveikatą, kenkiančios visuomenės moralei, dorovei bei nusistovėjusioms vertybėms, įvertinimo kreiptis į kompetentingus specialistus, sveikatos priežiūros sistemos bei religijos tyrimų specialistus."
M.Laurinkus
M.Laurinkus

20 2001-06 Prokuratūra kurpė baudžiamąją bylą Meditacijos centro "Ojas" lyderiui M.Vrubliauskui neva dėl turto prievartavimo dangstantis religinėmis apeigomis, kėsinimosi į asmens laisvą. Policijoje ir VSD buvo tampomi ir kryžmiškai apklausinėjami Meditacijos centro nariai, M.Vrubliauskas. Nesurinkta jokių įrodymų ir baudžiamąją bylą atsisakyta kelti.  
21 2001-12 Seimo narys Stanislovas Buškevičius pasiūlė katalikišką sektų užkardymo įstatymą. Teisingumo viceministras Paulius Koverovas kėlė paniką teigdamas, "Lietuvos visuomenėje nėra supratimo, kad sektos yra didelė problema. "/BNS 2001-12-14/
S. Buškevičius
S. Buškevičius

P. Koverovas
P. Koverovas

22 2002-05 "Cosmopolitan" žurnalistė Jovita Girlevičiūtė šmeižė, kad "Ošo sekėjai užsiima orgijomis", o "Ošo sekėjams vadovauja M.Vrubliauskas".
23 2002-08-07 Teisingumo ministerijos vyr.specialistas krikščionis Donatas Glodenis šmeižikiškai kaltino meditacijos centrą "Ojas" orgijomis. /BNS/
D.Glodenis
D.Glodenis

24 2002-12-16...
2003-04-08
Vyko teismai dėl "Ojo" ir M.Vrubliausko šmeižto "Cosmopolitan" žurnale. Žurnalistų etikos inspektorius Romas Gudaitis teigė, kad katalikams šmeižti meditacijos centrą ir meditatorius normalu. Teismai priėmė kunigo Arūno Peškaičio suklastotas citatas. Apylinkės ir Apygardos teismai ieškinį dėl šmeižto atmetė, remdamiesi, kad "Ojas" neregistruotas, kad žurnalistė rėmėsi ankstesnėmis šmeižikiškomis publikacijomis, o M.Vrubliausko šmeižimas tėra katalikiškos nuomonės išsakymas.
R.Gudaitis
R.Gudaitis

25 2003-05-07 Katalikė motina Bronislava Mockienė pradedančią meditatorę N.Mockutę, per prievartą uždarė į psichiatrinę ligoninę ir su TM religijų specialisto Donato Glodenio žmona psichologe Simona Glodeniene pralaikė 52 dienas, "gydė nuo meditacijų".

2008-06-25 Apylinkės teismas priteisė N.Mockutei 110.000 Lt kompensaciją už prievartinį uždarymą, psichiatrinį gydymą ir religijos laisvės pažeidimą. 2009-03-20 Apeliacinis teismas atmetė ieškinio dalį dėl religinės diskriminacijos ir religijos laisvės suvaržymo. Šiuo metu byla yra priimta nagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teisme.

B. Mockienė norėjo ir grasino padegti Meditacijos centrą Ojas.
B.Mockienė
B.Mockienė

S.Glodenienė
S.Glodenienė

D.Glodenis
D.Glodenis

26 2003-06-17 Dvasinės okupacijos sklaidai - sufalsifikuota LNK Audrės Kudabienės laida "Srovės", kurioje meditacijos centras kaltinamas orgijomis ir buvusios katalikės N.Mockutės neva psichiniu priepuoliu.
A.Kudabienė
A.Kudabienė

27 2003-07-14 Teisėja Neringa Venckienė atėmė iš meditatorės I.Gineitienės dvi dukras dėl to, kad ji medituoja.
N.Venckienė
N.Venckienė

28 2003-08-05 Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pareigūnai A.Juknevičius, Andrius Venckus, J.Vaznienė kartu su policininkais įsiveržė į "Ojas" patalpas meditacinių praktikų metu ir grasino visus išguldyti. Tuo pat metu VMI įsiveržė į meditatorės I.Ivancės individualią įmonę. VMI viršininkė Birutė Jurgelevičienė diskriminaciškai ir neteisėtai nusprendė, kad meditacija - neva ne religija, o "Ojas" - nereliginė bendruomenė, teisėjas Robertas Rainys M.Vrubliauską nubaudė 1000 Lt bauda už mokymą medituoti.
A.Venckus
A.Venckus

B.Jurgelevičienė
B.Jurgelevičienė

R.Rainys
R.Rainys

29 2003-08-29 Teisingumo ministerija (TM) trečią kartą nemokšiškai atsisakė įregistruoti "Ojas" kaip religinę bendruomenę, nes "<...> centre praktikuojama meditacija ir ją grindžianti filosofija, besiremianti Ošo mokymu, yra greičiau savęs ugdymui skirtos ir iš įvairių psichoterapijos krypčių bei rytų religijų pasiskolintos pratybos, <...>, nei religinė praktika, kurios esminis bruožas būtų santykio su Dievu, dievais ar kitokia šventybės forma užmezgimas. "(TM valstybės sekretorius P.Koverovas, vyr.specialistas D.Glodenis)
D.Glodenis
D.Glodenis

P. Koverovas
P. Koverovas

30 2003-11-21 Apylinkės teismas įpareigojo TM iš naujo išnagrinėti "Ojo" prašymą įregistruoti. TM teisme atstovavo Alfredas Juknevičius, kuris teisėjai paklausus negalėjo įvardinti takoskyros tarp religinės ir nereliginės bendruomenės, o po teismo buvo paaukštintas į teisėjus.
A.Juknevičius
A.Juknevičius

31 2003-08-15...
2003-11-22
TM vyr.specialistas D.Glodenis paskelbė du katalikiškus ir visiškai nemokšiškus straipsnius apie meditaciją, Ošo ir meditacijos centrą "Ojas".
D.Glodenis
D.Glodenis

32 2004-03-13 Dvasinės okupacijos sklaida - "Lietuvos ryto" Laimos Lavastės straipsnyje "Sielų medžiotojai prisidengia Dievo vardu" kun. A.Peškaitis šmeižė "Ojas", kad neva jame reikia užrašyti visą turtą grupei, vyrauja autoritarizmas.
A.Peškaitis
A.Peškaitis


33 2004-03-24 Seime vyko Aloyzo Sakalo ir Natalijos Danielienės organizuota katalikiška reorganizacija " Destruktyvūs kultai (kopija) kaip pavojingas visuomenės reiškinys". Į darbo grupę vietoj kunigo Arūno Peškaičio, šmeižtais neįgalinčio sulaikyti Ojas registraciją, pasiūlytas Lietuvos didysis religijotyrininkas, pageriantis Gintaras Beresnevičius.
A.Sakalas
A.Sakalas

N.Danielienė
N.Danielienė

34 2004-05-10 VU RSTC ekspertas, didysis religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius pateikė pažymą Teisingumo ministerijai (TM) dėl "Ojas", kurioje nusišnekėjo, kad meditacija - ne religija, nes "religija yra apsiėjimas su dievais", kad meditacijų metu neva vyksta seksas, griauna visuomenę - šeimą, neatitinka LR Konstitucijos.
G.Beresnevičius
G.Beresnevičius

35 2004-10-06 Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centre (NRTIC) Donatas Glodenis, Milda Ališauskienė ir Gediminas Pulokas sukūrė diskriminacinį ir šmeižikišką lankstinuką apie Ošo, meditaciją ir meditacijos centrą "Ojas". Lankstinukas, naudojant europinigus diskriminacijai mažinti, NRTIC svetainėje platinamas iki šiol.
D.Glodenis
D.Glodenis

36 2004-10-15 Apygardos teismas paliko galioti TM atsisakymą įregistruoti "Ojas", remdamiesi diskriminacine ir šmeižikiška Gintaro Beresnevičiaus pažyma.
G.Beresnevičius
G.Beresnevičius

37 2005-02-04 Vyriausiasis administracinis teismas nurodė TM įregistruoti "Ojas" kaip religinę bendruomenę. Teisme "ekspertas" Gintaras Beresnevičius teigė, kad nežino, kodėl Zen budizmas visur pasaulyje ir Lietuvoje laikomas religija.
G.Beresnevičius
G.Beresnevičius

38 2005-10-26...
2009-03-31
AB “Lesto” (buvę AB “Rytų skirstomieji tinklai”) Ojas gyventojams - meditatoriams slapta pritaikė diskriminuojantį 1,5 karto brangesnį nei vienuolynams ir klebonijoms, o verslo klientų elektros energijos tarifą. Dėl to apturėjo 6000 Lt viršpelnį, o Ojas - nuostolius.
RST 
RST 
39 2005-11-13 TV3 "Savaitės komentarų" žurnalistės Jolanta Butkevičienė, Anna Cvetkova, Jurgita Barzdžiuvienė ir VDU Socialinio instituto direktorius mon. Artūras Jagelavičius pagal tikėjimą kaltino "Ojas" sektantizmu ir maldų derinimu su seksualinėmis orgijomis.
J. Butkevičienė
J. Butkevičienė

J. Barzdžiuvienė
J. Barzdžiuvienė

A. Jagelavičius
A. Jagelavičius

40 2006-01-10 Kunigas Edmundas Naujokaitis ir Lietuvos blaivybės fondas pirmininkas Jurgis Gediminas Jakubčionis, iš Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės per Lietuvos blaivybės fondą gavę pinigų neva tyrimui „Sektų prevencijos programa jaunimui", veiklos katalikiškoje ataskaitoje be jokio pagrindo melagingai teigia: „Kaip žinoma iš užsienio patirties, kai kurios sektos, kaip, pavyzdžiui <...> Ošo meditacijos centrai, <...> savo ritualuose praktikuoja narkotikus. Šios sektos jau veikia ir Lietuvoje."
E. Naujokaitis
E. Naujokaitis


J.G.Jakubčionis
J.G.Jakubčionis

41 2006-02-14 Žurnalistų etikos inspektorius Romas Gudaitis į "Ojo" skundą dėl šmeižto "Savaitės komentaruose" diskriminaciškai atsakė, kad "Oją" vadinti sekta ir kaltinti seksualinėmis orgijomis be įrodymų yra tik žurnalisto katalikiška nuomonė ir tai yra sąžininga bei normalu.
R.Gudaitis
R.Gudaitis

42 2006-02-26 TV3 "Savaitės komentaruose" kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kun. Arūnas Peškaitis, TM atstovas Donatas Glodenis melavo ir šmeižė "Ojas". A. J. Bačkis: "Ten tik pagauna i savo tinklą žmones, tai juos tiesiog prirakina ir išnaudoja, ir pavergia. <...> Tai yra pagal mane žalinga bendruomenė, tai yra, prisidengusi religiniu vardu. Bet yra toks spaudimas ant žmonių ir psichologinis."
A. J. Bačkis
A. J. Bačkis

D. Glodenis
D. Glodenis

A. Peškaitis
A. Peškaitis

43 2007-02-17..20 "Lietuvos rytas", buvusi "Komjaunimo tiesa", komjaunuoliškumo nuplovimui koja kojon su katalikais šmeižikiškai kaltino Ošo meditacijos centrus orgijomis, sektantizmu.
44 2007 Katalikų sekėjai vilkino statybų leidimo išdavimą "Ojui", pradžioje priekabiaudami dėl žymėjimų, po to - dėl "vienbučio namo sampratos" išsiaiškinimo. Buvęs komjaunimo pirmasis sekretorius, Vilniaus apskrities viršininkas Alfonsas Macaitis reikalavo nugriauti statomo "Ojas" namo pamatus.
A. Macaitis
A. Macaitis

45 2007-10-02 LTV "Žurnalisto tyrime" žurnalistės Rūta Sinkevičienė, Lina Paškevičiūtė šmeižė "Ojas" dėl 2 metrų ažūrinės tvoros - "milžiniška tvora" ir kt.. TM atstovas Donatas Glodenis Ošo judėjimą kaltino "laisva seksualine morale", ją priešpastatydamas užveržtai ir pedofiliškai kunigų ir bažnyčios moralei.
R. Sinkevičienė
R. Sinkevičienė

L. Paškevičiūtė
L. Paškevičiūtė


D. Glodenis
D. Glodenis

46 2007-12-21 Į sentikių tikėjimą atsivertę komjaunuoliai „Lietuvos ryto“ priede „Sostinė“ ir žurnalistas Arūnas Dumalakas propagavo viduramžišką, pusinį ir represinį požiūrį savo straipsnyje „Kitatikiai miesto prieigas verčia savo bastionais“, šmeižė Ojas.
A.Dumalakas
A.Dumalakas

47 2007-12-28 Paduotas "Ojas" skundas Lygių galimybių kontrolierei dėl šmeižikiškos laidos "Žurnalisto tyrimas". Kontrolierė Aušrinė Burneikienė "Ojui" diskriminaciškai atsakė, kad tai ne jos sritis, nors aktyviai su katalikais kovojo prieš neįtinkančio "Popiežiaus miesto" transliaciją.
A. Burneikienė
A. Burneikienė

48 2008-06-24 -2008-09-27 Sekant kunigais ir konservatyvia krikščioniška valdžia, per tris mėnesius tris kartus suniokota "Ojas" švieslentė.  
49 2010-02-21 www.slaptai.lt "žurnalistas" raganų medžiotojas Mindaugas Peleckis katalikiškame leidinyje paskelbė tikėjimą, kad meditacija neva sukelia psichinius susirgimus.
M. Peleckis
M. Peleckis

50 2009-03-31...
2011 m.
2005-10-26...2009-03-31 AB “Lesto” (buvę AB “Rytų skirstomieji tinklai”) Ojas gyventojams - meditatoriams slapta pritaikė diskriminuojantį 1,5 karto brangesnį nei vienuolynams ir klebonijoms, o verslo klientų elektros energijos tarifą. Dėl to apturėjo 6000 Lt viršpelnį, o Ojas - nuostolius.
Katalikiški teismai kol kas palaiko meditatorių išnaudojimą ir pelno rinkimą katalikų naudai. Byla toliau bus nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiame teisme. Kol kas nesiaiškinome, ar bylą nagrinėję teisėjai yra nešališki, ar yra davę savo Dievo ir parapijiečių naudai priesaiką "Tepadeda man Dievas". (Krikščionių Dievui yra maždaug šeši tūkstančiai metų, beveik milijoną kartų mažiau nei Žemės amžius. Krikščionių Dievo amžius maždaug tiek kartų mažesnis už Žemės amžių, kiek vieno metro atstumas mažesnis už atstumą iki Maskvos. Dievas yra apsiskelbęs esąs pavydus ir piktas.)
Laisvinkime Lietuvos dvasią, protą ir kūną ir kurkime jų darną kartu!

Ateityje numatomi papildymai ir patikslinimai kai kurių inkvizicijos išpuolių sąraše.

Ojas informacija, 2011-07-27


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos