LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Lietuvoje ir “Savaitėje su TV” – melas ir opiumas liaudžiai

Karlas Marksas paranormalų tikėjimą arba bet kokią paranormalią priklausomybę vadino opiumu liaudžiai. Iš čia, matyt, kilo ir savaitraščio „Savaitė su TV“ publikacijos pavadinimas „Opiumas liaudžiai“. Paranormalaus tikėjimo pagrindiniai požymiai yra įsakymai, savi paranormalūs Dievai, apie kuriuos nieko nežino kiti tikėjimai, mirtinas įsakymas neturėti kitų Dievų, savas mesijas, sava biblija, sava organizacija, savos paranormalios dogmos, prievartinis negrįžtamas įtraukimas į tikėjimą paprastai dar kūdikystėje, nuolatiniai bekompromisiai karai prieš kaimynus ir pan.

Meditacija "Be dimensijos"

Savaitraštyje „Savaitė su TV“ 2008-12-10 pasirodė publikacija „Opiumas liaudžiai“, neatitinkanti tikrovės apie šiuolaikines meditacijas ir jų autorių. Šios publikacijos žala visuomenei neabejotinai didelė, nes klaidina visus žmones ir ypač tuos, kuriems meditacija yra likęs vienintelis vaistas, vienintelė priemonė gyventi kokybiškiau. Šmeižiamo autoriaus meditacijos pasižymi fiziškai, psichiškai ir dvasiškai žymiu sveikatinančiu poveikiu, todėl yra naudojamos meditacijos centre „Ojas“ (toliau Ojas). Bendru atveju įvairias meditacijas kaip ir jų autorių tekstus Ojas taiko tuo mastu, kiek juose yra praktinės naudos, tiesos, dvasios ir tinka žmonėms. Daroma panašiai, kaip ir fizikoje, kai taikoma klasikinė mechanika ir Niutono tekstai ar reliatyvistinė fizika ir Einšteino žodžiai.

Šiandien reikalingas gilesnis gamtos ir dvasios pažinimas nei antikos ar viduramžių laikais. Pavyzdžiui, šiuolaikinės navigacinės sistemos neveiktų, jei jose nebūtų taikoma tikslesnė nei klasikinė – reliatyvistinė Einšteino fizika. Daroma didelė žala, jei publikacijoje klaidingai aiškinami medžiagų, energijų ar dvasios dėsniai ir jų taikymas.

  

Prieš 400 milijonų metų medis buvo retenybė
Iliustracija iš vortex.weather.brockport.edu
Budos Meher Baba
ir Dž.Krišnamurti

Nemokšiškai ir net klaidingai „Opiumo liaudžiai“ autoriai komentuoja ir cituoja ištrauktus iš konteksto neva Ošo žodžius ir idėją: „žmogus pats yra tobulas Dievas, jam galima ir netgi reikia daryti viską, ko tik norisi”. Net ir idėją yra lengviau nesuprasti, nei suprasti. O Ošo visuomet kalba ne iš idėjų, o iš realybės lygmens. Meditacija parodo, kad nemeditatyvus žmogus yra tiek pat Dievas, kiek ir sėkla – Medis. Jeigu sėkla gamtoje tik dirbs sėklos darbą ir melsis medžiams, ji išseks, sunyks ir supus arba taps maistu gyviams ir Medžiui. Sėklai reikia ne daryti, ką nori, o kristi į tinkamą dirvą ir išskleisti savo prigimtį, savo potenciją – virsti medžiu, o sielai - pasiekti dvasią ir virsti dievu. Tai, viena vertus, labai paprasta, bet iš tūkstančio tik viena, o dažnai gal ir iš milijono tik viena sėkla virsta medžiu. Prieš 400 milijonų metų tai įvykdavo dar rečiau, nes ir medis gamtoje buvo didelė retenybė. Panašiai ir šiandien didelė retenybė yra prašvitęs žmogus, buda. Bet vykstant materijos ir sąmonės evoliucijai prieš kelis šimtus milijonų metų medžių, o šiandien ir budų daugėja. Šios publikacijos autorius siekia, kad ir medžių, ir budų daugėtų, o Žemė evoliucionuotų, gerėtų ir gražėtų.


Ojas moksliniai tyrimai parodė, kad medituojantys atitinkamas Ošo meditacijas žmonės 5-10 kartų trumpiau serga, o jų ligadienių sumažėja nuo maždaug 12 dienų iki 1-2 dienų per metus. Paleidę prietarus, priklausomybes ir tikėjimus, apsišvarinę ir labiau laikydamiesi vidinės higienos, žmonės praktiškai visiškai nustoja sirgti tokiomis prietaringiems ir tikintiesiems baisiomis ligomis kaip gripas, ūminiai kvėpavimo takų uždegimai ir daugeliu kitų ligų. Kiti pasaulyje atlikti tyrimai tai patvirtina.

Ojas patirtis parodė, kad meditacijos ir ypač Ošo atrastos dinaminės ir su paruošiamosiomis fazėmis meditacijos padeda prietaringiems ir tikintiesiems ne tik ištrūkti iš besiartinančio išprotėjimo, bet ir gali reikšmingai pagerinti gyvenimo kokybę. Tai patvirtina Ojas praktikoje atsitikęs baisus atvejis, kai katalikiška motina ir psichiatrai remdamiesi tradiciniais tikėjimais per apgaulę ir prievartą įkišo bėgančią iš katalikybės merginą į psichiatrinę ir pažadėjo jai „ilgą gydymą“. Ištrūkusi iš tikinčių tėvų ir psichiatrų graibštų ir pradėjusi medituoti mergina ne tik kad per daugiau nei penkerius metus nė karto nesikreipė į „ilgo gydymo specialistus ir ganytojus“, bet ir žymiu mastu išsigydė tėvų, psichiatrų ir katalikybės paliktas gilias širdies ir sielos žaizdas. Kol kas teismas yra priteisęs 110 tūkstančių litų tradicinių tikėjimų dogmomis sekančių psichiatrų žalai atlyginti. Iš katalikybės beveik jau pabėgusi mergina sako, kad psichiatrinėse yra daugiau panašaus likimo žmonių.

Kundalini meditacija

Meditacija yra ne periferinis, kaip teigia „Savaitė su TV“, o centrinis ir giliausias metodas vidiniam ir anapusiniam pasauliui pažinti. Tuo netikima, tai patiriama ir patikrinama. Meditatyviai per gyvenimą ir per mirtį į anapusinį, ir į kitą gyvenimą perėjęs žmogus patiria tiesą ir pradeda pažinti save ir evoliucijos raidą. Pažinęs meditaciją žmogus žino, kad tarp jo sielos ir dvasios ar anapusinio pasaulio neturi būti jokios minties, dogmos, šventojo, Marijos, Jėzaus ar žmonių sukurto Dievo. Natūrali žmogaus būsena yra, kai tarp jo sielos ir dvasios pasaulio nelieka jokios minties - tik meilė. Meilė ne tik savam Dievui ar artimam, o meilė viskam. Akmeniui, augalui, gyvūnui, kiekvienam žmogui.

Pasislėpę straipsnio autoriai ar „Savaitės su TV“ redakcija klysta priskirdami meditaciją ir Ošo prie „periferinių“ tikėjimų. Meditacija yra pati religingumo šerdis – tiesiausias kelias vidun. Pirma reikėtų nors truputėlį patirti, nors šiek tiek suprasti meditaciją ir tik po to rašyti. Kitaip išeina melas ir opiumas liaudžiai. Panašius masiškus klaidinančius ir melagingus teiginius 2005-02-04 paneigė Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas įteisindamas Ojas kaip religinę bendruomenę be jokios dėmės.

Kita vertus, galima atlaidžiai žiūrėti į „Savaitė su TV“ nemokšiškumą, kai pats katalikų vadovas gerb. kardinolas A.J.Bačkis, neturėdamas jokių faktų, tik savo, pagal naujų įstatymų projektus vadinamą paranormalų tikėjimą, akivaizdžiai šmeižia ir apie Ojas meluoja, pavyzdžiui, 2006-02-26 TV3 „Savaitės komentarų“ laidoje: „Ten tik pagauna į savo tinklą žmones, tai juos tiesiog prirakina ir išnaudoja, ir pavergia, sakyčiau, savotiškai yra užguiti. Video:     Audio:   <...> Tai yra pagal mane žalinga bendruomenė, tai yra, prisidengusi religiniu vardu, bet yra toks spaudimas ant žmonių ir psichologinis.“ Video:     Audio:  

Tai visiškai neatitinka humanistinės laisvės ir moralės, kokios yra praktikuojamos Oje. Dar nuostabiau, kad nesant nė vieno įsakymo, bausmių ir taip vadinamų moralės dogmų, jokių alkoholikų, narkomanų, smurtautojų, jau nekalbant apie žudikus ar pedofilus, Oje nėra.

Toks žemas kardinolo A.J.Bačkio melas prieš visą šalį dar ir šiandien tikratikių musulmonų pasaulyje iššauktų arba meditatorių žudynes, arba turėtų būti atitaisytas. Gerai, kad jau esame Europos Sąjungoje. Nors, deja, jau per dešimtmetį analogiškas visiškai nepagrįstas ir net melagingas dogmas propaguoja ir dar nepaneigė Lietuvos Vyriausybė bei prezidentūra, kuri, pavyzdžiui, jau prezidentiniame pranešime už 1995 metus apie naujas religijas aiškiai davė priešišką žinią, nekalbant apie aibę kitų prisiplakėlių. Kita vertus, gal ir nekeista, kad toks senas ir masiškas tikėjimas taip bijo meditacinio dvasingumo, lyg inkvizicija – mokslo. Juk būtent mokslas jau išlaisvino nemažą žmonijos dalį nuo represyvių tikėjimų ir valdžių.

Visiška netiesa yra „Opiumo liaudžiai“ teiginys, kad „Pats Radžnišas išvyko į JAV, ten įsigijo didelį ūkį Oregono valstijoje.“ Tiesa yra tokia, kad jis nieko neįsigijo JAV ir tame ūkyje tebuvo tik svečias.

Nederėtų katalikiškai „Savaitei su TV“ meluoti ir apie visą save atidavusio Žemei ir jos evoliucijai Ošo mirtį. Pats Ošo remdamasis savo patyrimu ir pasaulyje pripažintų ekspertų tyrimų išvadomis informavo, kad pagrindinė jo labai didelių ir daug ilgesnių nei Jėzaus skausmų bei ankstyvos artėjančios mirties priežastis yra sunkusis metalas talis, kuriuo jį apnuodijo buvusio JAV prezidento R.Reigano nurodymu. Tai įgyvendinti pavyko tremiant Ošo iš JAV, kai nebuvo leista jam išskristi lėktuvu, o per dvylika išvykimo dienų jį pervežinėjo per keletą slaptų kalėjimų. Kai kurie tų kalėjimų jau yra žinomi ir net likviduojami. Anuo metu dvasingus žmones suimdavo ir panašiai trėmė Sovietų Sąjungos valdžia, o šiuo metu panašiai daro ir Rusija bei Lietuva. Neseniai buvo plačiai rašyta apie radioaktyvaus talio, vėliau kito cheminio elemento polonio panaudojimą Rusijos žvalgybininko A.Litvinenko nužudymui. Apie neteisėtą pagal ES teisę žmonių trėmimą beveik šimtui metų iš Lietuvos rašo žiniasklaida.

Popiežiaus Jono Pauliaus II
ir JAV prezidento R.Reigano
požiūriai naujų, pažangių religijų
ir meditacijos atžvilgiu buvo artimi

Naujos meditacinės religijos pradininko Ošo apnuodijimas atrodo labai įtikėtinas, nes apie sutartį tarp JAV prezidento R.Reigano ir popiežiaus Jono Pauliaus II sunaikinti komunizmą ir naująsias religijas patvirtina, pavyzdžiui, dokumentinis filmas “Nušviečiant Angelus ir demonus”. Filme rašytojas ir žurnalistas Devon Jackon sako: „Ronaldas Reiganas ir Jonas Paulius II baigiantis šaltajam karui buvo susitarę kovoti išvien, nes jie norėjo atsikratyti komunistų bei įvairiausių išsivadavimo teologų, kurie tuo metu buvo paplitę visoje Pietų ir Centrinėje Amerikoje ir buvo pačioje prieštaringai vertinamo iškilimo viršūnėje. Reiganas pasakė: „Jei tu padėsi man įveikti komunizmą, aš pasistengsiu padaryti viską, ką galiu, kad išsivadavimo teologijos judėjimas būtų nuslopintas ir tu galėtum labiau kontroliuoti šiuos žmones.“ Yra dokumentų, liudijančių, kad Reiganas ir Jonas Paulius II kaip Vatikano galva ketino išnaikinti komunizmą.<...>“ Video:     R.Reiganui pavyko 1985 m. ištremti iš JAV jų svečią Radžnišą dešimčiai metų, o dvasios pažangą ir dar ilgesniam laikui. Meditaciniai tyrimai rodo, kad žmonių sveikata ir savijauta labai priklauso nuo jų veiksmų. Ypač vėlesniame amžiuje.

Artimus požiūrius į moralę ir politiką patvirtina ir skubotas politinių santykių atkūrimas tarp JAV ir Vatikano 1981-1984 m. ir jų vėlesnis plėtojimas. Šis laiko periodas visiškai sutampa su Ošo atvykimu į JAV ir buvimu 1981-1985 m. Santykiai tarp JAV ir Vatikano buvo nutrūkę daugiau nei šimtą metų nuo 1865 m. dėl faktų, padarytų ir susijusių su JAV prezidento Linkolno nužudymu.

Pabaigai pateiksime pavyzdį iš Lietuvos politinio gyvenimo, kuris primena 1933 m. Vokietiją, kai hitlerininkai padegė Reichstagą, tuo apkaltino komunistus ir tai padėjo jiems užgrobti valdžią. Pateikiamas pavyzdys tėra tik vienas iš 2000 m. įvykių, kai dalis krikščionių susijaudinę laukė pagal jų šventraščius numatytos greitos pasaulio pabaigos ir sprendė, kas turėtų būti dėl to kaltas, jei ji įvyktų ar neįvyktų. Pirmiausia akys krypo į Lietuvos paranormalius tikėjimus, kurių paieška vyko švaistant pinigus didingais užmojais Saugumo departamente, Generalinėje prokuratūroje, Seime, Vyriausybėje, prezidentūroje, spaudoje. Tokiems tikėjimams katalikai bandė priskirti ir Oją, nors ir buvo akivaizdu, kad nėra jokių faktų ir požymių, išskyrus įsivaizduojamus.

2000-04-29 vyko Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos (MKDS) suvažiavimas, kurio vienu iš galimų vadovų galėjo būti Seimo narys Vytautas Bogušis. MKDS ir pažangios meditacinės religijos neprieteliai į „Lietuvos aidą“ įdėjo sveikinimą sąjungai, kurį neva pasirašė Meditacijos centras „Ojas“ ir trys kitos religinės bendruomenės. Bažnyčiose ir spaudoje Ojas buvo išvadintas sekta ir dar kartą, kaip tarybiniais laikais, “parodytas tikrasis Ojo veidas“. V.Bogušis kreipėsi į LR prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD). Prezidentas V.Adamkus pavedė VSD ištirti sektų veiklą Lietuvoje. VSD energingai ėmėsi vykdyti nurodymą. Nurodymo vykdymą ir ataskaitos rašymą kuravo pats VSD vadovas gerb. Mečys Laurinkus. Pastebėsime, kad sufalsifikuotų skundų apie Oją buvo ir daugiau. Į Oją atvyko garsus Lietuvos saugumietis kapitonas Valerijus Saveljevas. Man V.Saveljevas paliko gana malonų įspūdį, ką vargu ar būtų galima pasakyti apie kai kuriuos Lietuvos politikus. Beje, panašiai elgėsi bent jau su manimi ir KGB. Man kol kas sunkoka pasakyti, kurie - krikščionių ar komunistų valdžios ir saugumiečiai yra dviveidiškesni ar net daugiaveidiškesni. Ir vieni, ir kiti mane puolė dėl žodžio, Lietuvos ir dvasios laisvinimo. Viena aišku, kad jie vieni iš kitų kilę, vieni iš kitų mokosi ir visaip trukdo mokslo, technologijų ir dvasios pažangai Lietuvoje. O tai net ir krintant energijos kainoms ir plūstant europinigams į Lietuvą sukelia ekonominę, mokslinę ir dvasinę krizę.

  

JAV, kuria seka Lietuva, kovingųjų materialistų ir fundamentalistų geriausias laikas jau baigėsi. Kitoje katalikams pavyzdinėje šalyje Lenkijoje jų pikas jau irgi praėjo. Europos Sąjungoje materialistiniai, fundamentiniai ir paranormalūs tikėjimai jau senokai išprašyti iš didžiosios viešumos ir dokumentų. Plačiau ir giliau žiūrint artėja jų pabaiga ir Lietuvoje, nors, ko gero, jų veiklos pikas bus jaučiamas netolimoje ateityje.

Kaip anksčiau gamtos mokslas, taip dabar ir dvasios mokslas kuriasi ir jie kartu atsako į visus esminius praktinius ir egzistencijos klausimus. Tiesa, Lietuvoje dvasios mokslas gimsta primenančiose viduramžius sąlygose, bet jo pergalė neabejotina, jei Lietuva ir Žemė gražės, vyks materialinė ir dvasinė evoliucija.


Prem Buda, 2008-12-19,
papildyta 2008-12-21

Pranešimas išpublikuotas BNS 2008-12-21


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2020. All rights reserved. Copyright informationNaujienos